Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium wyższe dr hab. J. Adamski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-PROSEMJA Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Proseminarium wyższe dr hab. J. Adamski
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Skrócony opis:

Celem Seminarium jest przygotowanie do samodzielnej pracy naukowej z zakresu historii sztuki średniowiecznej.

Pełny opis:

Celem Seminarium jest przygotowanie do samodzielnej pracy naukowej z zakresu historii sztuki średniowiecznej. Program seminarium będzie kształtowany na bieżąco w zależności od liczby uczestników, ich zainteresowań oraz charakteru ich udziału w zajęciach (proseminarium/seminarium główne/poboczne).

Przypomniane i utrwalone zostaną: konstrukcja i charakter prac naukowych z zakresu historii sztuki, sposób szukania, gromadzenia i wykorzystywania rozmaitych materiałów źródłowych, metody pisania i prezentacji pracy, systemy bibliograficzne i sposób tworzenia przypisów. Towarzyszyć temu będą dyskusje na tematy związane z życiem naukowym (konferencje, projekty badawcze, wystawy, przedsięwzięcia wydawnicze), a także z wybranymi zagadnieniami badawczymi sztuki średniowiecznej. Uzupełnieniem zajęć może być translatorium średniowiecznych tekstów źródłowych z języka łacińskiego.

W semestrze letnim prezentowane będą referaty oparte na przygotowywanych pracach magisterskich, a także ustne recenzje–prezentacje wybranych książek naukowych z zakresu historii sztuki średniowiecznej.

Literatura:

Podawana na bieżąco w trakcie zajęć, w zależności od ich tematyki

Efekty uczenia się:

K2_W04; K2_W06; K2_W07; K2_U01; K2_U02; K2_U03; K2_U04; K2_U05; K2_U06; K2_U07; K2_U08; K2_U09; K2_U11; K2_U12; K2_U13; K2_U14; K2_K01; K2_K02; K2_K03; K2_K04; K2_K05

Uczestnik poszerzy wiedzę o dziejach sztuki średniowiecznej, a przede wszystkim rozwinie umiejętność jej samodzielnej analizy oraz posiądzie zdolność pisania prac naukowych poświęconych dziełom sztuki średniowiecznej. Uzyska też rozeznanie w aktualnych prądach badawczych i nowej literaturze fachowej.

Student zna i rozumie:

ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki;

ma pogłębioną wiedzę o dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych powiązanych z historią sztuki, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych;

zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury, właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki.

Student potrafi:

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu historii sztuki z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy;

wykorzystywać pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla historii sztuki;

integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie historii sztuki oraz zastosować ją w nietypowych sytuacjach profesjonalnych;

przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów dzieł sztuki, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia historii sztuki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym;

stosować umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, samodzielnego formułowania wniosków i krytycznych wypowiedzi oraz tworzenia syntetycznych podsumowań;

stosować umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach;

potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik informacyjno-komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu historii sztuki oraz dziedzin nauki i dyscyplin pokrewnych oraz niespecjalistami, w języku polskim i języku obcym, a także popularyzować wiedzę o humanistyce oraz wytworach kultury i jej instytucjach;

stosować pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki;

Stosować pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie historii sztuki lub w obszarze leżącym na pograniczu pokrewnych dyscyplin naukowych;

stosować umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w nauce i pracy, potrafi rozwijać aktywność poznawczą i umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej;

świadomie stosować swoją wiedzę z zakresu historii sztuki i umiejętności warsztatowych oraz rozumie potrzebę pogłębiania ich przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób;

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, planować własne przedsięwzięcia badawcze, jak też czuwać nad realizacją zadań zbiorowych;

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, planować własne przedsięwzięcia badawcze, jak też czuwać nad realizacją zadań zbiorowych.

Student jest gotów do:

odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;

aktywnego uczestniczeniaw działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata;

przekuwania projektów w profesjonalne działania o charakterze badawczym, muzealniczym lub wystawienniczym, myśląc w sposób przedsiębiorczy i działając na rzecz dobra wspólnego;

prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związane z wykonywaniem zawodu, rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka sztuki i popularyzacji wiedzy z zakresu historii sztuki;

systematycznego uczestnictwa w życiu kulturalnym, interesowania się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: referat, np. poświęcony prezentacji książki z zakresu historii sztuki średniowiecznej (seminarium poboczne); praca magisterska z zakresu historii sztuki średniowiecznej (seminarium wiodące).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 60 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Adamski
Prowadzący grup: Jakub Adamski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

Tryb zajęć: W semestrze zimowym zajęcia będą prowadzone zdalnie, w czasie rzeczywistym, w terminach przewidzianych w planie. Studenci otrzymają link do spotkań od prowadzącego.

Forma zaliczenia: referat, np. poświęcony prezentacji książki z zakresu historii sztuki średniowiecznej (seminarium poboczne); praca magisterska z zakresu historii sztuki średniowiecznej (seminarium wiodące).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.