Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot uzupełniający seminarium magisterskie - wykład, sem I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-SMZ1PUSMAGW1 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Przedmiot uzupełniający seminarium magisterskie - wykład, sem I
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty dla I roku studiów II stopnia, magisterskich, zaocznych
Przedmioty dla II roku studiów II stopnia, magisterskie, zaoczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Tytuł zajęć: Nowe środki przekazu – nowe wyzwania źródłowe. Historia społeczno-kulturowa XIX i XX wieku.

Nasze rozważania skoncentrujemy na źródłach, które pojawiły się wraz z intensywnym na przełomie XIX i XX wieku rozwojem dwóch mediów: prasy i kina. Zastanowimy się wspólnie nad zasięgiem społecznym tych mediów, czynnikami determinującymi ich rozwój, wiarygodnością wybranych elementów ówczesnej prasy i gatunków filmowych jako źródła historycznego, ich przydatnością do badań nad historią społeczno-kulturową końca XIX i pierwszej połowy XX wieku. Rozważymy możliwe do zastosowania metody analizy tych źródeł.

Pełny opis:

Tytuł zajęć: Nowe środki przekazu – nowe wyzwania źródłowe. Historia społeczno-kulturowa XIX i XX wieku.

Nasze rozważania skoncentrujemy na źródłach, które pojawiły się wraz z intensywnym na przełomie XIX i XX wieku rozwojem dwóch mediów: prasy i kina. Zastanowimy się wspólnie nad zasięgiem społecznym tych mediów, czynnikami determinującymi ich rozwój, wiarygodnością wybranych elementów ówczesnej prasy i gatunków filmowych jako źródła historycznego, ich przydatnością do badań nad historią społeczno-kulturową końca XIX i pierwszej połowy XX wieku. Rozważymy możliwe do zastosowania metody analizy tych źródeł. Przedmiotem naszej dyskusji uczynimy te elementy prasy i te gatunki filmowe, których zaliczenie do wiarygodnych źródeł historycznych przez ich fikcyjność lub anonimowość nie jest oczywiste. Stąd nie będziemy dyskutować o przydatności źródłowej filmu dokumentalnego, lecz fabularnego. Nie będziemy pochylać się nad artykułami prasowymi, lecz nad zamieszczanymi w prasie reklamami, ogłoszeniami o pracę czy ogłoszeniami matrymonialnymi.

Literatura:

Literatura będzie zadawana z zajęć na zajęcia (na 2 zajęcia do przodu). Zarówno wykaz lektur i zadań do wykonania oraz skany trudno dostępnej literatury będą publikowane na stronie IH w folderze ZAOCZNE w moim biogramie (materiały dla studentów).

Efekty uczenia się:

Efekty z obszaru wiedzy:

- ma pogłębioną wiedzę o historii Polski II połowy XIX i pocz. XX w., w szczególności o uwarunkowaniach rozwoju nowych środków przekazu informacji;

- ma pogłębioną znajomość źródeł do badań nad historią społeczną II połowy XIX i pocz. XX w.;

- ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk pomocniczych historii umożliwiającą krytykę źródeł historycznych omawianych podczas zajęć;

- zna literaturę przedmiotu dotyczącą wykorzystania wybranych typów źródeł do badań nad historią społeczną XIX i XX wieku.

Efekty z obszaru umiejętności:

Student/studentka po zaliczeniu zajęć:

- potrafi przeprowadzić pogłębioną krytykę źródeł prasowych i filmowych;

- potrafi wykorzystywać źródła prasowe i filmowe w badaniach nad historią społeczno-kulturową;

- potrafi sformułować problemy badawcze, do rozwiązania których źródła prasowe i filmowe będą przydatne.

Efekty z obszaru kompetencji społecznych:

Student/studentka po zaliczeniu zajęć:

- dostrzega wpływ uwarunkowań historycznych na współczesne zjawiska społeczno-kulturowe,

- umie inicjować dyskusję naukową oraz wykorzystywać w niej argumenty zaczerpnięte z literatury przedmiotu i analizy źródeł.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: ocena ciągła aktywności podczas zajęć oraz praca pisemna (pisemne omówienie źródła historycznego).

Podstawowym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest odpowiednia frekwencja. Dopuszczam możliwość nieobecności na max. dwóch zjazdach. Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny aktywności i oceny pracy pisemnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.