Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie (podstawowe) dr hab. J. Adamski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LSLJAP Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie (podstawowe) dr hab. J. Adamski
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 14.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest samodzielne pisanie prac naukowo-badawczych z zakresu historii sztuki średniowiecznej.

Pełny opis:

Celem seminarium jest samodzielne pisanie prac naukowo-badawczych z zakresu historii sztuki średniowiecznej. W semestrze zimowym tematem zajęć będzie prezentacja kluczowych zagadnień związanych z dziejami sztuki średniowiecznej, służąca wyrobieniu umiejętności samodzielnego myślenia, analizowania, dostrzegania zależności, odczytywania znaczeń zawartych w omawianych dziełach. Służyć temu będzie również lektura kluczowych tekstów historiografii artystycznej. Ponadto studenci zapoznają się z zasadami pisania prac naukowo-badawczych i ich konstrukcji. W drugim semestrze każdy z uczestników będzie prezentował pracę pisemną na wybrany temat (lista do wyboru zostanie przedstawiona na pierwszych zajęciach, możliwe jest także samodzielne zaproponowanie tematu), po czym przeprowadzona będzie dyskusja oceniająca pracę, rozwijająca umiejętność poprawnego jej konstruowania.

Literatura:

Podawana na bieżąco w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

K_W01; K_W03; K_W04; K_W05; K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U06; K_U07; K_U10; K_U13; K_K01; K_K05

Uczestnik poszerzy wiedzę o dziejach sztuki średniowiecznej, a przede wszystkim opanuje umiejętność jej samodzielnej analizy, oraz zdolność pisania prac badawczych poświęconych dziełom sztuki średniowiecznej. Ugruntuje znajomość terminologii i metodologii historii sztuki na poziomie podstawowym. Nabierze umiejętności pracy w grupie, zrozumie konieczność uczenia się przez całe życie.

Student zna i rozumie:

ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii sztuki, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej;

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu historii sztuki i innych nauk historycznych;

ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki;

ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, szkołach badawczych, obejmującą wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki.

Student potrafi:

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu historii sztuki z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy;

wykorzystywać pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla historii sztuki;

integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie historii sztuki oraz zastosować ją w nietypowych sytuacjach profesjonalnych;

przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów dzieł sztuki, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia historii sztuki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym;

stosować umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, samodzielnego formułowania wniosków i krytycznych wypowiedzi oraz tworzenia syntetycznych podsumowań;

stosować umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach;

potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik informacyjno-komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu historii sztuki oraz dziedzin nauki i dyscyplin pokrewnych oraz niespecjalistami, w języku polskim i języku obcym, a także popularyzować wiedzę o humanistyce oraz wytworach kultury i jej instytucjach;

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, planować własne przedsięwzięcia badawcze, jak też czuwać nad realizacją zadań zbiorowych.

Student jest gotów do:

odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;

uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i form (poznaje zbiory muzealne, wystawy, instytucje kultury, uczestniczy w spotkaniach z artystami, kuratorami, kustoszami i konserwatorami).

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: referat w formie recenzji lub omówienia wybranej lektury w semestrze zimowym, na koniec I semestru konspekt pracy z pełną literaturą i wstępnym stanem badań; w semestrze letnim złożenie pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 28 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Adamski
Prowadzący grup: Jakub Adamski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

Tryb zajęć: W semestrze zimowym zajęcia będą odbywały się w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym, w terminach przewidzianych w planie. Studenci otrzymają link do spotkań od prowadzącego.

Forma zaliczenia: referat w formie recenzji lub omówienia wybranej lektury w semestrze zimowym, na koniec I semestru konspekt pracy z pełną literaturą i wstępnym stanem badań; w semestrze letnim złożenie pracy licencjackiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.