Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia form kancelaryjnych XIX-XX w

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-SPA-HFK Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia form kancelaryjnych XIX-XX w
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Studia Podyplomowe Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ukończone studia wyższe

Skrócony opis:
Pełny opis:

Zakres tematów.

1. Wprowadzenie (podstawowe pojęcia i definicje, typy kancelarii i systemów kancelaryjnych, rodzaje dokumentacji).

2. System kancelaryjny dziennikowy (organizacja komórek obsługi kancelaryjnej, rejestracja korespondencji, obieg pism w trakcie merytorycznego załatwiania sprawy, tworzenie się registratury).

3. System kancelaryjny bezdziennikowy (organizacja komórek obsługi kancelaryjnej, rejestracja korespondencji, obieg pism w trakcie merytorycznego załatwiania sprawy, tworzenie się registratury).

4. Charakterystyka kancelarii na ziemiach polskich (kancelarie okresu rozbiorów, okresu II RP, okresu PRL oraz kancelaria współczesna.)

Literatura:

1. Okres rozbiorów:

K. Arłamowski, Kancelarie zarządów miejskich w zaborze austriackim w latach 1772–1918, „Archeion”, t. XXXVIII, Warszawa 1962, t. 38, s. 241–269.

W. Bagieński, Procesy archiwotwórcze akt miejskich na Mazowszu na przykładzie Piaseczna w latach 1815-1950, Warszawa 1999, s. 15-83.

Z. Chmielewski, Polska myśl archiwalna w XIX i XX wieku, Warszawa – Szczecin 1994, s. 9-55.

M. Czapliński, Kancelaria i registratura Rejencji Opolskiej, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, r. XVI, nr 2, Wrocław 1961, s. 176-199.

J. Gaul, Kancelaria Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego w Lublinie 1915-1918, Warszawa 1998.

J. Gaul, Obieg dokumentów w kancelarii Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego w Lublinie 1915-1918, „Rocznik Historyczno-Archiwalny”, t. 9, Przemyśl 1996, s. 39-61.

J. Gaul, Registratura austriackiej kancelarii wojskowej w XIX i początkach XXw., „Krakowski Rocznik Archiwalny”, t. 3, Kraków 1997, s. 64-71.

A. Górak, Między strukturalnym a planowym grupowaniem dokumentów. Geneza wykazu akt w Imperium Rosyjskim, [w:] Belliculum Diplomaticum V Lublinense. Dokumenty, kancelarie i archiwa między Wschodem i Zachodem, red. A. Górak, M. Szabaciuk, Lublin 2014, s. 147-160.

A. Górak, Rosyjska kancelaria akt spraw w urzędach Lubelskiej Gubernialnej Administracji Ogólnej w latach 1867-1918, Lublin 2008.

Kancelaria organów władzy w Galicji. Wybór źródeł, oprac. A. Górak, K. Latawiec, Lublin 2012, szczególnie wstęp, s. 15-52.

A. Kopiczyńska, Akta władz administracji gubernialnej Królestwa Polskiego w latach 1867-1915, Warszawa 2004.

A. Kopiczyńska, Kancelaria Gubernatora Łomżyńskiego w latach 1867-1918 – funkcje i procesy aktotwórcze, „Archeion”, t. LXXXIV, Warszawa – Łódź 1988, s. 196-208.

R. Kufel, Kancelaria, registratura i archiwum parafialne na ziemiach polskich od XII do początku XXI wieku, Zielona Góra 2011, szczególnie s. 47-56.

K. Mitiajew, Teoria i praktyka pracy archiwalnej, Warszawa 1954, szczególnie rozdział Dokumentacja i kancelaria (biurowość) w Rosji przedrewolucyjnej, s. 22-61.

S. Nawrocki, Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca XX wieku, Poznań 1998, s. 93-161.

A. Nikiforuk, Kancelaria Rządu Gubernialnego Łomżyńskiego z lat 1867-1918, „Archeion”, t. LXXVIII, Warszawa – Łódź 1984, s. 193-208.

M. Osiecka, Kancelaria i archiwum. System kancelaryjny i archiwalny komisji rządowych w Królestwie Polskim w latach 1815-1867, Warszawa 2015, szczególnie podrozdziały dotyczące spraw kancelaryjnych, s. 147-210, 314-388.

