Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowożytne malarstwo monumentalne w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-NMM-WE Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Nowożytne malarstwo monumentalne w Polsce
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Wykład z epok
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład poświęcony generalnemu spojrzeniu na materiał zabytkowy malarstwa monumentalnego z XVI-XVIII w., wykonanego w różnych technikach, zachowany na terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zajęcia obejmą przygotowanie teoretyczne (historia poszczególnych odmian technik al fresco, al secco, mieszanej i tzw. tłustej tempery, zestaw pigmentów, narzędzi i tradycyjnych zabiegów; organizacja pracy warsztatu, zasób wzorów, np. grafiki, analiza procesu twórczego; zarys dziejów w Koronie i na Litwie) oraz praktyczną, realizowaną przy okazji toczących się obecnie w Warszawie robót konserwatorskich.

Pełny opis:

Wykład poświęcony generalnemu spojrzeniu na materiał zabytkowy malarstwa monumentalnego z XVI-XVIII w., wykonanego w różnych technikach, zachowany na terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zajęcia obejmą rozległe przygotowanie teoretyczne z omówieniem: historii poszczególnych odmian technik al fresco, al secco, mieszanej i tzw. tłustej tempery, zestawu pigmentów, narzędzi i tradycyjnych zabiegów; dróg edukacji, kariery i organizacji pracy warsztatu, zasobu wzorów kompozycyjnych i formalnych, np. o roli szkicowników i grafiki; etapom procesu twórczego; dziejom w Koronie i na Litwie z uwzględnieniem zmian mód i tradycji regionalnych, od Italii po Europę Środkową. Zostaną zaprezentowane najnowsze odkrycia konserwatorów i badaczy sztuki, zmieniające dotychczasowe wyobrażenia o roli fresków i polichromii w spuściźnie epoki nowożytnej w Polsce. Druga część zajęć - praktyczna, zostanie zrealizowana we współpracy ze służbami ochrony zabytków i konserwatorami sztuki zatrudnionymi przy toczących się obecnie w Warszawie projektach w tej dziedzinie.

Literatura:

A. Bernatowicz, Niepodobne do rzeczywistości. Malowana groteska w rezydencjach Warszawy i Mazowsza 1777-1820, Warszawa 2006.

A. Berntowicz, Malarze w Warszawie czasów Stanisława Augusta: status, aspiracje, twórczość, Warszawa 2016.

J. Dzik, Euntes in mundum universum praedicate Evangelium: programy ideowe osiemnastowiecznych malowideł kościołów zakonnych na ziemiach południowo-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, Kraków 2014.

T. Jank, Życie i twórczość malarska brata Adam Swacha (1668-1747), Kraków 2017.

M. Karpowicz, Działalność artystyczna Michelangela Palloniego w Polsce, Warszawa 1967.

J. Kowalczyk, Andrea Pozzo a późny barok w Polsce, cz. I: traktat i ołtarze, ,,Biuletyn Historii Sztuki”, 37: 1975, nr 2, 162-178.

J. Kowalczyk, Andrea Pozzo a późny barok w Polsce, cz. II: freski sklepienne, ,,Biuletyn Historii Sztuki”, 37: 1975, nr 3, s. 335-350.

M. Lubryczyńska, Konserwacja i restauracja renesansowych malowideł ściennych drewnianego kościoła pw. św. Stanisława biskupa w Boguszycach koło Rawy Mazowieckiej, ,,Ochrona Zabytków”, 66: 2013, nr 1-4, s. 201–234.

Z. Michalczyk, W lustrzanym odbiciu: grafika europejska a malarstwo w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych ze szczególnym uwzględnieniem późnego baroku, Warszawa 2016.

Michelangelo Palloni, malarz fresków, praca zbiorowa pod red. E. Modzelewskiej, Warszawa 2017.

H. Osiecka-Samsonowicz, Sebastian Eckstein – malarz kwadratury, ,,Biuletyn Historii Sztuki”, 46: 1984, nr 2, s. 271-292.

E. Rastawiecki, Słownik malarzów polskich tudzież obcych w Polsce osiadłych lub czasowo w niej przebywających, t. 1-4, Warszawa 1852-1860.

T. Sawicki, Włoska technika „a bianco di calce” na przykładzie bielańskich fresków Michelangelo Palloniego, ,,Ochrona Zabytków”, 1997, nr 3, s. 239–249.

Stanisław Samostrzelnik, red. M. A. Quinkenstein, Kórnik 2016.

S. Stawicki, Dekoracja malarska na sklepieniu kolegiaty pułtuskiej. Odkrycie, konserwacja, rozwiązanie artystyczno-estetyczne, ,,Ochrona Zabytków", 2002, nr 3/4, s. 326–238.

A. Stoga, Quadratura w malarstwie polskim XVIII w.: malowidła na sklepieniach, ,,Biuletyn Historii Sztuki”, 40: 1982, nr 3-4, s. 365-376.

M. Witwińska, Topografia i kierunki malarstwa ściennego w Polsce około połowy XVIII wieku, ,,Biuletyn Historii Sztuki”, 43: 1981, nr 2, s. 180-202.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Hiszt_W01: ma pogłębioną wiedzę o miejscu historii sztuki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi

Hiszt_W02: zna i rozumie szeroki zakres terminologii używanej w historii sztuki oraz jej zastosowania w obrębie różnych dyscyplin naukowych

Hiszt_W08: zna i rozumie tendencje w historii sztuki oraz posiada orientację w specjalistycznym piśmiennictwie historyczno-artystycznym z danego zakresu

Hiszt_W12: zna w sposób pogłębiony specyfikę zjawisk artystycznych ich pochodzenie i funkcje

UMIEJĘTNOŚCI

Hiszt_U01: potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury artystycznej oraz przeprowadzić ich wnikliwą krytyczną analizę i interpretację, w celu określenia ich wielorakich właściwości, znaczeń, oddziaływania społecznego, a także miejsca w procesie historyczno-kulturowym

Hiszt_U03: potrafi samodzielnie zdobywać szczegółową wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności historyka sztuki, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

Hiszt_U04: potrafi w sposób precyzyjny i logiczny wypowiadać się w mowie i na piśmie z wykorzystaniem własnych poglądów, na tematy dotyczące wybranych zagadnień artystycznych, w odniesieniu do różnych ujęć teoretycznych, pochodzących zarówno z historii sztuki, jak i innych dyscyplin

Hiszt_U11: potrafi oceniać, porównywać i weryfikować wyniki badań naukowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Hiszt_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

Hiszt_K02: potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, promuje i potrafi przestrzegać zasad etyki zawodowej

Hiszt_K03: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Hiszt_K04: prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach;

Zaliczenie pisemne z częścią wizualną.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.