Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

„Czego chcą obrazy?”. Wybrane zjawiska kultury wizualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-OEP-KK Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: „Czego chcą obrazy?”. Wybrane zjawiska kultury wizualnej
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Konwersatoria z historii kultury
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Konwersatorium dotyczy pozainstytucjonalnych (to jest niezwiązanych z tradycyjnymi instytucjami sztuki) działań tworzących współczesną ikonosferę. Zajęcia składać się będą z lektury zadanych tekstów, prezentacji przykładów i dyskusji. Przewidziane są również spotkania ze specjalistami. Podczas zajęć analizowane będą aktualne zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem przypadków z Polski. Proponowane tematy:

1. Czym jest kultura wizualna? Definicje, teorie, kierunki badań

2. Mapowanie zjawisk we współczesnej polskiej kulturze wizualnej – forma warsztatowa

3. Współczesna krytyka instytucjonalna na świecie i w Polsce

4. Performans wychodzi z galerii

5. Artywizm

6. Estetyka protestu

7. Rewizjonizm historyczny – różne sposoby czytania obrazów

8. Kultra wizualna w służbie klimatu

9. Self-publishing

10. Obrazy w służbie polityki

11. Obraz w telefonie – wizualność social media

12. „Obrazy wychodzą na ulicę”– analiza obrazów w przestrzeni miejskiej

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest zaznajomienie studentów i studentek z działaniami wchodzącymi w zakres pola sztuki, jednak istniejących poza typową przestrzenią instytucjonalną. Prezentowane przykłady dotyczyć będą zarówno działalności znanych artystów i krytyków, jak i akcji anonimowych, uznawanych za mniej „profesjonalne”. Analiza aktualnych zjawisk kultury wizualnej może stać się ważnym narzędziem wśród badaczy i krytyków sztuki. Narzędzia opisu i krytyki wybranych działań pozwala na świadome poruszanie się we współczesnym świecie nasyconym różnego rodzaju obrazami.

Tytuł zajęć nawiązuje do słynnego zbioru tekstów W. T. Mitchella, w których autor traktuje obrazy jako swego rodzaju podmiot nawiązujący specyficzną formę komunikacji z widzem.

Podczas zajęć studenci i studentki zapoznają się z wybranymi przykładami działań wizualnych istniejących poza tradycyjnymi wystawami, muzeami, galeriami. Każde spotkanie dotyczyć będzie innego zagadnienia.

Tematy poruszane na zajęciach będą odnosiły się do pojęcia i analiz kultury wizualnej. Podczas spotkań studenci i studentki zapoznają się z podstawową literaturą przedmiotu. Celem zajęć będzie także „wyczulenie” studentów i studentek na kwestie pomijane w klasycznym dyskursie historii sztuki.

Większość zajęć będzie miało następującą strukturę: w pierwszej części, moderowanej przez prowadzącą, studenci i studentki będą analizować zadaną lekturę. Następnie na podstawie przykładów (głównie z Polski) wybranych przez studentów i studentki lub prowadzącą będą analizować konkretne działania. Wybrane zajęcia będą miały formę warsztatową lub spotkania z gościem.

Literatura:

Proponowana bibliografia:

Antropologia kultury wizualnej, red. I. Kurz i in., Warszawa 2012

Auslander P., Liveness.Performance in a Mediatized Culture, London 1999

Berger J., Sposoby widzenia, tłum. M. Bryll, Poznań 1997

Bishop C., Radical Museology, Or, What’s Contemporary in Museums of Contemporary Art?, Koln 2013

Choreografia: polityczność, red. M. Kell, Warszawa-Poznań-Lublin 2018

Fabryka sztuki. Podział pracy oraz dystrybucja kapitałów społecznych w polu sztuk wizualnych we współczesnej Polsce, red. M. Kozłowski i in., Warszawa 2014

Freedberg D., Potęga wizerunków. Studia z historii teorii odziaływania, tłum. E. Klekot, Kraków 2005

Kusiak J., Chaos Warszawa. Porządki przestrzenne polskiego kapitalizmu, Warszawa 2017

„Luka” – wybrane teksty

Marchart O., Conflictual Aesthetics. Artistic Activism and the Public Sphere, Berlin 2019

Mirzoeff N., An Introduction to Visual Culture, London 1999

Mirzoeff N., Jak zobaczyć świat, tłum. Ł. Zaremba, Kraków-Warszawa 2016

Mitchell, W. J. T, Czego chcą obrazy? Pragnienia przedstawień, życie i miłości obrazów, tłum. Ł. Zaremba, Warszawa 2013

No-ISBN. On Self-Publishing, ed. By S. Boulanger, Koln 2016

Seria Documents of Contemporary Art, Cambridge–London, 2006-2020

Stokfiszewski I., Prawo do kultury, Warszawa 2018

„Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” – wybrane teksty

Wright S., W stronę leksykonu użytkowania, Warszawa 2014

The Visual Culture Reader, ed. by N. Mirzoeff, London 1998

Zaremba Ł., Obrazy wychodzą na ulicę/ Spory w polskiej kulturze wizualnej, Warszawa 2019

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W06

Student/studentka ma wiedzę o danych i współczesnych instytucjach kultury i orientację w życiu kulturalnym.

K_W12

Student/studentka ma podstawową wiedzę w zakresie działań artystycznych w przestrzeni publicznej.

K_W14

Student/studentka posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych.

Umiejętności:

K_U01

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje wykorzystując różne źródła i sposoby.

K_U05

Potrafi krytycznie analizować teksty z obszaru teorii sztuki i nowych mediów, socjologii i filozofii kultury.

Postawy:

K_K01

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań określonych przez siebie i innych.

K_K04

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu (muzealnika, kuratorki, edukatora historii sztuki, animatorki kultury, recenzentki wystaw)

Metody i kryteria oceniania:

obecność, aktywność, oraz, na koniec semestru, esej przedstawiający krytyczną analizę wybranego zjawiska artystycznego/wystawy/dzieła z użyciem narzędzi i literatury poznanej na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Harasimowicz
Prowadzący grup: Julia Harasimowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

Tryb zajęć: Zajęcia będą prowadzone zdalnie, w czasie rzeczywistym, w terminach przewidzianych w planie. Studenci otrzymają link do spotkań od prowadzącej.

Uwagi:

W przypadku konieczności ukończenia semestru w trybie zdalnym, dopuszczalna jest forma zdalna egzaminu/zaliczenia, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Rektora UW. Zostanie to ogłoszone z określonym przez Rektora wyprzedzeniem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.