Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Artyści z Rzeczypospolitej w nowożytnej Europie – studia przypadków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LAZRZ-WE Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Artyści z Rzeczypospolitej w nowożytnej Europie – studia przypadków
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Wykład z epok
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia prezentujące problem migracji artystów z Rzeczypospolitej do innych państw europejskich w okresie nowożytnym.

Pełny opis:

W różny sposób ukierunkowana i motywowana migracja artystów to jeden z czynników wymiany rozwiązań formalnych i treściowych. Sztuka nowożytna Rzeczypospolitej w znacznym stopniu była kształtowana przez przybywających tu artystów obcych. Grupę najliczniejszą stanowili twórcy pochodzący z różnych regionów Italii, ale docierali tu także artyści z Niderlandów, krajów niemieckojęzycznych i choć może rzadziej to także z Francji czy Skandynawii. Kierunek migracji artystów nie był jednak zwrócony tylko ku ale także z Rzeczypospolitej. Zajęcia zostaną poświęcone analizie karier wybranych artystów pochodzącym z Rzeczypospolitej ukazując równocześnie szerszy problem migracji, artystów. Wśród omawianych artystów znajdą się np. Jeremiasz Falck, Jan Ziarnko, Andreas Schlüter, Szymon Czechowicz, Kacper Bażanka i inni w Akademii św. Łukasza, Tadeusz Kuntze Konicz.

Zajęcia zdalne przeprowadzane w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem zajęć na r.ak. 2020/21.

Zajęcia prowadzone z użyciem narzędzi do spotkań on-line dostępnych na Uniwersytecie Warszawskim.

Literatura:

Bernatowicz T., Kościół Wizytek w Warszawie a Benedykt de Renard i architektura późnobarokowego eklektyzmu rzymskiego przełomu XVII i XVIII wieku, [w:] Sztuka Polski Środkowej. Studia VI, red. A. Barczyk, P. Gryglewski, Łódź 2016, s. 31-77.

Biłozór-Salwa Małgorzata, Jana Ziarnki emigracja artystyczna /L'émigration artistique de Jan Ziarnko, [w:] Francusko-polskie relacje artystyczne w epoce nowożytnej, red. A. Pieńkos, A. Rosales Rodriguez , Warszawa 2010, s. 23-32.

Biłozór-Salwa M., Teoria tworzenia anamorfoz stożkowych według Jana Ziarnki, „Rocznik Historii Sztuki”, 39, 2014, s. 43-53.

Dolański D., Tadeusz Kuntze - malarz rodem z Zielonej Góry (1733-1793), Zielona Góra 1993.

Jurkowlaniec G., Sprawczość rycin. Rzymska twórczość graficzna Tomasza Tretera i jej europejskie oddziaływanie, Kraków 2017.

Karpowicz M., Polonica w Akademii św. Łukasza, „Biuletyn Historii Sztuki”, 33: 1971,

Karpowicz M., Suplement do Poloniców w Akademii św. Łukasza, „Biuletyn Historii Sztuki”, 36: 1974.

Kowalczyk J., Rola Rzymu w późnobarokowej architekturze polskiej, „ Rocznik Historii Sztuki”, 20, 1994, s. 215-305.

Langberg H., Krzysztof Merselis w Kopenhadze, [w:] Ars sine scientia nihil est, Księga ofiarowana Profesorowi Zygmuntowi Świechowskiemu, Warszawa 1997, s. 130-135.

Lipińska A., Mobility turn w historii sztuki? Kierunki i metody badań nad migracją artystów, [w:] Migracje, Materiały LXV Ogólnopolskiej Sesjii Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, 24-25 listopada 2016 r., red. A.S. Czyż, K. Chrudzimska-Uhera, Warszawa 2017, s. 9-22.

Loret F. M., Gli artisti polacchi a Roma nel Settecento, Roma 1929.

Manzo E., Christof Marselis. Note a margine di un inedito libro di disegni, ebook, 2012.

Michalczyk Z., Szymon Czechowicz 1689-1775, Warszawa 2007

Prószyńska Z., Twórczość Tadeusza Kuntzego w Rzymie, [w:] Między Polską a światem, t. 1, red. M. Morka, P. Paszkiewicz, Warszawa 1993, s. 42-56.

Talbierska J., Grafika XVII wieku w Polsce. Funkcje, ośrodki, artyści, dzieła, Warszawa 2011.

Tylicki J., Rysunek gdański ostatniej ćwierci XVI i pierwszej połowy XVII wieku, Toruń 2005; http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=19388&from=pubindex&dirids=91&lp=193 [dostęp: 10.05.2018]

Wanderungen: Künstler – Kunstwerk – Motiv – Stifter, Beiträge der 10. Tagung des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker in Warschau, hrg. Małgorzata Omilanowska, Anna Straszewska, Warszawa 2005.

Zawadzki W., K. Marcellius i jego Pamiętnik, „Rocznik Warszawski, 13, 1975, s. 311-319.

Zgórniak M., Benedykt Renard – architekt polski XVIII w., „Biuletyn Historii Sztuki”, 51, 1989, nr 1, http://users.uj.edu.pl/~zgorniak/publikacje/RENARD.pdf [dostęp: 11.07.2019]

Efekty uczenia się:

Po zrealizowaniu zajęć student:

K2_W02

Zna terminologię z zakresu migracji artystów polskich na poziomie rozszerzonym

K2_W03

Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu historii sztuki i innych nauk historycznych

K2_W04

Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu migracji artystycznej.

K2_W05

Ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, szkołach badawczych, obejmującą wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki

K2_U02

Umie wykorzystywać pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla historii sztuki

K2_K04

Jest gotowy do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związane z wykonywaniem zawodu, rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka sztuki i popularyzacji wiedzy z zakresu historii sztuki

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności i krótkich testów on-line przeprowadzanych z użyciem jednego z narzędzi dostępnych na UW.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Sulewska
Prowadzący grup: Renata Sulewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

W przypadku konieczności ukończenia semestru w trybie zdalnym, dopuszczalna jest forma zdalna egzaminu/zaliczenia, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Rektora UW. Zostanie to ogłoszone z określonym przez Rektora wyprzedzeniem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.