Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Realizm i figuracja w sztuce drugiej połowy XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-RFSZ-K
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Realizm i figuracja w sztuce drugiej połowy XX wieku
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Konwersatoria
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są zróżnicowanym modelom realizmu w debatach artystycznych oraz krytycznych drugiej połowie XX wieku. Podejmują także temat trwałości wzorców i eksperymentów plastycznych podejmowanych w obszarze sztuki figuratywnej.

Pełny opis:

Rozmaite wzory realizmu i refleksji nad sztuka figuratywną określały dyskusje i postawy artystyczne po drugiej wojnie światowej. Zajęcia mają za zadanie przybliżyć kluczowe momenty sporów i najważniejsze realizacje artystyczne, sytuujące twórczość wobec zmieniającej się po wojenie rzeczywistości, podejmując temat sztuki figuratywnej jako główny temat ekspresji artystycznej. Figuracja sytuowana w cieniu awangardy jako sztuka osobna, peryferyjna, miała swoją ciągłość, istotnie przekształcając dawne wzorce w aktualny projekt interpretowania świata. Program zajęć oferuje perspektywę porównawczą, omawiając dzieła i programy artystyczne w sztuce polskiej wobec zjawisk w sztuce europejskiej i amerykańskiej, zwracając uwagę na problematykę społecznego zaangażowania, kształtowania się postaw egzystencjalnych, aż do krytyczne opisy rzeczywistości późnego socjalizmu i późnego kapitalizmu.

Wśród tematów zajęć znajdą się zarówno przemiany w traktowaniu postaci ludzkiej w twórczości Andrzeja Wróblewskiego, inspiracje twórczością Francisa Bacona i Luciana Freuda w obszarze nowej figuracji, aż po „post-medialny” charakter malarstwa, inspirowany twórczością Gerharda Richtera i Luca Tuymansa w twórczości współczesnych artystów. Studenci przygotowują prezentacje i prace na podstawie zaproponowanych przez prowadzącego tematów.

Literatura:

Andrzej Wróblewski nieznany, red. J. Michalski, Kraków 1993; Crow T., The Rise of the Sixties. American and European Art in the Era of Dissent, Yale University Press, New Haven 2004; Curley J. John, Global Art and the Cold War, London 2018; Czerni K., Rezerwat sztuki. Tropami artystów polskich XX wieku, Kraków 2000; Foster H., Powrót realnego: awangarda u schyłku XX wieku, przekł. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Kraków 2010; Gruppa, red. Agnieszka Szewczyk, Recklinghausen 2023; Hyman J., The Battle for realism. Figurative Art in Britain during cold War 1945-1960, New Haven-London 2001; Jarecka D. Surrealizm, realizm, marksizm : sztuka i lewica komunistyczna w Polsce w latach 1944-1948, Warszawa 2021; Krąg „Arsenału 1955”. Malarstwo, grafika, rysunek z Muzeum Okręgowego w Gorzowie Wlkp. [kat. wyst.], Galeria Zachęta, Warszawa, luty 1992; Realism Rationalism, Surrealism. Art Between the Wars, ed. B. Fer, D. Batchelor. P. Wood, London 1994; Soliński M. Lucian Freud. Malarz ciała, Warszawa-Toruń 2016; Unikanie stanów pośrednich. Andrzej Wróblewski (1927-1957), red. M. Ziółkowska, W. Grzybała, Warszawa 2014; Wprost 1966-1986, red. Anna Król, Jacek Waltoś, Kraków 2016.

A także wybrana literatura przedmiotu poświęcona poszczególnym zjawiskom artystycznym

Efekty uczenia się:

K_W01; K_W02; K_W03; K_W14; K_W17; K_U01; K_U02; K_U03; K_U05; K_U10; K_K05.

Student zdobywa umiejętności w zakresie analizy i interpretacji współczesnego dzieła sztuki, wykorzystując współczesne metody badawcze.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie pracy pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lachowski
Prowadzący grup: Marcin Lachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)