Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka średniowiecza i jej społeczno-kulturowe konteksty (XII-XV w.)(blok: Historia gospodarcza)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH15HG-GMYS-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Gospodarka średniowiecza i jej społeczno-kulturowe konteksty (XII-XV w.)(blok: Historia gospodarcza)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK "Historia gospodarcza", studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Wykład będzie dotyczyć wybranych zagadnień historii gospodarczej z uwzględnieniem jej społecznego i kulturowego wymiaru. Omówione zostaną zarówno główne środowiska działalności ekonomicznej człowieka (wieś i miasto), podstawowe jej dziedziny, jak również dzieje wybranych organizacji, krajów i miast.

Pełny opis:

Wykład będzie dotyczyć wybranych zagadnień historii gospodarczej z uwzględnieniem jej społecznych i kulturowych uwarunkowań. Obejmie on okres dojrzałego i późnego średniowiecza, kiedy to nastąpił wielki rozwój gospodarczy a zaraz po nim wielki kryzys. Okres ów zostanie przedstawiony problemowo. Począwszy od wstępu na temat rozumienia Europy i głównych pojęć historii gospodarczej i przedstawieniu modelu człowieka średniowiecza i jego mentalności, przez nakreślenie głównych przemian wsi i miast oraz wybranych, ważnych dziedzin wytwórczości dojdziemy do zagadnień pieniądza i bankowości aż po wielki handel i jego psychologiczno–kulturowe uwarunkowania. Końcowe wykłady zostaną poświęcone konkretnym organizacjom (Hanza niemiecka) i krajom (gospodarka ziem polskich na tle gospodarki europejskiej).

Zob. "Zakres tematów" w sylabusie na dany cykl dydaktyczny.

Literatura:

* R. Cameron, Historia gospodarcza świata, W-wa 1996–2004 (cztery wydania), Wstęp, roz. 1, 3;

* J. Kuliszer, Powszechna historia gospodarcza średniowiecza i czasów nowożytnych, t. 1, W-wa 1961;

* N. J. G. Pounds, An Economic History of Medieval Europe, London–New York 1994;

* M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, W–wa 2002 (cz. 7: Nieprawomocne panowanie < Typologia miast>, s. 905–992);

* J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970 (i inne wydania);

* F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm (XV–XVIII wiek), t. 3: Czas świata, Warszawa 1992, –> roz. 2: Dawne gospodarki europejskie zdominowane przez miasta: przed i po Wenecji (s. 74–152);

* J. Abu–Lughod, Europa na peryferiach. Średniowieczny system świat w latach 1250–1350, Kęty 2012;

* I. Turnau, Historia europejskiego włókiennictwa odzieżowego od XIII do XVIII w., Wrocław 1987;

* H. Samsonowicz, Życie miasta średniowiecznego, Warszawa 1970;

* Ph. Dollinger, Dzieje Hanzy (XII–XVII w.), Warszawa 1975, 1997;

* H. Samsonowicz, Późne średniowiecze miast nadbałtyckich, Warszawa 1968;

* B. Zientara, A. Mączak, I. Ihnatowicz, Z. Landau, Dzieje gospodarcze Polski do roku 1939, Warszawa 1979.

*M. Bukała, "Zagadnienia ekonomiczne w nauczaniu wrocławskiej szkoły dominikańskiej w późnym średniowieczu", Wrocław 2004

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu wykładu studentka/student:

– zna podstawowe pojęcia i uwarunkowania badań nad historią gospodarczą średniowiecza;

– zna główne trendy rozwojowe i regresywne w historii wsi i miast Europy łacińskiej, jak również głównych dziedzin produkcji;

– zna i rozumie tendencje w historii pieniądza i obrotu kapitałowego;

– zna i rozumie specyfikę powiązań między poszczególnymi krajami i kontynentami w dziedzinie handlu ;

– uświadamia sobie wpływ uwarunkowań kulturowych na działalność ekonomiczną ludzi średniowiecza;

– zna i rozumie powiązania pomiędzy poszczególnymi dziedzinami działalności człowieka: gospodarką, prawem i ustrojem, polityką a kulturą.

Metody i kryteria oceniania:

Aby uzyskać zaliczenie wykładu należy spełnić dwa kryteria:

a. kryterium formalne – obecność na wykładach zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności bez konsekwencji. Ponadto istnieje możliwość jeszcze dwóch nieobecności, z których jednak każdą trzeba będzie zaliczyć na moim dyżurze. Należy to zrobić przed terminem zaliczenia testowego. W przypadku kolejnej, piątej nieobecności nastąpi automatyczne skreślenie danej osoby z listy uczestników wykładu. Spełnienie kryterium formalnego upoważnia do przystąpienia do testu końcowego.

b. kryterium merytoryczne – zdanie testu końcowego. W razie niezdania testu istnieje możliwość jednego zaliczenia poprawkowego w formie ustnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.