Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Muzealnictwo XXI w. (dekolonialność i wielokulturowość)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LMXXI-SP
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Muzealnictwo XXI w. (dekolonialność i wielokulturowość)
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Specjalizacja
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie wybranych zagadnień związanych ze współczesnym muzealnictwem, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dekolonialności i wielokulturowości.

Pełny opis:

W ramach zajęć zostaną omówione koncepcje dekolonialności i wielokulturowości w kontekście muzeów na całym świecie. Przedstawione zostaną historyczne i społeczne konteksty, które kształtują muzea w różnych regionach, oraz sposoby, w jakie kolonializm, nacjonalizm i hegemonia kulturowa wpłynęły na kolekcje, wystawy i praktyki muzealne. Studenci i studentki będą poznają również alternatywne modele i praktyki muzealne oraz specyfikę badań proweniencyjnych związanych z kolekcjami pozaeuropejskim

Literatura:

C. Ariese, M. Wróblewska, Practicing Decoloniality in Museums, Amsterdam 2021.

Ch. Gosden, E. Edwards, R. B. Phillips (red.), Sensible Objects. Colonialism, Museums and Material Culture, Oxford New York 2006.

D. Hicks, The Brutish Museums: The Benin Bronzes, Colonial Violence and Cultural Restitution, Pluto Press 2020.

K. Pomian, Muzeum. Historia światowa, Warszawa 2023.

A. Procter, The Whole Picture: The colonial story of the art in our museums & why we need to talk about it, Cassell 2020.

H. Schreiber, Koncepcja "sztuki prymitywnej". Odkrywanie, oswajanie i udomowienie Innego w świecie Zachodu, Warszawa 2012.

N. Sonoda (red.), New Horizons for Asian Museums and Museology, Singapore 2016.

Efekty uczenia się:

K2_W04 ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu muzealnictwa

K2_W05 ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, szkołach badawczych, obejmującą wybrane obszary związane z teoriami muzealniczymi, dekolonialnością i wielokulturowością

K2_W06 ma pogłębioną wiedzę o dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych powiązanych z historią sztuki, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku

dyscyplin naukowych

K2_U01 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu muzealnictwa i dekolonialności z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

K2_U05 stosować umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, samodzielnego formułowania wniosków i krytycznych wypowiedzi oraz tworzenia syntetycznych podsumowań

K2_U10 stosować umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K2_K01 odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K2_K03 przekuwania projektów w profesjonalne działania o charakterze badawczym, muzealniczym lub wystawienniczym, myśląc w sposób przedsiębiorczy i działając na rzecz dobra wspólnego

K2_K04 prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związane z wykonywaniem zawodu, rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka sztuki pracującego w muzeum i popularyzacji wiedzy z zakresu muzealnictwa

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny na podstawie wiedzy zdobytej podczas zajęć i z zalecanych lektur.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 14 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pinker
Prowadzący grup: Magdalena Pinker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Znajomość języka angielskiego umożliwiająca zrozumienie materiałów multimedialnych w tym języku.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)