Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szkoły humanistyki XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LMSH-K2-13
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Szkoły humanistyki XX wieku
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zaprezentowanie najważniejszych nurtów w humanistyce XX w. oraz zwrotów, jakie się w niej dokonały.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zaprezentowanie najważniejszych nurtów w humanistyce XX w. oraz zwrotów, jakie się w niej dokonały:

Zajęcia będą poświęcone następującym zagadnieniom:

1. Przełom antypozytywistyczny

2. Filozofia życia, neokantyzm i filozofia kultury

3. Fenomenologia i hermeneutyka

4. Strukturalizm

5. Post-strukturalizm

6. Dekonstrukcja

7. Problemy interpretacji

Literatura:

Literatura ogólna:

- Bachmann-Medick, D., Cultural turns: nowe kierunki w naukach o kulturze, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 2012

- Baldwin E., Longhurst B., McCrackenm S., Ogborn M., Smith G., Wstęp do kulturoznawstwa, tłum. M. Kaczynski et. al., Poznań 2007

- Barker Ch., Studia kulturowe. Teoria i praktyka, tłum. A. Sadza, Kraków 2005

- Burzyńska A., Markowski M. P., Teorie literatury, Kraków 2006

- Filozofia nauk społecznych: od pozytywizmu do postmodernizmu, red. Benton T., Craib I.. tłum. L. Rasiński, Wrocław 2003.

- Filozofia XX w., t. 1-2, red. Z. Kuderowicz, Warszawa 2002

- Gadacz T., Historia filozofii współczesnej, Kraków 2009

- Lechte J., Panorama współczesnej myśli humanistycznej, tłum. T. Baszniak, Warszawa 1999

- Miś A., Filozofia współczesna. Główne nurty, Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

Student:

- ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej (H2A_W01)

- zna terminologię nauk humanistycznych na poziomie rozszerzonym (H2A_W02)

- posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych (H2A_U04)

- potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury w zakresie nauk humanistycznych, stosując oryginalne podejścia uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym (H2A_U05)

- systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi trendami w humanistyce (H2A_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 14 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Salwa
Prowadzący grup: Mateusz Salwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)