Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia wojskowości: od starożytności do epoki nowożytnej (blok: Historia wojskowości) (K1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH15HW-MN1-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia wojskowości: od starożytności do epoki nowożytnej (blok: Historia wojskowości) (K1)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK "Historia wojskowości", studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień z historii wojskowości, począwszy od starożytności aż po epokę nowożytną.

Pełny opis:

Tematyka wykładów, prowadzonych przez znawców historii wojskowości z różnych epok, będzie obejmowała syntetyczne

zagadnienia zarówno z zakresu badań nad historią powszechną, jak i dziejami Polski.

W ramach wykładu studenci zapoznają się nie tylko z zagadnieniami związanymi z historią wojen i sztuki wojennej danego okresu, ale również będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat zjawisk społecznych, kulturalnych i

ekonomicznych związanych z prowadzeniem działań militarnych.

Zob. rubryka "zakres tematów" w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

G. Parker, Historia sztuki wojennej. Od starożytności do czasów współczesnych, Warszawa 2008

A.H. Jomini, The Art of War, red. G.H. Mendell, W.P. Craighill, Westport 1977;

C. von Clausewitz, O wojnie, ks. I-VIII, Lublin 1995

Sun Zi, Sztuka wojenna, przekł. R. Stiller, Kraków 2003

J. Sikorski, Polskie piśmiennictwo wojskowe do 1939 roku, Warszawa 1989

K. Olejnik, Rozwój polskiej myśli wojskowej do końca XVII wieku, Poznań 1976

T. Korzon, Dzieje wojen i wojskowości w Polsce, t. I-III, wyd. II, Lwów-Warszawa 1923 (obecnie reprint)

M. Kukiel, Zarys historii wojskowości w Polsce, wyd. III, Kraków 1929 (obecnie reprint)

K. Górski, Historia piechoty polskiej, Kraków 1893.

K. Górski, Historia jazdy polskiej, Kraków 1894

K. Górski, Historia artylerii polskiej, Warszawa 1902

J. Wimmer, Historia piechoty polskiej do roku 1864, Warszawa 1978

A.F. Grabski, Polska sztuka wojenna w okresie wczesnofeudalnym, Warszawa 1959

A. Nadolski, Polskie siły zbrojne i sztuka wojenna w początkach państwa polskiego; w: Początki Państwa Polskiego. Księga Tysiąclecia, t. I, Poznań 1962

S. Krakowski, Polska sztuka wojenna w okresie rozdrobnienia feudalnego (XII- XIII w.); „Studia i Materiały do Historii Sztuki Wojennej”, t. II, Warszawa 1956

Polska technika wojenna do 1500 r., pod red. A. Nadolskiego, Warszawa 1994

Z. Kaczmarczyk i S. Weyman, Reformy wojskowe i organizacja siły zbrojnej za Kazimierza Wielkiego, Warszawa 1958

Z. Spieralski, Obrona potoczna, Warszawa 1960

M. Plewczyński, Wojny Jagiellonów z wschodnimi i południowymi sąsiadami Królestwa Polskiego w XV wieku, Siedlce 2005

M. Plewczyński, Żołnierz jazdy obrony potocznej za panowania Zygmunta Augusta, Warszawa 1985

B. Baranowski, Organizacja wojska polskiego w latach trzydziestych i czterdziestych XVII wieku, Warszawa 1957

J. Wimmer, Wojsko polskie w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1965

Staropolska sztuka wojenna XVI-XVII w., pod red. M. Nagielskiego, Warszawa 2002

M. Wagner, Kadra oficerska armii koronnej w drugiej połowie XVII wieku, Toruń 1992

R. Sikora, Fenomen husarii, Toruń 2003

H. Wisner, Wojsko Wielkiego Księstwa Litewskiego, Warszawa 2004

J. Wimmer, Wojsko Rzeczypospolitej w dobie wojny północnej 1700-1717, Warszawa 1956

Zarys dziejów wojskowości polskiej do 1864 r., pod red. J. Sikorskiego, t. I-II, Warszawa 1965

Polskie tradycje wojskowe, pod red. J. Sikorskiego, Warszawa 1990

J. Maroń, Wokół teorii rewolucji militarnej. Wybrane problemy, Wrocław 2011

J. Black, A Military Revolution? Military Change and European Society 1550-1800, Basingstoke 1991

J. Black, European Warfare 1660-1815, London 1994

G. Parker, The Army of Flanders and the Spanish Road. The Logistics and Defeat in the Low Countries’ War, Cambridge 1972

G. Parker, The Military Revolution. Military Innovation and the Rise of the West, 1500-1800, Cambridge 1988

D. Parrot, Richelieu’s Army. War, Government and Society in France, 1624-1642, Cambridge 2001

M. Roberts, The Military Revolution, 1560-1660, London 1956

J.A. Lynn, Giant of the Grand Siecle. The French Army, 1610-1715, Cambridge 1997

L. Wyszczelski, Teorie wojenne i ich twórcy na przestrzeni dziejów, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu tego wykładu studenci powinni wykazać się wiedzą dotyczącą dziejów wojen i wojskowości powszechnej

i polskiej w omawianych epokach, a w szczególności:

- zaznajomić się ze źródłami i podstawową literaturą dotyczącą tej problematyki;

- zapoznać się z terminologią wojenną omawianych epok występującą tak w źródłach, jak i literaturze problemu;

- znać organizację sił zbrojnych oraz specyfikę sztuki wojennej państw, odgrywających najważniejszą rolę w poszczególnych epokach;

- posiadać podstawową wiedzę na temat najważniejszych konfliktów militarnych, kampanii i bitew omawianych epok;

- wskazać podstawowe elementy wojskowości polskiej, które wyróżniały ją na tle innych armii europejskich średniowiecza i epoki nowożytnej

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy na ostatnich zajęciach dla słuchaczy wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Bobiatyński
Prowadzący grup: Konrad Bobiatyński, Paweł Derecki, Michał Faszcza, Marek Janicki, Piotr Kroll, Mirosław Nagielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.