Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawne podstawy działalności artystycznej i wystawienniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LPPDZA-OG Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Prawne podstawy działalności artystycznej i wystawienniczej
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Do wyboru
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Konwersatorium „Prawne podstawy działalności artystycznej i wystawienniczej” stanowi trzecią część cyklu zajęć

pt. „Sztuka – Prawo – Etyka”, prowadzonych w Instytucie Historii Sztuki w ramach specjalności „Sztuka-Media-Rynek”. Celem zajęć jest przybliżenie złożoności powiązań pomiędzy światem sztuki a prawem, z którymi spotykają się na co dzień uczestnicy życia artystycznego.

Pełny opis:

Konwersatorium „Prawne podstawy działalności artystycznej i wystawienniczej” stanowi trzecią część cyklu zajęć

pt. „Sztuka – Prawo – Etyka”, prowadzonych w Instytucie Historii Sztuki w ramach specjalności „Sztuka-Media-Rynek”. Celem zajęć jest przybliżenie złożoności powiązań pomiędzy światem sztuki a prawem, z którymi spotykają się na co dzień uczestnicy życia artystycznego.

W ramach zajęć „Prawne podstawy działalności artystycznej

i wystawienniczej” zostaną przedstawione kluczowe zagadnienia prawne związane z prowadzeniem działalności artystycznej, muzealnej i wystawienniczej. Celem zajęć jest

z jednej strony umiejscowienie polskiego życia artystycznego

i muzealnego w szerszym kontekście globalizacji międzynarodowego prawa ochrony dziedzictwa kulturalnego,

z drugiej zaś odniesienie go do zasad międzynarodowej współpracy kulturalnej, w świetle zachodzących przemian demokratyzacji kultury i promocji różnorodności kulturowej. Szczególny nacisk zostanie położony na omówienie pozycji artysty i kuratora w polskim porządku prawnym. Kwestie swobody wypowiedzi artystycznej, krytycznej roli sztuki wobec przemian społecznych oraz problematyki granic prawnych wolności twórczości artystycznej zostaną również poruszone. Program zajęć przewiduje także przedstawienie podstaw prawnych działalności muzeów oraz organizacji pozarządowych w sferze sztuk wizualnych.

• Podstawy prawne działalność artystycznej

i wystawienniczej w prawie polskim – zagadnienia węzłowe

• Wolność twórczości artystycznej w sferze sztuk wizualnych i jej prawne ograniczenia

• Prawo autorskie I

• Prawo autorskie II

• Prawo i etyka muzeów

• Problemy prawne związane z międzynarodową wymianą muzealną

• Działalność kulturalna i artystyczna a organizacje pozarządowe

Literatura:

Zalecana:

Bieczyński M., Prawne granice wolności twórczości artystycznej w zakresie sztuk wizualnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2011 – wybrane rozdziały.

Drela M. „Korzystanie i rozpowszechnianie muzealiów

w Internecie a prawo autorskie”, w: K. Łopatecki, W.Walczak (red.), Zeszyty Dziedzictwa Kulturowego, Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej UwB, Białystok 2007.

Golat R., Podstawy prawa kultury, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006.

Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. 6., C.H.Beck, Warszawa 2010 – wybrane rozdziały.

Kowalski W., Zalasińska K.(red.), Rynek sztuki. Aspekty prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2011 – wybrane rozdziały.

Merryman, J. H., Law, Ethics and the Visual Arts, wyd. 5., Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn (The Netherlands) 2007 – wybrane rozdziały.

Sobczak J. Prawo prasowe – Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2008 – wybrane fragmenty.

Spencer R.D. (red.), Ekspert kontra dzieło sztuki, Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych, Warszawa 2009 – wybrane rozdziały.

Ślezak P., Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych i artystycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.

Włodarski J., Zeidler K. (red.), Prawo muzeów, Wolters Kluwer, Warszawa 2008 – wybrane rozdziały.

Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. I-III, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007-2009 – wybrane rozdziały.

Zeidler K., Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Wolters Kluwer, Warszawa 2007 – wybrane rozdziały.

Uzupełniająca:

Demarsin B. et al. (red.), Art&Law, Die Keure, Brugge 2008 – wybrane rozdziały.

Kamiński I. C., Swoboda wypowiedzi w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Zakamycze, Kraków 2003 – wybrane fragmenty.

Nowińska E., Wolność wypowiedzi prasowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2007 – wybrane fragmenty.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy: poznanie przez studenta głównych zagadnień systemowych w zakresie prawnej regulacji form działalności artystycznej i wystawienniczej; po ukończeniu przedmiotu student powinien posiadać podstawową wiedzę

we wskazanej wyżej dziedzinie.

b) W zakresie umiejętności: student potrafi identyfikować podstawowe problemy związane z prawnymi ramami działalności artystycznej i wystawienniczej w sferze sztuk wizualnych.

c) W zakresie kompetencji społecznych: student jest przygotowany do samodzielnej oceny sytuacji

i formułowania sądów krytycznych w oparciu o źródła normatywne i ich analizę.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny egzamin.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.