Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Narzędzia cyfrowe w analizach obrazów i relacji międzyobrazowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-NC-SP
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Narzędzia cyfrowe w analizach obrazów i relacji międzyobrazowych
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Historia kultury - interpretacje i inspiracje - moduł specjalizacyjny, Hist. kult. w dob. hum. cyfr.
Specjalizacja
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi

sposobami zbierania, modelowania i prezentowania danych w

projektach, których celem jest analiza dzieł sztuk wizualnych (od

pojedynczego obrazu po skomplikowane relacje

międzyobrazowe).

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi

sposobami zbierania, modelowania i prezentowania danych w

projektach, których celem jest analiza dzieł sztuk wizualnych (od

pojedynczego obrazu po skomplikowane relacje

międzyobrazowe). Stosownie do etapów zwykle

wyodrębnianych w projektach z zakresu humanistyki cyfrowej

zajęcia będą podzielone na trzy bloki tematyczne.

1. Gromadzenie materiału

Głównym przedmiotem uwagi będą typy zasobów i narzędzi

wykorzystywanych w codziennej pracy historyka sztuki lub

badacza kultury wizualnej.

2. Porządkowanie i opracowywanie materiału

Analiza przykładowych projektów, których celem jest

pokazanie obrazu w różnorodnych powiązaniach i

kontekstach, będzie punktem wyjścia do omówienia

najważniejszych problemów związanych z modelowaniem

danych. Szczególny nacisk zostanie położony na obrazy

wykonywane technikami reprodukcyjnymi, a także

rozróżnienie obrazów materialnych, ich wizerunków

cyfrowych, oraz obrazów, które istnieją jedynie w formie

cyfrowej.

Odrębnym przedmiotem refleksji będzie kwestia

kompetencji: wiedzy teoretycznej i umiejętności

praktycznych, które warunkują powodzenie bardziej

skomplikowanych przedsięwzięć (zarówno na poziomie

analizy danych, jak i prezentacji wyników).

3. Prezentacja materiału

Punktem wyjścia będzie porównanie różnych metod

udostępniania i prezentacji materiału, poczynając

„analogowych” form upowszechniania wyników badań,

typowych dla tradycyjnej akademickiej historii sztuki

(rozprawa naukowa w formie artykułu lub monografii;

katalog jako część monografii lub osobna publikacja), a

skończywszy na różnych formach cyfrowych (relacyjne bazy

danych; wizualizacje).

Omawiane przykłady i zagadnienia będą służyć jako punkt

wyjścia do stworzenia własnego projektu (indywidualnego lub

zespołowego), stanowiącego podstawę zaliczenia przedmiotu.

Lista tematów i szczegółowe ramy poszczególnych projektów

zostaną ustalone w pierwszych tygodniach zajęć z

uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb uczestników.

Literatura:

 Johanna Drucker, The Digital Humanities Coursebook.

An Introduction to Digital Methods for Research and

Scholarship, New York: Routledge, 2021

 The Routledge Companion to Digital Humanities and Art

History, ed. Kathryn Brown, New York: Routledge, 2020

 A New Companion to Digital Humanities, ed. Susan

Schreibman, Ray Siemens, John Unsworth, Chichester:

Wiley Blackwell, 2016 (zwł. Julia Flanders, Fotis Jannidis,

Data Modeling)

 Zwrot cyfrowy w humanistyce, red. Andrzej Radomski,

Radosław Bomba, Lublin 2013 http://e-

naukowiec.eu/zwrot-cyfrowy-w-humanistyce/ (zwł.

Paweł Rybszleger, Interobrazowość i intertekstualność

w tekstach i obrazach w sieci – próba zdefiniowania

pojęć)

 Digital Art History, ed. Anna Bentkowska-Kafel, Trish

Cashen, Hazel Gardiner, Bristol 2005 (zwł. William

Vaughtan, History of Art in the Digital Age: Problems

and Possibilities, s. 3-14; Antonio Criminisi, Martin

Kemp, Andrew Zisserman, Bringing Pictorial Space to

Life: Computer Techniques for the Analysis of Paintings,

s. 77-100; Annette A. Ward, Margaret E. Graham, K.

Jonathan Riley, Nic Sheen, Enhancing a Historical Digital

Art Collection: Evaluation of Content-Based Image

Retieval on Collage, s. 101-112)

Efekty uczenia się:

K2_W03 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą

terminologię, teorie i metodologię z zakresu historii sztuki i

innych nauk historycznych;

K2_W06 ma pogłębioną wiedzę o dziedzinach nauki i

dyscyplinach naukowych powiązanych z historią sztuki,

pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku

dyscyplin naukowych;

K2_W07 zna i rozumie zaawansowane metody analizy,

interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych

wytworów kultury, właściwe dla wybranych tradycji, teorii i

szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin

naukowych, właściwych dla historii sztuki;

K2_U01 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i

integrować informacje z zakresu historii sztuki z

wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej

podstawie krytyczne sądy;

K2_U02wykorzystywać pogłębione umiejętności badawcze,

obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i

poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych,

opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne

rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i

dyscyplin naukowych właściwych dla historii sztuki

K2_U05 stosować umiejętność merytorycznego

argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz

poglądów innych autorów, samodzielnego formułowania

wniosków i krytycznych wypowiedzi oraz tworzenia

syntetycznych podsumowań;

K2_U07 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych

kanałów i technik informacyjno-komunikacyjnych ze

specjalistami z zakresu historii sztuki oraz dziedzin nauki i

dyscyplin pokrewnych oraz niespecjalistami, w języku polskim i

języku obcym, a także popularyzować wiedzę o humanistyce

oraz wytworach kultury i jej instytucjach;

K2_U11 stosować umiejętność zróżnicowanego

wykorzystywania technologii informacyjnej w nauce i pracy,

potrafi rozwijać aktywność poznawczą i umiejętności

samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem

technologii informacyjnej;

K2_U13 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w

niej różne role, planować własne przedsięwzięcia badawcze, jak

też czuwać nad realizacją zadań zbiorowych;

K2_U14 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać

umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne

działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania

własną karierą zawodową;

K2_K01 odpowiedniego określenia priorytetów służących

realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;

K2_K03 przekuwania projektów w profesjonalne działania o

charakterze badawczym, muzealniczym lub wystawienniczym,

myśląc w sposób przedsiębiorczy i działając na rzecz dobra

wspólnego

K2_K04prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania

dylematów związane z wykonywaniem zawodu, rozumie

konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka

sztuki i popularyzacji wiedzy z zakresu historii sztuki

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest czynne

uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności,

każda następne wymaga wykonania dodatkowego zadania,

którego zakres będzie ustalany indywidualnie z prowadzącą)

Podstawą oceny jest projekt przygotowany indywidualnie lub

zespołowo. Lista tematów i szczegółowe ramy poszczególnych

projektów zostaną ustalone w pierwszych tygodniach zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Jurkowlaniec
Prowadzący grup: Grażyna Jurkowlaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)