Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie: Mieszkańcy Rzeczypospolitej w podróży po Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-HKHC-SEMM-WT-1
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie: Mieszkańcy Rzeczypospolitej w podróży po Europie
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria, Hist. kult. w dob. hum. cyfr.
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Wspólna lektura i interpretacja wybranych fragmentów

nowożytnych diariuszy podróży po krajach Europy

Zachodniej (głównie w celach edukacyjnych oraz

dyplomatycznych) będzie miała na celu poznanie reakcji

mieszkańców Rzeczypospolitej, którym przyszło się

zetknąć z nieznaną wcześniej rzeczywistością, oraz

zrekonstruowanie sposobu postrzegania przez nich

zróżnicowanych kulturowo-cywilizacyjnych realiów (a ten

z pewnością ewoluował). Formułowane przy okazji

komentarze i oceny będą ważną wskazówką dla

zrozumienia różnic kulturowych w obrębie Starego

Kontynentu.

Pełny opis:

Oto katalog zagadnień, które będą podejmowane (przy

pełnej swobodzie doboru konkretnych tekstów

źródłowych):

- Źródła do dziejów podróży.

- Motywy wyruszania w podróż.

- Początki polskiej nowożytnej dyplomacji: Erazm Ciołek,

Jan Ocieski, Stanisław Reszka i „sumy neapolitańskie”.

- Specyfika podróży dyplomatycznych: swojskość i

cudzoziemszczyzna;

- Obserwacje podróżników przydatne dla historyka

kultury.

- Konsekwencje kulturowe nowożytnych podróży po

Europie – ewolucja zjawiska.

Konkretne podróże do ewentualnego wykorzystania:

- Macieja Rywockiego Księgi peregrynanckie;

- Stanisław Miński, Sposób odprawowanie poselstwa;

(poselstwa obediencyjne, „dwór Rzymski” – trudności,

ceremoniał, relacje dyplomatyczne i prywatne,

ikonografia);

- Podróż królewicza Władysława Wazy przez Austrię,

Niemcy, Niderlandy, Francję i Włochy, w latach 1624-1625

(przebieg wyprawy, nawiązane zagranicą kontakty oraz

ceremoniał podejmowania polskich gości na dworach

europejskich, łącznie z dworem papieskim).

- Uroczyste wjazdy do Rzymu Jerzego Ossolińskiego, 1633,

i Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, 1680;

- Grand Tour Teodora Billewicza (1677-1678), Jana

Michała Kossowicza (1682-1688) i Krzysztofa Zawiszy

(1700);

- Znaczenie podróży dla konstruowania nowożytnego

systemu przekazywania informacji oraz dla kreowania

stereotypów i ich podważania.

Literatura:

Antoni Mączak, Życie codzienne w podróżach po Europie

XVI-XVII wieku, Warszawa 1978; tegoż, Peregrynacje –

wojaże – turystyka, Warszawa 2001; Alojzy Sajkowski,

Włoskie przygody Polaków, Warszawa 1973; fragmenty

wybranych diariuszy podróży (na przykład opublikowane

w tomach Cudzoziemcy o Polsce, wyd. Jan Gintel, Kraków

1971), w tym - koniecznie – wybrane partie Podróży

królewicza Władysława Wazy do krajów Europy

Zachodniej w latach 1624-1625, opr. Adam Przyboś,

Kraków 1977, a także fragmenty diariuszy Teodora

Billewicza (opr. Marek Kunicki Goldfinger), Jana Michała

Kossowicza (opr. Anna Markiewicz) i Augusta

Moszyńskiego (opr. Bożena Zboińska-Daszyńska).

Efekty uczenia się:

Orientacja w tematyce edukacji staropolskiej oraz dziejach

podróży, a także poznanie zasad funkcjonowania oraz

ceremoniału obowiązującego w europejskiej dyplomacji

we wczesnym okresie nowożytnym. Refleksja nad

różnicami kulturowymi i mentalnościowymi pomiędzy

poszczególnymi regionami Europy. Umiejętność krytycznej

lektury tekstów źródłowych.

WIEDZA

K_W01, K_W02, K_W08.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01, K_U03, K_U04.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01, K_K03, K_K04.

Metody i kryteria oceniania:

Frekwencja, aktywność na zajęciach, ewentualnie

prezentacja wyników własnych badań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Tygielski
Prowadzący grup: Wojciech Tygielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)