Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca seminaryjna dla kierunku historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-HKHC-PRSEM
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praca seminaryjna dla kierunku historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Pozostałe przedmioty obowiązkowe, Hist. kult. w dob. hum. cyfr.
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Praca pisemna

Pełny opis:

Obowiązkową na pierwszym roku studiów pracę seminaryjną student przygotowuje w uzgodnieniu z kierownikiem seminarium,

kierującym pracą może być każdy pracownik naukowo-dydaktyczny UW; praca rozszerza i rozwija formułę kształcenia w zakresie

tworzenia różnych form tekstów naukowych (pracą seminaryjną może być jedna większa praca bądź kilka – nie więcej niż trzy – prac

mniejszych. W wypadku przyjęcia formuły kilku prac student uzyskuje 4 punkty ECTS łącznie za wszystkie prace, a ocena jest oceną

łączną). Celem jest kształcenie wysokospecjalistycznych kompetencji w zakresie komunikacji naukowej.

Efekty uczenia się:

K_W09, K_U01, K_U02,

K_U05, K_U08, K_K01,

K_K02, K_K04, K_K05,

K_K06, K_K10

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca roczna, 60 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skwierczyński
Prowadzący grup: Krzysztof Skwierczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)