Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Symbolizm w sztuce europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LSWSZE-SP
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Symbolizm w sztuce europejskiej
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Specjalizacja
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć prowadzonych w formule konwersatorium będą zjawiska artystyczne w sztuce końca XIX w., głównie Europy Północnej (Niemcy, kraje skandynawskie, kraje bałtyckie, Rosja, Belgia, Polska), wpisujące się w ruch symbolizmu.

Pełny opis:

W ramach zajęć omawiane będą najważniejsze programy i kierunki europejskiego symbolizmu w malarstwie, z naciskiem na zjawiska północnoeuropejskie. We wprowadzeniu przedstawione zostaną rozmaite koncepcje i teorie symbolu, mitu i alegorii oraz filozoficzne i literackie podłoże ruchu. Studenci będą krytycznie analizować i interpretować wybrane teksty oraz dzieła plastyczne, zjawiska, nurty, twórczość ugrupowań i poszczególnych artystów, wyodrębniając założenia, idee, główne cechy stylistyczne, narodowe odmiany, wpływy i tradycje, związki między sztukami.

Najważniejsze bloki tematyczne zajęć:

Wyśniona starożytność: Mitologia modernistów

Folkloryzm i baśnie

Correspondance des arts: malarstwo, muzyka i literatura

Pejzaże duszy

Erotyka i dekadencja

Literatura:

Wybrana bibliografia:

H. Dorra, Symbolist Art Theories. A Critical Anthology, University of California Press 1994

Symbolism in Polish Painting 1890-1914, katalog wystawy, the Detroit Institute of Arts, Detroit 1984

M. Facos, Symbolist Roots of Modern Art, Ashgate, 2015

M. Facos, Symbolist Art in Context, California, 2009

M. Facos, Nationalism and the Nordic Imagination: Swedish Painting in the 1890s, California, 1998

L. Claire Orenduff-Bartos, European Symbolism Transformed. The Case of Poland, New York 2012

M. Draguet, Le Symbolisme en Belgique,Bruxelles 2010

P. Nørgaard Larsen, Symbolism in Danish and European Painting 1870-1910, katalog wystawy, Statens Museum for Kunst, Copenhagen 2000

Kingdom of the Soul: Symbolist Art in Germany, 1870-1920, katalog wystawy, Birmingham City Museum and Art Gallery, 2000

Symbolismus in Europa, katalog wystawy, Kunsthalle Baden-Baden, 1976

M. Gibbson, Symbolismus, Köln 2006

N. Brodskaïa, Symbolismus, London 2007

I. Brugger (Hrsg.), Der Kuss der Sphinx. Symbolismus in Belgien, Ostfildern-Ruit 2007

A. Wilton (Hrsg.), Der Symbolismus in England 1860-1910, Ostfildern-Ruit 1998

Hans H. Hofstätter, Symbolizm, Warszawa 1987

Schönheit und Geheimnis: Der deutsche Symbolismus - Die andere Moderne, katalog wystawy, Kunsthalle, Bielefeld 2013

Dekadenz - Positionen des österreichischen Symbolismus, katalog wystawy, Belvedere, Wien 2013

Âmes sauvages: le symbolisme dans les pays baltes, katalog wystawy, Musée d’Orsay, Paris 2018

S. Clerbois, L'ésotérisme et le symbolisme belge, Pandora 2012

R. Rosenblum, M. Stevens, A. Dumas, Art at the Croossroads, New York 2000, s. 35-36

W. Juszczak, Malarstwo polskiego modernizmu, Gdańsk 2004

Koniec wieku. Sztuka polskiego modernizmu 1890–1914, katalog wystawy, pod. red. E. S. Charazińskiej i Ł. Kossowskiego, MNW, Warszawa 1997

A.Morawińska, Symbolizm w malarstwie polskim, 1890-1914, Warszawa 1997

Le Symbolisme polonais, kat. wyst., Musée des Beaux-Arts de Rennes, Rennes 2004-2005

Efekty uczenia się:

K2_W02; K2_W03; K2_W04; K2_W05; K2_W06; K2_W07; K2_U01; K2_U02; K2_U04; K2_U05; K2_U06; K2_U07; K2_U08; K2_U09; K2_U10; K2_U13; K2_U14; K2_K01; K2_K03; K2_K04; K2_U10; K2_U11

Student umie opisać i analizować sztukę symbolizmu, rozumie programy, tendencje i nurty tego kierunku; potrafi argumentować i dyskutować na tematy związane z problematyką zajęć, rozpoznaje najważniejszych artystów i dzieła północnoeuropejskiego symbolizmu i rozumie jego ideowe podłoże.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność i prezentacja (30 minut) wybranego zagadnienia związanego z tematyką aktualnych zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)