Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura popularna i astronomia w XIX wieku z wykorzystaniem narzędzi humanistyki cyfrowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-KPiAXIX-M-III
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultura popularna i astronomia w XIX wieku z wykorzystaniem narzędzi humanistyki cyfrowej
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Cyfrowe narzędzia i współczesna humanistyka - moduł praktyczny, Hist. kult. w dob. hum. cyfr.
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z najczęściej wykorzystywanymi tematami astronomicznymi w kulturze popularnej XIX wieku. Głównym założeniem zajęć będzie skonfrontowanie wybranych powieści wczesnej fantastyki naukowej z książkami popularyzującymi wiedzę na przełomie XIX i XX wieku. Zajęcia mają na celu przedstawienie bogatego i fascynującego obrazu jaki wyłania się z analizy tekstów (oraz ilustracji) astronomicznych w historycznej perspektywie. Ponadto zajęcia będą również próbą prześledzenia rozwoju idei popularyzacji na ziemiach polskich przy pomocy narzędzi cyfrowych.

Pełny opis:

Na zajęciach skupimy się przede wszystkim na kilku powieściach fantastycznonaukowych:

• J. Verne, Z Ziemi na Księżyc oraz Wokół Księżyca,

• G. Le Rogue, Więzień na Marsie oraz Niewidzialni,

• J. Żuławski, Na srebrnym globie.

Posłużą one jako punkt wyjścia do dyskusji na temat najpopularniejszych tematów astronomicznych, które wykorzystywane były w społecznych dyskusjach na przestrzeni XIX wieku takich jak:

• początek i koniec świata,

• wielość światów zamieszkiwanych,

• rozwój teleskopów i innych przyrządów astronomicznych,

• polowania na komety,

• podróże międzygwiezdne,

• estetyka i groza wszechświata,

• idea Boga,

• możliwości oraz ograniczenia człowieka i ludzkości.

Literatura:

Zob. szczegółowy opis w części sylabusa dot. grupy zajęciowej.

Efekty uczenia się:

• Student posiada podstawową wiedzę na temat kultury popularnej w XIX wieku.

• Student posiada praktyczną wiedzę z zakresu podstawowych narzędzi wykorzystywanych w humanistyce cyfrowej i badaniach historycznych

• Student posiada wiedzę na podstawowych zagadnień astronomii XIX wieku

• Student rozumie ścieżkę historycznego rozwoju literatury astronomicznej na przestrzeni wieków.

• Student rozumie potrzebę badania przeszłości z punktu widzenia historii nauki i kultury.

• Student ma student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie światowego i krajowego dziedzictwa kulturowego, standardów upowszechniania, bezpieczeństwa i ochrony zabytków kultury materialnej i intelektualnej

• potrafi krytycznie analizować teksty z zakresu badań nad historią kultury i humanistyki cyfrowej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła aktywności studenta. Prowadzący w ciągu całego semestru ocenia aktywność uczestników zajęć, ich zaangażowanie w dyskusję, umiejętności praktyczne.

Warunkiem zaliczenia zajęć jest uczestnictwo w zajęciach, przygotowywanie indywidualnych zadań przydzielanych studentom, aktywność na zajęciach, przygotowanie ewentualnych prac pisemnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)