Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matejko i inni. Kogo i dlaczego namalował Jan Matejko?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-MMP-SP
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Matejko i inni. Kogo i dlaczego namalował Jan Matejko?
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Historia kultury - interpretacje i inspiracje - moduł specjalizacyjny, Hist. kult. w dob. hum. cyfr.
Specjalizacja
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Analiza najważniejszych obrazów historycznych Jana Matejki. Refleksja nad uwiecznionymi tam postaciami oraz zależnościami pomiędzy nimi, a także nad kontekstem historycznym poszczególnych przedstawień.

Pełny opis:

Celem cyklu spotkań jest rekonstrukcja koncepcji historii Polski, którą sformułował Jan Matejko w swoich najważniejszych wielkoformatowych obrazach, oraz odtworzenie historycznego kontekstu tej malarskiej narracji. Zostanie także omówiony – jako swoiste podsumowanie, a może także podstawa krótkich pisemnych wypowiedzi studentów – cykl obrazów, zatytułowany „Dzieje cywilizacji w Polsce”.

Na obrazach Matejki pojawia się wiele postaci, których tożsamość znamy dzięki wskazówkom samego autora. Nie ma więc problemu identyfikacji przedstawionych osób, natomiast warto się zastanowić nad składem tego grona oraz nad sekwencją treściową kolejnych obrazów, a także nad kolejnością ich powstawania. Warto też wspólnie prześledzić, jak poszczególne dzieła były odbierane i komentowane w czasach Matejki, oraz zastanowić, do jakich treści gotowi bylibyśmy nawiązać współcześnie. Gdy tylko okaże się to pomocne przyjdzie nawiązać do realiów politycznych i kulturowych zarówno XIX-wiecznego Krakowa, jak też szeroko rozumianych ziem polskich pod zaborami. Być może uda się także porównać Matejkę z innymi malarzami historycznymi oraz zidentyfikować późniejsze artystyczne realizacje o zbliżonym charakterze.

Literatura:

Jan Matejko, Wyjaśnienie dwunastu szkiców przedstawiających dzieje cywilizacji w Polsce, Kraków 1889; Marian Gorzkowski, Jan Matejko. Epoka od 1861 do końca życia artysty z dziennika prowadzonego w ciągu lat siedemnastu, oprac. Kazimierz Nowacki i Ignacy Trybowski, Kraków 1993;

Jarosław Krawczyk, Matejko i historia, Warszawa 1990; Waldemar Okoń, Sztuki siostrzane, Wrocław 1992; Matejko. Obrazy olejne. Katalog, pod red. Krystyny Sroczyńskiej, Warszawa 1993; Wokół Matejki. Materiały z konferencji "Matejko a malarstwo środkowoeuropejskie", MCK Kraków 1994; Ewa Suchodolska, Marek Wrede, Jana Matejki „Dzieje cywilizacji w Polsce”, Zamek Królewski w Warszawie 1998.

Efekty uczenia się:

Poznanie jednej z najbardziej oryginalnych a zarazem spójnej i trwałej wizji historii Polski, sformułowanej w XIX w. Refleksja nad rolą historii w życiu społecznym, nad jej funkcją dydaktyczną oraz integrującą, nad możliwościami doboru i selekcji historycznych wątków, a także postaci, do których można i należy się odwoływać. Umiejętność identyfikacji różnorodnych historycznych kontekstów.

Student zna, rozumie, potrafi:

K_W02, K_W16, K_U04, K_U11, K_U13.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach i aktywność – samodzielna prezentacja wybranego obrazu Mistrza, ewentualnie - esej zaliczeniowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Tygielski
Prowadzący grup: Wojciech Tygielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)