S. Poprawska, Kancelaria górnośląskich przedsiębiorstw przemysłowych do r. 1945, Warszawa 1972.

I. Radtke, Akta spraw w systemie kancelarii pruskiej, „Archeion”, t. LXXVIII, Warszawa – Łódź 1984, s. 163-192.

F. Ramotowska, Uwagi o księgach kancelaryjnych i archiwalnych urzędów polskich i rosyjskich XIX wieku, „Studia Źródłoznawcze”, t. XXI, Warszawa – Poznań 1976, s. 63-77.

W. Rostocki, Kancelaria i dokumentacja aktowa urzędów administracji w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (do 1867r.), Wrocław – Warszawa – Kraków 1964.

W. Rostocki, Księgi kancelaryjne i akta spraw urzędów administracji państwowej Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, „Archeion”, t. XXIX, Warszawa 1958, s. 251-266.

M. Stelmach, Kancelaria pruskich urzędów administracji państwowej na przykładzie rejencji w latach 1808-1945, Szczecin 1981.

J. Szyposz, Dzieje kancelarii urzędów i instytucji na terenie Galicji od 1772 do 1918 roku, „Krakowski Rocznik Archiwalny”, t. 1, Kraków 1995, s. 36-45.

L. Wakuluk, Akta miast Rejencji Bydgoskiej 1815-1919. Procesy archiwotwórcze, Warszawa 1998.

2. Okres II Rzeczypospolitej:

W. Bagieński, Procesy archiwotwórcze akt miejskich na Mazowszu na przykładzie Piaseczna w latach 1815-1950, Warszawa 1999, s. 84-133.

Z. Chmielewski, Polska myśl archiwalna w XIX i XX wieku, Warszawa – Szczecin 1994, s.57-94.

Chmielewski Z., Procesy aktotwórcze w polskich urzędach miejskich 1918-1939, Szczecin 1983.

A. G. Dąbrowski, Przepisy kancelaryjne centrali Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z sierpnia 1931r. – rzeczywista reforma organizacji pracy biurowej urzędu czy tylko poprawka przepisów wcześniej obowiązujących? [w:] Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 2, red. A. Górak, K. Latawiec, D. Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 659-670.

A. G. Dąbrowski, Kancelaria Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie w latach 1918-1939, Warszawa 2015.

M. Dereszyńska-Romaniuk, Kancelaria Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego w Toruniu w latach 1919-1939, Warszawa 1998.

E. Długajczyk, Kancelaria i pozostałość aktowa Policji Województwa Śląskiego (1922-1939), „Archeion”, t. LXXXVIII, Warszawa – Łódź 1990, s. 23-46.

K. Kasperek, Proces archiwizacji w Urzędzie Wojewódzkim Kieleckim (1918-1939), „Archeion”, t. LXXI, Warszawa – Łódź 1981, s. 123-132.

M. Konstankiewicz, Kancelaria starostw województwa lubelskiego w latach 1919-1939, Lublin 2011.

W. Kozyra, Procesy kancelaryjne i decyzyjne w Urzędzie Wojewódzkim Lubelskim w latach 1919-1939, „Rocznik Chełmski”, t. 7, Chełm 2001, s. 169-185.

R. Kufel, Kancelaria, registratura i archiwum parafialne na ziemiach polskich od XII do początku XXI wieku, Zielona Góra 2011, szczególnie s. 57-79.

J. Milczarek, Powiatowa Komenda Policji Państwowej w Wieluniu oraz posterunki powiatu wieluńskiego w latach 1918-1939 i ich kancelaria oraz pozostałość aktowa, „Rocznik Łódzki”, t. 32, Warszawa – Łódź 1982, s. 305-326.

M. Motas, Zarys dziejów kancelarii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w latach 1918-1931, „Archeion”, t. XLIII, Warszawa 1966, s. 155-164.

M. Motas, Z dziejów kancelarii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w latach 1931-1939, „Archeion”, t. XLIV, Warszawa 1966, s. 213-219.

S. Nawrocki, Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca XX wieku, Poznań 1998, s. 162-187.

A. Piasta, Kancelaria międzywojennej administracji leśnej na przykładzie akt nadleśnictwa Piotrków w Meszczach 1919–1939, „Archeion”, t. CXVII, Warszawa 2016, s. 347-363.

A. Piasta, Kancelaria starostwa powiatowego piotrkowskiego 1919-1939, „Archeion”, t. CVIII, Warszawa 2005, s. 284-302.

Podkowski M., Czynności kancelaryjne zarządu gminy wiejskiej w II RP, „Acta Universitais Wratislaviensis. Prawo”, nr 285, Wrocław 2003, s. 305-318.

