Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Eksperymentować i poszukiwać -nowoczesne sposoby obrazowania- proseminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LEIPPROSLIC Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Eksperymentować i poszukiwać -nowoczesne sposoby obrazowania- proseminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Anglojęzyczny tytuł proseminarium brzmi „Hunting the new”, czyli „Polowanie na nowe”. W kontekście sztuki – zwłaszcza XX-wiecznych awangard – często celowo przecież penetrujemy te obszary, które dotykają właśnie pojęcia „nowego” (widzenia, podejścia, typu działania). Polujemy na to, co inne, nietypowe, zaskakujące i w konsekwencji: pozytywnie wartościujemy wszelkie odstępstwa od kanonu. W analizach różnego typu strategii sztuki nowoczesnej dość często stosujemy pojęcie „eksperymentu”. Czym jednak jest ów eksperyment na tkance sztuki? Formalnym novum czy tylko zwodniczym mitem nowości? W ramach zajęć zastanowimy się nad odpowiedzią na powyższe pytania, przeprowadzając wspólnie analizy różnego typu dzieł sztuki.

Zakres proseminarium będzie obejmować historię sztuk plastycznych oraz życia artystycznego od drugiej połowy XIX wieku do współczesności.

Pełny opis:

Anglojęzyczny tytuł proseminarium brzmi „Hunting the new”, czyli „Polowanie na nowe”. W kontekście sztuki – zwłaszcza XX-wiecznych awangard – często celowo przecież penetrujemy te obszary, które dotykają właśnie pojęcia „nowego” (widzenia, podejścia, typu działania). Polujemy na to, co inne, nietypowe, zaskakujące i w konsekwencji: pozytywnie wartościujemy wszelkie odstępstwa od kanonu. W analizach różnego typu strategii sztuki nowoczesnej dość często stosujemy pojęcie „eksperymentu”. Czym jednak jest ów eksperyment na tkance sztuki? Formalnym novum czy tylko zwodniczym mitem nowości? W ramach zajęć zastanowimy się nad odpowiedzią na powyższe pytania, przeprowadzając wspólnie analizy różnego typu dzieł sztuki (fotografia, rzeźba, malarstwo, projektowanie graficzne, film).

Zakres proseminarium będzie obejmować historię sztuk plastycznych oraz życia artystycznego od drugiej połowy XIX wieku do współczesności.

Prowadząca, dopuszczając własną inicjatywę uczestników/czek w zakresie proponowanych tematów, będzie kierować ich uwagę zwłaszcza na dzieła znajdujące się w Warszawie, tak aby zajęcia przynajmniej częściowo mogły odbywać się w terenie, w muzeach i zabytkowych budowlach naszego miasta (w ramach możliwości grupy i dyspozycji poszczególnych instytucji). Obiekty te będą stanowiły dla nas podstawę do dyskusji lub kontekst dla prac wybranych przez studentów/tki do analizy.

W ramach proseminarium wspólnie będziemy zastanawiać się jak analizować sztukę nowoczesną a przede wszystkim jak operować takimi pojęciami jak „eksperyment”, „innowacja”, czy „nowe spojrzenie” w sposób krytyczny i świadomy ich „metodologicznych obciążeń”.

Celem zajęć jest nie tylko przygotowanie do krytycznych analiz dzieł sztuki nowoczesnej, ale i doskonalenie warsztatu badawczego historyka sztuki nowoczesnej (przygotowanie samodzielnej pracy badawczej oraz realizacji w przyszłości pracy licencjackiej).

Literatura:

Wstępna propozycja lektur (która zostanie dostosowana do potrzeb i indywidualnych zainteresowań uczestników/czek zajęć, po pierwszych spotkaniach):

Artyści o sztuce, oprac. E. Grabska, H. Morawska, Warszawa: PWN 1977.

G. Dziamski, Awangarda po awangardzie, Poznań: Humaniora 1995.

G. Dziamski, Sztuka po końcu sztuki. Sztuka początku XXI wieku, Poznań: Arsenał 2009.

M. Henrdykowski, Eksperyment w filmie i sztuce ruchomego obrazu, „Kwartalnik Filmowy” 2013, nr 82, s. 213-222, 240, 246.

Tradycje eksperymentu. Eksperyment jako doświadczenie, red. K. Hoffmann, J. Kornhauser, B. Sienkiewicz, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2019.

