Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium wyższe prof. G. Jurkowlaniec

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LMSWGJ
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium wyższe prof. G. Jurkowlaniec
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Do wyboru
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Sztuka, teoria sztuki i historiografia artystyczna późnego średniowiecza i epoki nowożytnej.

Pełny opis:

Tematy, które będą przedmiotem dyskusji na seminarium, mogą dotyczyć różnych zagadnień z zakresu sztuki, teorii sztuki lub historiografii artystycznej średniowiecza i epoki nowożytnej ze szczególnym uwzględnieniem:

- ikonografii chrześcijańskiej

- malarstwa lub rzeźby XIII-XVII w.

- związków sztuki i religijności

- roli sztuki w sporach wyznaniowych.

Dokładny zakres poszczególnych zajęć będzie zależny od zainteresowań uczestników i tematów przygotowywanych przez nich prac.

Literatura:

Literatura przedmiotu będzie zależna od tematów przygotowywanych prac i ustalana osobno z poszczególnymi uczestnikami.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych zagadnień sztuki i historiografii artystycznej XV-XVII w., umie krytycznie czytać teksty naukowe, a także samodzielnie przygotowywać krótkie prace pisemne, poczynając od zbierania i porządkowania materiałów aż po ostateczną redakcję tekstu opatrzonego aparatem krytycznym, dysponuje też kompetencjami personalnymi i społecznymi polegającymi na umiejętności zwięzłego przedstawiania swojego stanowiska, a także podejmowania dyskusji z zachowaniem należytej kultury wypowiedzi i szacunku do adwersarza.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia proseminarium jest krótka (do 10 000 - 20 000 znaków ze spacjami) praca pisemna na temat uzgodniony z prowadzącą. Zakres, materiał i wstępne założenia pracy powinny zostać przedstawione w formie referatu wygłoszonego na zajęciach. Dodatkowym kryterium wpływającym na ocenę jest aktywne uczestnictwo w dyskusjach dotyczących referatów innych uczestników.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 28 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Jurkowlaniec
Prowadzący grup: Grażyna Jurkowlaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)