Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dzieje historii sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-DHSZTWE
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dzieje historii sztuki
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Obowiązkowe
Obowiązkowe dla studiów stacjonarnych mgr
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład prezentuje proces kształtowania się historii sztuki jako dyscypliny badawczej.

Pełny opis:

Wykład prezentuje proces kształtowania się historii sztuki jako dyscypliny badawczej. Obejmuje zagadnienia od początków historycznej refleksji nad sztuką po współczesność. Omówione zostaną najważniejsze instytucje, środowiska i tradycje akademickiej historii sztuki ze zwróceniem uwagi na ich znaczenie dla aktualnego pojmowania oraz praktykowania dyscypliny.

Literatura:

• A Companion to Art Theory, ed. Paul Smith, Carolyn Wilde, Oxford 2002.

• Art History and Its Institutions. Foundations of a Discipline, ed. Mansfield Elizabeth, London 2002.

• Bałus Wojciech, Dlaczego Warburg?, „Przegląd Kulturoznawczy” 2010, nr 2, s. 25-53.

• Belting Hans, The End of the History of Art, Chicago 1987.

• Tenże, Art History After Modernism, Chicago 2002.

• Białostocki Jan, Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Warszawa 1980.

• Burckhardt Jacob, Wykłady o sztuce. Wybór, tłum. Ryszard Kasperowicz, Warszawa 2008.

• Fernie Eric, Art History and Its Methods, London 1995.

• Hatt Michael, Klonk Charlotte, Art History. A Critical Introduction to Its Methods, Manchester 2006.

• Holly Michael Ann, Panofsky and the Foundations of Art History, New York 1984.

• Is Art History Global?, ed. James Elkins, New York – London 2007.

• Kalinowski Lech, Max Dvořak i jego teoria dziejów sztuki, Warszawa 1974.

• Kasperowicz Ryszard, Zweite, ideale Schöpfung. Sztuka w myśleniu historycznym Jacoba Burckhardta, Lublin 2004.

• Kunińska Magdalena, Historia sztuki Mariana Sokołowskiego, Kraków 2014.

• Labuda Adam S., Z dziejów historii sztuki. Polska, Niemcy, Europa, Warszawa 2016.

• Małkiewicz Adam, Z dziejów polskiej historii sztuki. Studia i szkice, Kraków 2005.

• Panofsky Erwin, Meaning in the Visual Arts, New York 1955.

• Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów „Artium Quaestiones”, red. Mariusz Bryl, Piotr Juszkiewicz, Piotr Piotrowski, Wojciech Suchocki, Poznań 2009.

• Pojęcia, problemy, metody współczesnej nauki o sztuce. Dwadzieścia sześć artykułów uczonych europejskich i amerykańskich. Wybrał, przekłady przejrzał, wstępem opatrzył Jan Białostocki, Warszawa 1976.

• Piwocki Ksawery, Pierwsza nowoczesna historia sztuki. Poglądy Aloisa Riegla, Warszawa 1970.

• Preziosi Donald, Rethinking Art History. Meditations on a Coy Science, New Haven 1989.

• Prettejohn Elizabeth, Beauty & Art 1750-2000, Oxford – New York 2005.

• Rampley Matthew, The Vienna School of Art. History. Empire and the Politics of Scholarship, 1847-1918, Penn State University Press 2015.

• The Art of Art History. A Critical Anthology, red. Donald Preziosi, Oxford 1998.

• Warburg Aby, Narodziny Wenus i inne szkice renesansowe, tłum. Ryszard Kasperowicz, Gdańsk 2010.

• Winckelmann Johann Joachim, Dzieje sztuki starożytnej, oprac. Wojciech Bałus, tłum. Tadeusz Zatorski, Kraków 2012.

• Wölfflin Heinrich, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problemy rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, tłum. Danuta Hanulanka, Gdańsk 2006.

• Vasari i nowożytna historiografia sztuki. Antologia, wstęp i tłum. Zygmunt Waźbiński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975.

Efekty uczenia się:

K2_W01; K2_W03; K2_W04; K2_W05; K2_W06; K2_W07; K2_W09

Student zdobywa wiedzę na temat historii dyscypliny – od pierwszych prób ujmowania dziejów sztuki po współczesność. Posiada znajomość rozmaitych stanowisk metodologicznych, tradycji badawczych, rozumie kluczowe pojęcia oraz potrafi samodzielnie interpretować dotychczasowe osiągnięcia akademickiej historii sztuki.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)