Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Muzeum w działaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LMWDZ
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Muzeum w działaniu
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia praktyczne poświęcone pracy kustosza i kuratora w

muzeum, zakresów działania, standardów ochrony i

opracowywania zbiorów, organizacji wystaw oraz ekspozycji

stałej. Studenci oprócz uczestnictwa w zajęciach będą

wykonywać indywidualnie i grupowo praktyczne zadania

cząstkowe (opracowanie komentarzy edukacyjnych na różnych

poziomach trudności, ścieżek zwiedzania oraz miniscenariuszy

wystaw).

Pełny opis:

Zajęcia praktyczne poświęcone pracy kustosza i kuratora w muzeum, zakresom działania, standardom ochrony i opracowywania zbiorów, organizacji wystaw oraz ekspozycji stałej. Studenci oprócz uczestnictwa w zajęciach będą wykonywać indywidualnie i grupowo praktyczne zadania cząstkowe (opracowanie komentarzy edukacyjnych na różnych poziomach trudności, ścieżek zwiedzania oraz miniscenariuszy wystaw).

Literatura:

Literatura szczegółowa będzie podawana na bieżąco w

zależności od potrzeb kursantów.

Literatura ogólna:

F. Matassa, Organizacja wystaw. Podręcznik dla muzeów,

bibliotek i archiwów, Warszawa – Kraków 2015.

Publikacje NIMOZ-u:

https://www.nimoz.pl/dzialalnosc/wydawnictwa

Efekty uczenia się:

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać,

selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne

źródła i sposoby, a w szczególności cyfrowe katalogi

muzealne;

K_U02 posiada podstawowe umiejętności badawcze,

obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych,

dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację

wyników w formie koncepcji wystaw i ekspozycji, pozwalające

na rozwiązywanie problemów w zakresie historii sztuki;

K_U03 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami

teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami historii

sztuki w pracy muzealnika;

K_U04 potrafi rozpoznać różne rodzaje obiektów sztuki (pod

względem techniki, tematu, typologii, chronologii, stylistyki,

genezy, atrybucji) oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i

interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu

określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w

procesie historyczno-kulturowym, umie opisać dzieła

omawianego okresu identyfikując i wartościując zjawiska i

problemy szczególnie istotne;

K_U06 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i zdobywać

umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna

naukowego;

K_U07 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania

z wykorzystaniem poglądów różnych badaczy historii sztuki i

historii kultury oraz umiejętność wyciągania wniosków;

K_U08 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych

technik i kanałów informacyjnych ze specjalistami w zakresie

historii sztuki;

K_U10 posiada umiejętność przygotowywania typowych prac w

języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z

wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz innych

źródeł;

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w dyskusjach,

złożenie wszystkich prac cząstkowych, opracowanie w grupie

scenariusza wystawy (zakres w uzgodnieniu z prowadzącą)

oraz prezentacja wyników pracy zespołowej podczas

ostatniego spotkania.

Dopuszczalna jest jedna nieobecność.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 14 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Rosales-Rodriguez
Prowadzący grup: Agnieszka Rosales-Rodriguez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)