S. Poprawska, Kancelaria górnośląskich przedsiębiorstw przemysłowych do r. 1945, Warszawa 1972.

H. Robótka, Kancelaria urzędów administracji państwowej II Rzeczypospolitej (Procesy aktotwórcze), Toruń 1993.

P. Romanowski, Kancelaria centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych – organizacja, podział zadań, personel w latach 1918-1939, [w:] Dzieje Biurokracji, t. VI, red. T. Bykowa, A. Górak, G. Smyk, Lublin 2016, s. 759-780.

P. Romanowski, Najważniejsze elementy reformy kancelarii centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie w 1933 roku, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 16, Radzyń Podlaski 2018, s. 85-111.

P. Romanowski, Postać i rodzaje akt centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie w latach 1918-1939. Zarys problematyki, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. XV, z. 1, Lublin – Radzyń Podlaski 2018, s. 127-140.

3. Okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz III Rzeczypospolitej:

W. Bagieński, Procesy archiwotwórcze akt miejskich na Mazowszu na przykładzie Piaseczna w latach 1815-1950, Warszawa 1999, s. 159-186.

A. Barszcz, Prezydium Rady Ministrów i Urząd Rady Ministrów jako wytwórcy państwowego zasobu archiwalnego (1945-1996), Warszawa 2014, szczególnie s. 183-196.

P. Bunkowska, M. Jabłońska, H. Robótka, Współczesna dokumentacja typowa, Toruń 2014.

Z. Chmielewski, Kancelaria miejska na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1950, Szczecin 1982.

Z. Chmielewski, Polska myśl archiwalna w XIX i XX wieku, Warszawa – Szczecin 1994, s. 95-168.

A. G. Dąbrowski, Próba reformy metod pracy kancelaryjnej Ministerstwa Administracji Publicznej w lipcu 1948 roku, „Archeion”, t. CXVIII, Warszawa 2017, s. 163-184.

A. G. Dąbrowski, Przepisy kancelaryjne Ministerstwa Administracji Publicznej z lat 1945-1950, „Teki Archiwalne. Seria Nowa”, t. 7 (29), Warszawa 2003, s. 63-74.

A. G. Dąbrowski, Przepisy kancelaryjne Ministerstwa Ziem Odzyskanych z lat 1945-1949, „Archeion”, t. CXVII, Warszawa 2016, s. 387-405.

R. Degen, Kancelaria wojewódzkich urzędów administracji ogólnej na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1950, Warszawa 2005.

R. Degen, Sposoby usprawnienia pracy biurowej w polskich urzędach w latach 1945-1950, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. I, red. A. Górak, I. Łuć, D. Magier, Lublin – Siedlce 2008, s. 537-550.

T. Filipczak, Kancelaria Sejmu i Rady Państwa oraz archiwum w latach [1944] 1952-1989, Warszawa 2015, szczególnie s. 17-43, 82-103, 173-182.

W. Horst, Kancelarie i archiwa Centralnego Komitetu Wykonawczego Polskiej Partii Socjalistycznej, Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej i Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1944-1990), Warszawa 2006.

W. Klonowska, Próby usprawnienia kancelarii (biurowości) urzędów administracji centralnej w latach 1945-1952, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Historia, t. VIII, Toruń 1973, s. 189-202.

R. Kufel, Kancelaria, registratura i archiwum parafialne na ziemiach polskich od XII do początku XXI wieku, Zielona Góra 2011, szczególnie s. 80-145.

S. Nawrocki, Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca XX wieku, Poznań 1998, s. 198-223.

I. Radtke, Kancelaria współczesna, „Archeion”, t. C, Warszawa 1999, s.28-50.

H. Robótka, Współczesna biurowość. Zagadnienia ogólne, Toruń 2010.

W. Roman, Współczesna kultura dokumentacyjna, Toruń 2013.

Współczesna biurowość w administracji publicznej. Komentarz do instrukcji biurowej Prezesa Rady Ministrów z 2011 roku, Toruń 2013.

Współczesna dokumentacja urzędowa, red. H. Robótka, Toruń 2011.

Efekty uczenia się:

Metody dydaktyczne.

1. Wykład teoretyczny.

2. Prezentacja multimedialna reprodukcji źródeł (dokumentów i pomocy ewidencyjnych).

3. Dyskusja podczas zajęć (w tym analiza źródeł).

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania.

1. Obecność i aktywność na zajęciach.

2. Znajomość literatury przedmiotu.

3. Pisemny sprawdzian wiadomości.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Dąbrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.