Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium licencjackie dr hab. J. Adamski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-PROSJA Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Proseminarium licencjackie dr hab. J. Adamski
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem proseminarium jest przygotowanie do samodzielnego pisania prac naukowo-badawczych z zakresu historii sztuki, zwłaszcza średniowiecznej.

Pełny opis:

Celem proseminarium jest przygotowanie do samodzielnego pisania prac naukowo-badawczych z zakresu historii sztuki, zwłaszcza średniowiecznej. W semestrze zimowym głównym przedmiotem zainteresowania będzie konstrukcja i charakter prac naukowych z zakresu historii sztuki, sposób szukania, gromadzenia i wykorzystywania rozmaitych materiałów źródłowych, metody pisania i prezentacji pracy, systemy bibliograficzne i sposób tworzenia przypisów. Towarzyszyć temu będą dyskusje na tematy związane z życiem naukowym, a także z wybranymi zagadnieniami badawczymi sztuki średniowiecznej. Uzupełnieniem zajęć w semestrze zimowym będzie translatorium z języka łacińskiego oraz wielojęzyczny glosariusz terminologii architektonicznej.

W drugim semestrze każdy z uczestników będzie prezentował pracę pisemną na wybrany temat z zakresu sztuki średniowiecznej, po czym przeprowadzona będzie dyskusja oceniająca pracę, rozwijająca umiejętność poprawnego jej konstruowania.

Literatura:

Podawana na bieżąco w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

K_W01; K_W03; K_W04; K_W05; K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U06; K_U07; K_U10; K_U13; K_K01; K_K05

Uczestnik poszerzy wiedzę o dziejach sztuki średniowiecznej, a przede wszystkim opanuje umiejętność jej samodzielnej analizy, oraz zdolność pisania prac badawczych poświęconych dziełom sztuki średniowiecznej. Ugruntuje znajomość terminologii i metodologii historii sztuki na poziomie podstawowym. Nabierze umiejętności pracy w grupie, zrozumie konieczność uczenia się przez całe życie.

Student zna i rozumie:

ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii sztuki, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej;

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu historii sztuki i innych nauk historycznych;

ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki;

ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, szkołach badawczych, obejmującą wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki.

Student potrafi:

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu historii sztuki z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy;

wykorzystywać pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla historii sztuki;

integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie historii sztuki oraz zastosować ją w nietypowych sytuacjach profesjonalnych;

przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów dzieł sztuki, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia historii sztuki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym;

stosować umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, samodzielnego formułowania wniosków i krytycznych wypowiedzi oraz tworzenia syntetycznych podsumowań;

stosować umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach;

potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik informacyjno-komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu historii sztuki oraz dziedzin nauki i dyscyplin pokrewnych oraz niespecjalistami, w języku polskim i języku obcym, a także popularyzować wiedzę o humanistyce oraz wytworach kultury i jej instytucjach;

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, planować własne przedsięwzięcia badawcze, jak też czuwać nad realizacją zadań zbiorowych.

Student jest gotów do:

odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;

uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i form (poznaje zbiory muzealne, wystawy, instytucje kultury, uczestniczy w spotkaniach z artystami, kuratorami, kustoszami i konserwatorami).

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: praca pisemna w semestrze letnim.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Adamski
Prowadzący grup: Jakub Adamski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

Tryb zajęć: W semestrze zimowym zajęcia będą odbywały się w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym, w terminach przewidzianych w planie. Studenci otrzymają link do spotkań od prowadzącego.

Forma zaliczenia: praca pisemna w semestrze letnim.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.