Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia ziem czeskich i Czechosłowacji 1848-1938 (K1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH17PMMAJ-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia ziem czeskich i Czechosłowacji 1848-1938 (K1)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Zajęcia fakultatywne, studia I stopnia, licencjat (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Uczęszczanie na wykład nie wymaga spełnienia żadnych warunków wstępnych. Zakłada się, że słuchacze dysponują podstawową wiedzą na temat historii II połowy XIX w. i I połowy wieku XX, pozwalającą zrozumieć szerszy kontekst wydarzeń omawianych w ramach wykładu.

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest historii politycznej ziem czeskich pod rządami Habsburgów w latach 1848-1918 oraz historii Czechosłowacji od jej powstania do układu monachijskiego w 1938 r.

Pełny opis:

Pierwsza część wykładu poświęcona jest sytuacji Czechów pod rządami Habsburgów w okresie pomiędzy czeskim „odrodzeniem narodowym” w I połowie XIX w. a I wojną światową i rozpadem Austro-Węgier w 1918 r. Narracja koncentruje się wokół stosunków czesko-niemieckich oraz polityki rządu w Wiedniu. Uwzględnia ona również przemiany świadomościowe, demograficzne i gospodarcze, które zachodziły na ziemiach czeskich w XIX w. W drugiej części wykład dotyczy historii tzw. I Republiki Czechosłowackiej, czyli formy ustrojowej państwa czechosłowackiego istniejącej do przemian wywołanych przyjęciem układu monachijskiego jesienią 1938 r. Również w tej części obok wydarzeń politycznych omówione zostaną najważniejsze zjawiska gospodarcze, społeczne i kulturalne, składające się na fenomen dwudziestolecia międzywojennego w Czechosłowacji.

Wykład ma swoją kontynuację w semestrze letnim, kiedy omawiana będzie historia ziem czeskich i Słowacji w okresie II wojny światowej, a następnie dzieje Czechosłowacji w latach 1945-1992.

Literatura:

Nie jest wymagana.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu wykładu student:

– zna podstawowe fakty z historii ziem czeskich/Czechosłowacji w omawianym okresie;

– rozumie złożoność procesów kształtowania się świadomości narodowej w Europie Środkowej;

– zna podstawowe interpretacje dotyczące omawianych wydarzeń.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszcza się co najwyżej dwie nieobecności w trakcie semestru.

Wykład zaliczany jest na podstawie testu końcowego, składającego się z 10-20 pytań zamkniętych. Do uzyskania zaliczenia niezbędne jest udzielenie min. 60% odpowiedzi poprawnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.