Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Forma, przestrzeń, historia. Kontekst dzieła sztuki dawnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-FPH-K
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Forma, przestrzeń, historia. Kontekst dzieła sztuki dawnej
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Konwersatoria
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Tematem zajęć będzie analiza dzieła w odnoszeniu do pierwotnego kontekstu powstania, przy uwzględnieniu uwarunkowań historycznych, kulturowych i innych, mających wpływ na jego ostateczny kształt.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci będą wybierać do analizy takie dzieła - przede wszystkim rzeźby -, które nie przetrwały w pierwotnym miejscu przeznaczenia. Chodzi o takie przykłady, które dziś znajdują się w innej aranżacji wnętrza lub przechowywane są wręcz w zbiorach muzealnych. Wykorzystując różne metody badawcze (min. analizę stylu, ikonografii i funkcji) uczestnicy konwersatorium podejmą próbę rekonstrukcji pierwotnego kontekstu, w którym dzieło powstało. Do dokonania tej rekonstrukcji niezbędne będzie także rozpoznanie tła historyczno-kulturowego czasu i środowiska artystycznego, do których można odnieść te dzieła z dużym prawdopodobieństwem.

Studenci po rozpoznaniu tła artystyczno-kulturowego powstania dzieł, podejmą ich analizę ze szczególnym uwzględnieniem rekonstrukcji okoliczności powstania dzieła.

Literatura:

Literatura podawana na bieżąco, odpowiednio do wybranego przez studenta dzieła.

Efekty uczenia się:

Student zna, rozumie, potrafi:

K_W02: zna podstawową terminologię historyczno-artystyczną, potrzebną do rozpoznania zarówno właściwości formalno-stylowych, jak i treści ideowych dzieł sztuki;

K_W16: ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii sztuki z innymi dziedzinami nauki, jak historia, filozofia, antropologia, wiedza o kulturze, religii i literaturze;

K_W17: zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji obiektów sztuki, stosowane w historycznej i aktualnej historii sztuki i potrafi je dostosować do badania konkretnego dzieła.

K_U04: potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację dzieł sztuki z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym;

K_U07: posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów różnych badaczy historii sztuki i historii kultury oraz umiejętność wyciągania wniosków;

K_U11: posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących artystycznego i kulturowego kontekstu dzieł sztuki;

K_U13: potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej role słuchacza, dyskutanta i referenta;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie prezentacji na wybrany temat z listy zagadnień, podanej przez prowadzącego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)