Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki organizacji wystaw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-POW-SP Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Praktyki organizacji wystaw
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Specjalizacja
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Praktyki organizacji wystaw to zajęcia jednosemestralne o charakterze konwersatoryjnym, których celem jest zaznajomienie studentów ze specyfiką pracy kuratora wystaw sztuki i architektury w instytucjach kultury, a także z historią kuratorstwa oraz historią wystaw jako szczególnych obszarów badawczych nauk o sztuce.

Pełny opis:

Specjalizacja ma na celu przygotowanie studentów do samodzielnej pracy kuratorskiej, zapoznanie ze specyfiką działalności instytucji kultury, a także pogłębienie wiedzy z zakresu sztuki i architektury nowoczesnej oraz współczesnej. Zajęcia wstępne zostaną poświęcone historii kuratorstwa oraz historii wystaw jako obszarów badawczych wyłonionych w ramach dyscypliny historii sztuki od lat 90. XX wieku. W ramach konwersatorium planowane są spotkania z kuratorami przygotowującymi ekspozycje sztuki nowoczesnej i współczesnej, a także wystawy architektury. Główną częścią specjalizacji będą prezentacje i dyskusje wokół wybranych ekspozycji sztuki i architektury współczesnej oraz wokół projektów wystaw przygotowanych przez studentów. Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów ze wszystkimi etapami projektowania wystaw sztuki: od wstępnej koncepcji i kosztorysu, poprzez komponowanie listy dzieł i projektowanie przestrzeni wystawienniczej, do opracowania katalogu, materiałów prasowych i promocyjnych.

Literatura:

Artysta/kurator, red. M. Poprzęcka, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2019.

Artysta – kurator – instytucja – odbiorca. Przestrzenie autonomii i modele krytyki, red. M. Kosińska, K. Sikorska, A. Skórzyńska, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2012.

Biennials and Beyond – Exhibitions That Made Art History, 1962–2002, red. B. Altshuler, Phaidon, London–New York 2013.

Curating Architecture and the City, red. S. Chaplin, A. Stara, Routledge, London–New York 2009.

Curating ‘Eastern Europe’ and Beyond: Art Histories through the Exhibition, red. M. Orišková, Peter Lang, Frankfurt am Main, VEDA, Bratislava 2013.

Exhibiting Architecture: A Paradox?, red. E.-L. Pelkonen, C. Chan, D.A. Tasman, Yale School of Architecture, New Haven 2015.

Harald Seemann: Selected Writings, red. D. Chon, G. Phillips, P. Rigolo, tłum. J. Blower, E. Tucker, The Getty Research Institute, Los Angeles 2018.

Obrist H.U., Krótka historia kuratorstwa, tłum. M. Nowicka, korporacja ha!art, Kraków 2016.

Obrist H.U., Ways of Curating, Penguin Books 2015.

Staniszewski M.A., The Power of Display: A History of Exhibition Installations at the Museum of Modern Art, The MIT Press, Cambridge MA–London 1998.

The Artist as Curator; An Anthology, red. E. Filipovic, Mousse Publishing, Koenig Books, 2017.

The New Curator [Researcher] [Commissioner] [Keeper] [Interpreter] [Producer] [Collaborator], red. C. Milliard, R. Niemojewski, N. Hoare, B. Borthwick, J. Watkins, Laurence King Publishing, London 2016.

Thinking about Exhibitions, red. R. Greenberg, B.W. Ferguson, S. Nairne, Routledge, London–New York 1996.

Voorhies J., Beyond Objecthood: The Exhibition as a Critical Form since 1968, The MIT Press, Cambridge MA–London 2017.

Zawód: kurator, red. M. Kosińska, K. Sikorska, A. Czaban, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2014.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu jednosemestralnych zajęć studenci dysponują pogłębioną wiedzą w zakresie organizacji wystaw sztuki oraz umiejętnościami i kompetencjami społecznymi niezbędnymi w pracy kuratora.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

K2_W02 – „absolwent zna terminologię z zakresu historii sztuki na poziomie rozszerzonym”;

K2_W03 – „absolwent ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu historii sztuki i innych nauk historycznych”;

K2_W04 – „absolwent ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki”;

K2_W05 – „absolwent ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, szkołach badawczych, obejmującą wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki”;

K2_W06 – „absolwent ma pogłębioną wiedzę o dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych powiązanych z historią sztuki, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych”;

K2_W07 – „absolwent zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury, właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki”.

Umiejętności:

K2_U01 – „absolwent potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu historii sztuki z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy”;

K2_U02 – „absolwent potrafi wykorzystywać pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla historii sztuki”;

K2_U04 – „absolwent potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów dzieł sztuki, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia historii sztuki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym”;

K2_U05 – „absolwent potrafi stosować umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, samodzielnego formułowania wniosków i krytycznych wypowiedzi oraz tworzenia syntetycznych podsumowań”;

K2_U06 – „absolwent potrafi stosować umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach”;

K2_U07 – „absolwent potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik informacyjno-komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu historii sztuki oraz dziedzin nauki i dyscyplin pokrewnych oraz niespecjalistami, w języku polskim i języku obcym, a także popularyzować wiedzę o humanistyce oraz wytworach kultury i jej instytucjach”;

K2_U08 – „absolwent potrafi stosować pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki”;

K2_U09 – „absolwent potrafi stosować pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie historii sztuki lub w obszarze leżącym na pograniczu pokrewnych dyscyplin naukowych”;

K2_U10 – „absolwent potrafi stosować umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego”;

K2_U11 – „absolwent potrafi stosować umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w nauce i pracy, potrafi rozwijać aktywność poznawczą i umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej”.

K2_U13 – „absolwent potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, planować własne przedsięwzięcia badawcze, jak też czuwać nad realizacją zadań zbiorowych”;

K2_U14 – „absolwent umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową”.

Kompetencje społeczne:

K2_K01 – „absolwent jest gotów do odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania”;

K2_K03 – „absolwent jest gotów do przekuwania projektów w profesjonalne działania o charakterze badawczym, muzealniczym lub wystawienniczym, myśląc w sposób przedsiębiorczy i działając na rzecz dobra wspólnego”;

K2_K04 – „absolwent jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związane z wykonywaniem zawodu, rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka sztuki i popularyzacji wiedzy z zakresu historii sztuki”.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: przedstawienie projektu wystawy na zajęciach i jako opracowania pisemnego (koncepcja wystawy, lista prac, kosztorys, projekt ekspozycji, esej do katalogu, nota prasowa w wersji polskiej i angielskiej). Wymagana obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Świtek
Prowadzący grup: Gabriela Świtek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.