Efekty uczenia się:

Student/ka w zakresie wiedzy:

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu historii sztuki w systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej (K_W01)

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu historii sztuki, obejmującą dzieje, teorię i metodologię dyscypliny (K_W03)

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii sztuki w ujęciu chronologicznym, tematycznym i problemowym, w zakresie najważniejszych artystycznych kierunków, ruchów, tendencji, środowisk (K_W04)

- ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych naukowych osiągnięciach aktualnej historii sztuki (K_W05)

-zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji obiektów sztuki, stosowane w historycznej i aktualnej historii sztuki i potrafi je dostosować do badania konkretnego dzieła (K_W17)

Student/ka w zakresie umiejętności:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła i sposoby (K_U01)

- posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentacje wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie historii sztuki (K_U02)

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami historii sztuki w typowych sytuacjach profesjonalnych (K_U03)

- potrafi rozpoznać różne rodzaje obiektów sztuki (pod względem techniki, tematu, typologii, chronologii, stylistyki, genezy, atrybucji) oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym, umie opisać dzieła omawianego okresu identyfikując i wartościując zjawiska i problemy szczególnie istotne (K_U04)

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i zdobywać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U06)

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów różnych badaczy historii sztuki i historii kultury oraz umiejętność wyciągania wniosków (K_U07)

- posiada umiejętność przygotowywania typowych prac w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz innych źródeł (K_U10)

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (K_U13)

Student/ka w zakresie kompetencji społecznych:

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań, określonych przez siebie i innych (K_K01)

- uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i form (poznaje zbiory muzealne, wystawy, instytucje kultury, uczestniczy w spotkaniach z artystami, kuratorami, kustoszami i konserwatorami) (K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Trzy kryteria zaliczenia:

1) Obecność na zajęciach (możliwe 2 nieobecności bez usprawiedliwienia lekarskiego)

2) Aktywność podczas zajęć (zabieranie głosu w dyskusji)

3) Uczestnicy/czki zajęć zostaną na jednych z pierwszych spotkań poproszeni o zgłoszenie propozycji tematów projektów prac proseminaryjnych (przynajmniej jednego). Prowadząca, dopuszczając własną inicjatywę uczestników/czek, będzie kierować ich uwagę na dzieła znajdujące się w Warszawie, tak aby zajęcia przynajmniej częściowo mogły odbywać się w terenie, w muzeach i zabytkowych budowlach naszego miasta. Ostateczny temat zostanie wyłoniony po konsultacji z prowadzącą. Temat ów będzie należało przedstawić:

a. W formie referatu ustnego

b. W formie konspektu hipotetycznej pracy badawczej wraz z bibliografią. Wytyczne pracy zostaną przedstawione na jednych z pierwszych zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 28 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Weronika Kobylińska-Bunsch
Prowadzący grup: Weronika Kobylińska-Bunsch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

Tryb zajęć: Zajęcia będą prowadzone zdalnie, w czasie rzeczywistym, w terminach przewidzianych w planie. Studenci otrzymają link do spotkań od prowadzącej.

Kryteria oceniania/ forma zaliczenia:

Trzy kryteria zaliczenia:

1) Obecność na zajęciach (możliwe 2 nieobecności bez usprawiedliwienia lekarskiego)

2) Aktywność podczas zajęć (zabieranie głosu w dyskusji)

3) Uczestnicy/czki zajęć zostaną na jednych z pierwszych spotkań poproszeni o zgłoszenie propozycji tematów projektów prac proseminaryjnych (przynajmniej jednego). Prowadząca, dopuszczając własną inicjatywę uczestników/czek, będzie kierować ich uwagę na dzieła znajdujące się w Warszawie, tak aby zajęcia przynajmniej częściowo mogły dotyczyć obiektów znajdujących się w muzeach i zabytkowych budowlach naszego miasta. Ostateczny temat zostanie wyłoniony po konsultacji z prowadzącą. Temat ów będzie należało przedstawić:

a. W formie referatu ustnego (krótkiego wystąpienia wraz z prezentacją na platformie internetowej),

b. W formie konspektu hipotetycznej pracy badawczej wraz z bibliografią. Wytyczne pracy zostaną przedstawione na jednych z pierwszych zajęć. Będzie należało ją wysłać drogą mailową.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.