Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium licencjackie dr M. Lachowski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-PROSML
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium licencjackie dr M. Lachowski
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Proseminarium umożliwia zdobywanie umiejętności pisania o sztuce współczesnej.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci podejmują próby pisania o sztuce współczesnej, analizując pojedyncze dzieła, pisząc recenzje wystaw oraz krótkie eseje poświęcone wybranym aspektom współczesnego życia artystycznego. Zajęcia pomagają także utrwalać warsztat historyka sztuki (w zakresie gromadzenia bibliografii, sporządzenia stanu badań i konspektów pracy, opracowywania, katalogowania materiału wizualnego) jak i przybliżają działalność instytucji naukowych i artystycznych, które stanowią podstawę indywidualnych kwerend studentów.

Literatura:

Baxandall M., The Language of Art Criticism , [w:} The Language of Art History, ed. S. Kemal, I. Gaskell, Cambridge 1991; Baxandall M, Introduction: Language and Explanation, [w:] Tegoż, Patterns of Intention: On the Historical Explanation of Pictures, New Haven-London 1985; Critical Terms for Art History, ed. Robert S. Nelson, Richard Schiff, Chicago, London 2003; Juszkiewicz P., Od rozkoszy historiozofii do „gry w nic”. Polska krytyka artystyczna czasu odwilży, Poznań 2006; Sławiński J., Krytyka literacka jako przedmiot badań historycznoliterackich, [w:] Badania nad krytyką literacką, red. J. Sławiński, Wrocław 1974, s. 7-25;

Efekty uczenia się:

Studenci poznają różne formy i konwencje pisania o sztuce współczesnej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena prac pisemnych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lachowski
Prowadzący grup: Marcin Lachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)