Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium wyższe (nowoczesne)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LMPROSN
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium wyższe (nowoczesne)
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Do wyboru
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Proseminarium poświęcone rozmaitym aspektom sztuki i kultury późnonowożytnej i nowoczesnej, przede wszystkim sztuk plastycznych, fotografii i piśmiennictwa o sztuce od początku XVIII w. do połowy XX w.

Pełny opis:

Proseminarium adresowane do studentów I r. studiów magisterskich. Na zajęciach omawiane są różne założenia metodyczne tekstów naukowych, utrwalane obyczaje i zasady warsztatu pracy humanistycznej, komentowane wybrane opracowania z historii sztuki, o inspirujących koncepcjach metodologicznych. Zakres przyjmowanych referatów wiąże się z polami zainteresowań badawczych prowadzącego i obejmuje sztukę i kulturę europejską XVIII i XIX w., w wyjątkowych wypadkach także wieku XX.

Preferowane obszary tematyczne to: sztuka francuska, szwajcarska, skandynawska; związki plastyki i literatury; teoria procesu twórczego; romantyczna myśl o sztuce; symbolizm europejski; pracownia i dom artysty i pisarza; koncepcje muzeów i kolekcji; pejzaż (nie tylko w malarstwie); podróże artystyczne i odkrycia kulturowe epoki nowoczesnej; grafika i wczesna fotografia jako media oświeceniowej i późniejszej „rewolucji obrazów”. Istnieje także możliwość włączenia się seminarzystów w prowadzony przez kierującego seminarium projekt dokumentacji polskiego dziedzictwa artystycznego wieków XIX i XX za granicą, a także inny, związany z badaniem kultury artystycznej Mazowsza.

Szczegółowy program będzie dostosowany do indywidualnych zainteresowań i oczekiwań studentów.

Literatura:

Literatura dostosowana jest do indywidualnych zainteresowań i potrzeb badawczych uczestników.

Efekty uczenia się:

Student zna zasady pisania tekstu naukowego, potrafi opracować stan badań, właściwie dobrać literaturę i sporządzić aparat naukowy pracy; samodzielnie kształtuje temat pracy seminaryjnej, wykazując się aktywnością badawczą. Rozwija umiejętności analizy i krytycznego myślenia, nabywanego wraz z kompetencjami społecznymi podczas ustnych prezentacji części pracy na seminariach. Temat i forma prezentacji poddawane są dyskusji, angażującej pozostałych uczestników seminarium.

Zajęcia o charakterze seminaryjnym, w ramach których student doskonali umiejętności samodzielnej pracy naukowej, a także rozwija wiedzę o etosie zawodowym historyka sztuki i różnych sytuacjach profesjonalnych w których może się znaleźć.

Dzięki uczestnictwu w proseminarium student zdobywa uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki, a także z nią powiązanych; wiedza ta pozwala na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych. Uczestnik rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury, właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki (K2_W04,

K2_W06, K2_W07).

Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, integrować informacje z zakresu historii sztuki z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy; wykorzystywać pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla historii sztuki; integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie historii sztuki oraz zastosować ją w nietypowych sytuacjach profesjonalnych; przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów dzieł sztuki, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia historii sztuki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym; stosować umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, samodzielnego formułowania wniosków i krytycznych wypowiedzi oraz tworzenia syntetycznych podsumowań; stosować umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach; potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik informacyjno-komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu historii sztuki oraz dziedzin nauki i dyscyplin pokrewnych oraz niespecjalistami, w języku polskim i języku obcym, a także popularyzować wiedzę o humanistyce oraz wytworach kultury i jej instytucjach; stosować pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki. Stosuje umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie historii sztuki lub w obszarze leżącym na pograniczu pokrewnych dyscyplin naukowych; umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w nauce i pracy, potrafi rozwijać aktywność poznawczą i umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Stosuje też świadomie wiedzę z zakresu historii sztuki i umiejętności warsztatowych oraz rozumie potrzebę pogłębiania ich przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, planować własne przedsięwzięcia badawcze, jak też czuwać nad realizacją zadań zbiorowych; umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową (K2_U01; K2_U02; K2_U03; K2_U04; K2_U05; K2_U06; K2_U07; K2_U08; K2_U09; K2_U11; K2_U12; K2_U13; K2_U14).

W zakresie kompetencji społecznych proseminarium przyczynia się do odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; aktywnego uczestniczenia w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata; przekuwania projektów w profesjonalne działania o charakterze badawczym, muzealniczym lub wystawienniczym; prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu. Student rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka sztuki i popularyzacji wiedzy z zakresu historii sztuki, a także systematycznego uczestnictwa w życiu kulturalnym, interesowania się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce (K2_K01; K2_K02; K2_K03; K2_K04; K2_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- złożenie pracy seminaryjnej w formie pisemnej, poprzedzone prezentacją poszczególnych etapów pracy w formie referatów. Aktywny udział w dyskusjach na zajęciach, a co za tym idzie obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze).

Kryteria oceny pracy określone są w zasadach obowiązujących w IHS: wartość merytoryczna, umiejętność zgromadzenia dotychczasowego stanu wiedzy o danym zagadnieniu i wyciągnięcia zeń wniosków; poprawność formalna i warsztatowa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 28 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Czapelski, Ryszard Kasperowicz, Marcin Lachowski, Iwona Luba, Andrzej Pieńkos
Prowadzący grup: Marek Czapelski, Ryszard Kasperowicz, Marcin Lachowski, Iwona Luba, Andrzej Pieńkos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)