Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do nowoczesnych technik i mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LWDNTM-W
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do nowoczesnych technik i mediów
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone technikom artystycznymi i mediom, które zaczęły być stosowane przez artystów w XX i XXI w. W ramach zajęć zaprezentowana zostanie, m.in., historia fotografii, filmu awangardowego i wideo, performansu.

Pełny opis:

Zajęcia są poświęcone technikom artystycznymi i mediom, które zaczęły być stosowane przez artystów pod koniec w XX i XXI w. W ramach zajęć syntetycznie zaprezentowana zostanie historia fotografii, filmu awangardowego i wideo w szerszym kontekście kultury współczesnej. Na zajęciach omówione zostaną przykłady kanonicznych prac uznanych twórców zagranicznych i polskich, jak również realizacje mniej znane.

Literatura:

D. Ades, N. Cox, D. Hopkins, Marcel Duchamp, Thames & Hudson 1999.

B. Altshuler (red.), Biennials and Beyond – Exhibitions that Made Art History 1962–2002, Phaidon 2013.

S. Au, Ballets & Modern Dance, Thames & Hudson 1988.

M. Archer, Art Since 1960, Thames & Hudson 1997.

B. von Brauchitsch, Mała historia fotografii, przeł. J. Koźbiał, B. Tarnas, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2004.

M. Buskirk, The Contingent Object of Contemporary Art, The MIT Press 2005.

M. Buskirk, M. Nixon (red.), The Duchamp Effect, The MIT Press 1996.

D. Costello, M. Iversen (red.), Photography After Conceptual Art, Wiley-Blackwell 2010.

C. Cotton, The Photography as Contemporary Art, różne wydania.

H. Foster, R. Krauss, Y.A. Bois, B.H.D. Buchloh, D. Joselit, Art Since 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism, różne wydania.

M. Fried, Art and Objecthood: Essays and Reviews, The University of Chicago Press 1998.

E. Grabska, H. Morawska (wyb. i oprac.), Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, PWN, Warszawa 1977.

K. Grovier, Art Since 1989, Thames & Hudson 2015.

M. Hussakowska-Szyszko, Spadkobiercy Duchampa? Negacja sztuki w amerykańskim środowisku artystycznym, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1984.

M. Jankowska, Wideo, wideo instalacja, wideo performance w Polsce w latach 1973–1994. Historia, artyści, dzieła, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2004.

R. Kluszczyński, Film, wideo, multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Instytut Kultury, Warszawa 1999.

R. Kluszczyński, T. Załuski (red.), Wideo w sztukach wizualnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Galeria Labirynt, Łódź–Lublin 2018.

R. Krauss, Oryginalność awangardy I inne mity modernistyczne, przeł. M. Szuba, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011.

L.R. Lippard, Changing: Essays in Art Criticism, E.P. Dutton & Co. 1971.

L.R. Lippard, Pop Art, różne wydania.

B. London, Video/Art: The First Fifty Years, Phaidon 2020.

E. Lucie-Smith, Movements in Art Since 1945, różne wydania.

Ł. Majmurek, Ł. Ronduda (red.), Kino-sztuka. Zwrot kinematograficzny w polskiej sztuce współczesnej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, MSN, Warszawa 2015.

A. Markowska, Dlaczego Duchamp nie czesał się z przedziałkiem?, Universitas, Kraków 2019.

C. Paul, Digital Art, różne wydania.

J. Rebentisch, Aesthetics of Installation Art, Sternberg Press 2012.

Ł. Ronduda, G. Sitek (red.), Historie filmu awangardowego. Od dadaizmu do postinternetu, MSN, Korporacja Ha!art, Warszawa 2020.

M. Rush, New Media in Art, różne wydania.

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, różne wydania.

N. Stangos (red.), Concepts of Modern Art, różne wydania.

P. Strożek, Nic, to znaczy wszystko. Interpretacje niemieckiego dada, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2016.

W. Szymański, Argonauci. Postminimalizm i sztuka po nowoczesności: Eva Hesse – Felix Gonzalez-Torres – Roni Horn – Derek Jarman, Korporacja Ha!art, Kraków 2015.

J. Wachowski, Performans, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011.

A. Wacławek, Graffiti and Street Art, Thames & Hudson 2011.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka dysponuje wiedzą o mediach i technikach artystycznych w XX i XXI w. Student/ka zyskuje bazową wiedzę dotyczącą najważniejszych zjawisk w sztuce nowoczesnej i współczesnej oraz umiejętność

krytycznej interpretacji prac zrealizowanych w omawianych podczas wykładu mediach i technikach.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Szymański
Prowadzący grup: Wojciech Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)