Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki zawodowe dla kierunku historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-HKHC-PRAKZ
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe dla kierunku historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Pozostałe przedmioty obowiązkowe, Hist. kult. w dob. hum. cyfr.
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis:

Praktyki zawodowe realizowane w instytucjach kultury, urzędach,

organizacjach lub jako wyjazdowe praktyki terenowe pozwalają na nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu wiedzy

o kulturze oraz o narzędziach cyfrowych używanych w badaniach nad historią kultury.

Pełny opis:

Praktyki zawodowe (w wymiarze co najmniej 90 godzin w ciągu całego toku studiów), realizowane w instytucjach kultury, urzędach,

organizacjach lub jako wyjazdowe praktyki terenowe pozwalają na nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu wiedzy

o kulturze oraz o narzędziach cyfrowych używanych w badaniach nad historią kultury. Praktyki mogą odbywać się w jednostkach

UW, w instytucjach zewnętrznych, może to być również praca zawodowa studenta. Podmioty, w których odbywa się praktyka (muzea,

urzędy, organizacje pozarządowe, wydawnictwa, media itp.) muszą zapewnić studentowi możliwość uzyskania efektów uczenia się

w zakresie programu studiów, w instytucjach tych winien być wyznaczony opiekun praktyk. Praktyki odbywają się w instytucjach

wskazanych przez Instytut Historii Sztuki UW lub zaproponowanych przez studenta, spełniających możliwość osiągnięcia efektów

uczenia się. W przypadku pracy zawodowej studenta opiekun praktyk winien jest potwierdzić, czy zakres obowiązków służbowych

studenta pozwala osiągnąć efekty uczenia się. Praktyka w wymaganym wymiarze może odbywać się jednorazowo w czasie wolnym

od zajęć dydaktycznych lub w kilku terminach. Opiekun praktyk utrzymuje kontakt ze studentem i opiekunem praktyk (lub

przełożonym, w przypadku pracy zawodowej studenta). Ocenę z praktyk wystawia opiekun praktyk na podstawie sprawozdania,

portfolio, opinii opiekuna praktyk bądź przełożonego w przypadku pracy zawodowej. Praktyki zawodowe są ewaluowane w formie

ankiet. Pozostałe procedury zapewniające odbywanie i zaliczanie praktyk określa Regulamin praktyk w Instytucie Historii Sztuki.

Efekty uczenia się:

K_W05, K_W06, K_W07,

K_W08, K_W08, K_U07,

K_K07, K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Opiekun praktyk utrzymuje kontakt ze studentem i opiekunem praktyk (lub

przełożonym, w przypadku pracy zawodowej studenta). Ocenę z praktyk wystawia opiekun praktyk na podstawie sprawozdania,

portfolio, opinii opiekuna praktyk bądź przełożonego w przypadku pracy zawodowej. Praktyki zawodowe są ewaluowane w formie

ankiet. Pozostałe procedury zapewniające odbywanie i zaliczanie praktyk określa Regulamin praktyk w Instytucie Historii Sztuki.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skwierczyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)