Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Artyści niderlandzcy w nowożytnej Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LAN-KK Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Artyści niderlandzcy w nowożytnej Polsce
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Konwersatoria z historii kultury
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia prezentujące działalność w Polsce artystów przybyłych z Niderlandów.

Pełny opis:

Sztuka nowożytna Rzeczypospolitej w znacznym stopniu była kształtowana przez przybywających tu artystów włoskich. Chociaż najliczniejszą nie byli oni jedyną grupą twórców przybyłych tu w poszukiwaniu zleceń. Swoich reprezentantów miało wiele ośrodków artystycznych. Ważną grupę stanowili artyści przybywający z terenu Niderlandów. Zajęcia będą poświęcone tej grupie twórców, prezentujące ich prace zrealizowane na terenie Rzeczypospolitej, ale ukazujące też problem migracji artystycznej.

Literatura:

Art of the Southern Netherlands, Gdańsk, and the Polish-Lithunian Commonwealth, ed. J. Tylicki, J. Żukowski, with cooperation of A. Żukowska, Gdańsk 2017.

Hans Vredeman de Vries und die Renaissance im Norden, hg. H. Borggrefe, Katalog wystawy, Weserrenaissance-Museum Schloß Brake, 26. Mai - 25. August 2002, Koninklijk Museum voor Schoone Künsten Antwerpen, 15. September - 8. Dezember 2002, München 2002.

Iwanoyko E., Gdański okres Hansa Vredemana de Vries. Studium na temat cyklu malarskiego z Ratusza w Gdańsku, Poznań 1963.

Lipińska A., Eastern outpost. The sculptors Herman van Hutte and Hendrik Horst in Lviv c. 1560-1610, „Netherlands Yearbook for History of Art / Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek Online”, 63, 2013, Issue 1, s. 136-169.

Lipińska A., Mobility turn w historii sztuki? Kierunki i metody badań nad migracją artystów, [w:] Migracje, Materiały LXV Ogólnopolskiej Sesjii Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, 24-25 listopada 2016 r., red. A.S. Czyż, K. Chrudzimska-Uhera, Warszawa 2017, s. 9-22.

Mossakowski S., Tylman van Gameren (1632-1706). Twórczość architektoniczna w Polsce, Warszawa 2012.

Niderlandyzm na Śląsku i w krajach ościennych, red.

M. Kapustka, A. Kozieł, P. Oszczanowski, Wrocław 2003

Niderlandyzm w sztuce polskiej, Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Toruń, grudzień 1992, Warszawa 1995.

Niderlandzcy artyści w Gdańsku w czasach Hansa Vredemana de Vriesa: Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Weserrenaissance-Museum Schloß Brake Lemgo, Ratusz Głównego Miasta, Gdańsk, 20-21 listopada 2003 r., Gdańsk 2006.

Pałubicki J., Hans Vredeman de Vries w Gdańsku w latach 1591-1596, w: Album Amicorum. Między Wilnem a Toruniem. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Józefowi Poklewskiemu, red. E. Basiul, M. Wawrzak, J. Raczkowski, Toruń 2008, s. 231-256.

Scholten F. Woodall J., Netherlandish artists on the move, „Netherlands Yearbook for History of Art / Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek Online, 63, 2013, Issue 1, s. 6 – 39.

Skibiński F., Willem van den Blocke niderlandzki rzeźbiarz nad Bałtykiem w XVI i na początku XVII w., Toruń 2015.

Szmydki R., Malarstwo niderlandzkie na dworze Zygmunta III, w: Kultura artystyczna Warszawy XVII–XXI w., red. A. Pieńkos, Z. Michalczyk, M. Wardzyński, Warszawa 2010

Talbierska J., Grafika XVII wieku w Polsce. Funkcje, ośrodki, artyści, dzieła, Warszawa 2011.

Tylicki J., Rysunek gdański ostatniej ćwierci XVI wieku i pierwszej połowy XVII wieku, Toruń 2005.

Efekty uczenia się:

Po zrealizowaniu zajęć student:

K_W02

Zna podstawową terminologię historyczno-artystyczną dotyczącą dzieł sztuki zrealizowanych przez niderlandzkich artystów działających w Polsce, w szczególności w zakresie technik, materiałów, funkcji, datowania, warunków przechowywania.

K_W04

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową dotyczącą działalności artystów z Niderlandów pracujących w Polsce w ujęciu chronologicznym, tematycznym i problemowym, w zakresie najważniejszych artystycznych kierunków, ruchów, tendencji, środowisk.

K_W16

Ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii sztuki z innymi dziedzinami nauki, jak historia, filozofia, antropologia, wiedza o kulturze, religii i literaturze

K_W17

Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji obiektów sztuki, stosowane w historycznej i aktualnej historii sztuki i potrafi je dostosować do badania konkretnego dzieła

K_U01

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła i sposoby

K_U04

Potrafi rozpoznać różne rodzaje obiektów zrealizowanych przez artystów niderlandzkich w Polsce (pod względem techniki, tematu, typologii, chronologii, stylistyki, genezy, atrybucji) oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym, umie opisać dzieła omawianego okresu identyfikując i wartościując zjawiska i problemy szczególnie istotne

K_U06

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i zdobywać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

K_U010

Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz innych źródeł

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, uczestnictwa w zajęciach, pisemnego zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Sulewska
Prowadzący grup: Renata Sulewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.