Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Między odwilżą a transformacją: trzy dekady eksperymentu w sztuce polskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-MODAT-WE Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Między odwilżą a transformacją: trzy dekady eksperymentu w sztuce polskiej
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Wykład z epok
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Sytuacja powojenna to epizod szczególny w sztuce polskiej, stanowi bowiem moment zderzenia różnorodnych nurtów artystycznych. W tym interesującym dla naszej sceny twórczej momencie artyści zmuszani są do sprostania wymogom narzucanym odgórnie przez ówczesną politykę kulturalną, ale jednocześnie, nieustannie odczuwają potrzebę autorskiej „lektury” międzywojennych tradycji plastycznych i przemycania własnych propozycji mimo zewnętrznych zarządzeń czy obostrzeń. Podczas wspólnych dyskusji zastanowimy się m.in. jak mogły, mimo opresyjnego systemu PRL, funkcjonować pewne enklawy nowoczesności i swobodnej wypowiedzi artystycznej. Spróbujemy również odpowiedzieć na pytanie, którzy plastycy sięgali po postlegerowskie formuły malarskie.

Pełny opis:

Trzy dekady eksperymentu w sztuce polskiej zostaną przeanalizowane w ramach następujących bloków tematycznych:

• Nadkruszona fasada żelaznej kurtyny – polsko-francuskie relacje artystyczne (surrealizm, formuły post-legerowskie)

• Abstrakcja: siła wyrazu czy ucieczka od komentowania rzeczywistości?

• Kody humanizmu – czy uniwersalne przesłanie może iść w parze z innowacyjną formą?

• Enklawy swobody twórczej: grafika i sztuka plakatu

• Sztuka (nie tylko) dla najmłodszego widza – śmiały, słodko-gorzki film animowany

• Sztuka w sztuce – potęga scenografii i narodziny sztuki wystawienniczej

• Idę, idę, idę… - ciało jako tworzywo (w kręgu Warsztatu Formy Filmowej i nie tylko)

• Zostanie tylko fotografia… - napięcie między zapisem fotograficznym a sztuką konceptualną

• Rebel with(out?) a cause? – narodziny sztuki krytycznej

Literatura:

W ramach zajęć zapoznamy się z wybranymi fragmentami poniższych publikacji (dokładny spis wymaganej literatury powstanie w uzgodnieniu z uczestnikami zajęć):

Antonisz. Technika jest dla mnie rodzajem sztuki, red. J. Kodjak, Warszawa 2013.

Egzystencje: polska fotografia awangardowa 2. połowy lat 50., red. J. Kordjak-Piotrowska, Warszawa 2005.

T. Kantor, Metamorfozy: teksty o latach 1934-1974, Wrocław 2005.

Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, red. M. Hopfinger, Warszawa 2005.

Radość nowych konstrukcji. (Po)wojenne utopie Mariana Bogusza, red. J. Kordjak, Warszawa 2017.

W kręgu neoawangardy - Warsztat Formy Filmowej, red. A. Rottenberg M. Bomanowska, Łódź 2017.

Efekty uczenia się:

Student w zakresie wiedzy:

• zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury, właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki (K2_W07)

• zna terminologię z zakresu historii sztuki na poziomie rozszerzonym (K2_W02)

• ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki (K2_W04)

Student w zakresie umiejętności potrafi:

• wykorzystywać pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla historii sztuki (K2_U02)

Student w zakresie kompetencji społecznych potrafi:

• przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów dzieł sztuki, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia historii sztuki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym (K2_K04)

Metody i kryteria oceniania:

1) Obecność na zajęciach (możliwe 2 nieobecności w semestrze bez konieczności usprawiedliwienia)

2) Aktywność na zajęciach (ustnie, w trakcie zajęć; przeprowadzanie samodzielnie krótkich analiz, opracowywanych w oparciu o wiedzę pozyskaną w toku omówionych z prowadzącą różnych case studies; wypowiedzi będą podstawą do weryfikacji opanowania przez nich nowej, przedstawianej na zajęciach terminologii i informacji ze wspólnie analizowanych lektur/materiałów audiowizualnych)

3) Napisanie krótkiego eseju – o jednej, dowolnie wybranej realizacji z omawianego obszaru (wytyczne dotyczące niezbędnych informacji do zawarcia w eseju zostaną udostępnione wszystkim uczestnikom zajęć)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Weronika Kobylińska-Bunsch
Prowadzący grup: Weronika Kobylińska-Bunsch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

Tryb zajęć: Zajęcia będą prowadzone zdalnie, w czasie rzeczywistym, w terminach przewidzianych w planie. Studenci otrzymają link do spotkań od prowadzącej.

Kryteria oceniania/ forma zaliczenia:

1) Obecność na zajęciach (możliwe 2 nieobecności w semestrze bez konieczności usprawiedliwienia)

2) Aktywność na zajęciach (ustnie, w trakcie zajęć; przeprowadzanie samodzielnie krótkich analiz, opracowywanych w oparciu o wiedzę pozyskaną w toku omówionych z prowadzącą różnych case studies; wypowiedzi będą podstawą do weryfikacji opanowania przez nich nowej, przedstawianej na zajęciach terminologii i informacji ze wspólnie analizowanych lektur/materiałów audiowizualnych)

3) Napisanie krótkiego eseju – o jednej, dowolnie wybranej realizacji z omawianego obszaru (wytyczne dotyczące niezbędnych informacji do zawarcia w eseju zostaną udostępnione wszystkim uczestnikom zajęć). Esej będzie należało wysłać drogą mailową.

Uwagi:

W przypadku konieczności ukończenia semestru w trybie zdalnym, dopuszczalna jest forma zdalna egzaminu/zaliczenia, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Rektora UW. Zostanie to ogłoszone z określonym przez Rektora wyprzedzeniem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.