Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

"Kompozycja przestrzeni" życia artystycznego II RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-KPZ-K
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: "Kompozycja przestrzeni" życia artystycznego II RP
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Konwersatoria
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone życiu artystycznemu, kształtowaniu się środowisk awangardowych i tradycjonalistycznych w Polsce, uwzględniające główne ośrodki życia artystycznego, międzynarodowe kontakty, wystawy, programy, ideały i uwikłania polityczne.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu samodzielną analizę zjawisk, krytyczną dzieł, tekstów programowych praz postaw artystów funkcjonujących w II Rzeczypospolitej

Procesy zachodzące w ugrupowaniach artystycznych ich działalności, programach i dziełach zostaną zarysowane na szerokim tle historycznym, politycznym i kulturowym, w Polsce i Europie.

Zakres chronologiczny i szczegółowy program zajęć zostanie doprecyzowany na pierwszych zajęciach, zgodnie z zainteresowaniami studentów

Literatura:

Przykładowe teksty:

Kobro Katarzyna, Strzemiński Władysław, Kompozycja przestrzeni, obliczenia rytmu czasoprzestrzennego, Łódź 1931, online: https://zasoby.msl.org.pl/mobjects/view/1432 [dostęp 20.01.2024]

Chmielewska A., Wyobrażenia polskości. Sztuki plastyczne II Rzeczpospolitej w perspektywie społecznej historii kultury, Warszawa 2020

Chmielewska A., W służbie państwa, społeczeństwa i narodu : "państwowotwórczy" artyści plastycy w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2006

"Formiści", katalog wystawy pod red. Ireny Jakimowicz, Muzeum Narodowe w Warszawie: Warszawa 1989

Geron M., Formiści. Twórczość i programy artystyczne, Toruń 2015

Konstantynów D., Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków 1920-1939, Warszawa 2006

Luba I., Avant-Garde in the State – Avant-Garde for the State. The Second Republic of Poland 1918–1939, “Acta Academiae Artium Vilnensis” (AAAV) 94: 2019: Menas valstybėje – valstybė mene. Arts in the State – The State in Arts, Vilnius 2019, s. 166-199

I. Luba, Dialog nowoczesności z tradycją. Malarstwo polskie dwudziestolecia międzywojennego, Neriton, Warszawa 2004

Luba I., Duch romantyzmu i modernizacja. Sztuka oficjalna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2012

Luba I., Paradoks sztuki narodowej i modernizmu. Władysław Strzemiński laureatem nagrody artystycznej miasta Łodzi w roku 1932, „Biuletyn Historii Sztuki” 2012, nr 3/4, s. 707–732

Luba I., Spór o klasycyzm. Wokół artykułu Henryka Stażewskiego „O tradycji, modernizmie i klasycyzmie (Odpowiedź prof. Ślendzińskiemu)”, w: W kręgu Rytmu. Sztuka polska lat dwudziestych, pod. red. Katarzyny Nowakowskiej-Sito, Warszawa 2006, s. 125–140

Luba I., Utworzenie Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej „a.r.” – kontekst polski, w: Muzeum Sztuki w Łodzi, s. 16–35

Luba I., Wystawa jako wizerunek państwa. Pawilon radziecki na Międzynarodowej Wystawie Sztuk Dekoracyjnych w Paryżu 1925 – z polskiej perspektywy, w: Wystawa paryska 1925. Materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN. Warszawa, 16-17 listopada 2005 roku, red. naukowa J.M. Sosnowska, Warszawa 2007, s. 129–138

Strzemiński Władysław, Pisma, zebrała, oprac. i komentarzem opatrzyła Zofia Baranowicz, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975

Turowski A., Budowniczowie Świata. Z dziejów radykalnego modernizmu w sztuce polskiej, Universitas, Kraków 2000

Turowski A., Malewicz w Warszawie: rekonstrukcje i symulacje, Kraków 2002

W kręgu Rytmu. Sztuka polska lat dwudziestych, red. Katarzyna Nowakowska-Sito, Neriton: Warszawa 2006

Wenderski Michał, Cultural Mobility in the Interwar Avant-Garde Art Network: Poland, Belgium and the Netherlands, Routledge: New York 2019

Wilno, Vilnius, Vilne 1918-1948. Jedno miasto - wiele opowieści, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2023

Uwaga! Lista lektur jest przykładowa, może ulec zmianie

Efekty uczenia się:

K_W02; K_W03; K_W04; K_W05; K_W16; K_W17; K_U01; K_U03; K_U04; K_U06; K_U07; K_U010; K_U011; K_1U012; K_U13

Metody i kryteria oceniania:

wymagane: przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział – brane pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej w tym samym stopniu, co wynik kolokwium.

Dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Luba
Prowadzący grup: Iwona Luba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)