Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Patrząc z ukosa. Queerowe reinterpretacje, rewizje i rekontekstulizacje historii sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-PZU-K
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Patrząc z ukosa. Queerowe reinterpretacje, rewizje i rekontekstulizacje historii sztuki
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Konwersatoria
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów i studentek z wybranymi

zagadnieniami kanonu sztuki zachodniej od XVIII do XXI

wieku odczytywanymi w perspektywie queer studies.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów i studentek z wybranymi

zagadnieniami kanonu sztuki zachodniej od XVIII do XXI

wieku (z ekskursami do wieków wcześniejszych)

odczytywanymi w perspektywie queer studies. Kurs poświęcony

jest kulturze, architekturze i urbanistyce oraz sztuce polskiej i

zagranicznej. Kolejne spotkania poświęcone zostaną:

- wprowadzeniu do teorii queer i kluczowych queerowych

interpretacji i analiz dzieł sztuki istniejących w obrębie

dyscypliny,

- queerowemu kolekcjonowaniu sztuki,

- nieheteronormatywnym przestzreniom miejskim w XIX wieku

i queerowej topografii wielkich miast,

-queerowemu odczytaniu neogotyku i kręgu Horace’a

Walpole’a,

- queerowemu odczytaniu neoklasycyzmu i dzieła Johanna

Joachima Winckelmanna,

- performatywności grand tour,

- dekonstrukcji tradycyjnie pojmowanych wzorcom męskości,

- queerowaniu kultury wizualnej w Polsce po 1945 roku.

A także analizie dzieł wybranych artystów nowoczesnych i

współczesnych: Józefa Czapskiego, Roni Horn, Roberta

Rauschenberga, Jaspera Johnsa, Agnes Martin, Jacka

Sempolińskiego.

Literatura:

Robert Aldrich, The Seduction of the Mediterranean: Writing,

Art, and Homosexual Fantasy, London, New York 2009.

Clare Barlow (red.), Queer British Art 1861–1967, Tate

Publishing, London 2017.

Michael Camille, Adrian Rifkin (red.), Other Objects of Desire:

Collectors and Collecting Queerly, Blackwell, Oxford 2001.

Donald E. Hall, Annamarie Jagose, Andrea Bebell, Susan Potter

(red.), The Routledge Queer Studies Reader, Routledge, London,

New York 2013.

Matt Houlbrook, Queer London: Perils and Pleasures in the

Sexual Metropolis, 1918–1957, The University of Chicago

Press, Chicago, London 2006.

Eric Karpeles, Prawie nic. Józef Czapski. Biografia malarza,

przeł. Marek Fedyszak, Noir sur Blanc, Warszawa 2018.

Eve Kosofsky Sedgwick, Epistemology of the Closet, University

of California Press, Berkeley, Los Angeles 1990.

Paweł Kras, James D. Mixson (red.), The Grand Tour of John of

Capistrano in Central Europe and Eastern Europe

(1451–1456): Transfer of Ideas and Strategies of

Communication in the Late Middle Ages, PAN, Wydawnictwo

KUL, Warszawa, Lublin 2018.

Paweł Leszkowicz, Nagi mężczyzna. Akt męski w sztuce polskiej

po 1945 roku, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2012.

Tomasz Nastulczyk, Piotr Oczko, Homoseksualność

staropolska. Przyczynek do badań, Collegium Columbinum,

Kraków 2012.

Sabrina Norlander Eliasson, Portraiture and Social Identity in

Eighteenth-Century Rome, Manchester University Press,

Manchester, New York 2009.

Alex Potts, Flesh and the Ideal: Winckelmann and the Origins

of Art History, Yale University Press, New Haven, London

2000.

Martin C. Putna (red.), Homosexualita v dějinách české kultury,

Academia, Praha 2013.

Matthew Reeve, Gothic Architecture, Sexuality, and Aesthetics

in the Circle of Horace Walpole, Penn State University Press,

University Park 2019.

Graham Robb, Strangers: Homosexual Love in the Nineteenth

Century, Picador, London 2003.

Colm Tóibin, Love in a Dark Time: Gay Lives from Wilde to

Almodóvar, Picador, London 2003.

Andrzej Wyrobisz, „Wielki strach” w Wenecji i we Florencji w

XV wieku i jego możliwe przyczyny, „Przegląd Historyczny”, t.

95, 2004, s. 457–466.

Andrzej Wyrobisz, Odmieńcy i fałszerze, „Przegląd

Historyczny”, t. 99, 2008, s. 193–203.

Efekty uczenia się:

Studenci i studentki zdobędą szczegółową wiedzę na temat słabo

widocznej w polskiej historii sztuki refleksji nad

nienormatywnymi seksualnościami i ich manifestacjami w

sztuce i kulturze, jak również zdobędą narzędzia

metodologiczne umożliwiające prowadzenie queerowych analiz

i przewartościowań kanonu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie pisemnego kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Szymański
Prowadzący grup: Wojciech Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)