Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Różne kamery, podobne spojrzenia – związki fotografii i filmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-RK-KK Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Różne kamery, podobne spojrzenia – związki fotografii i filmu
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Konwersatoria z historii kultury
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach kursu przyjrzymy się w jaki sposób tak pokrewne sobie dziedziny sztuki jak fotografia i film były ze sobą powiązane na przestrzeni dziejów. Dzięki dokonywanym w toku dyskusji analizom zdjęć i realizacji z obszaru X muzy, będziemy w stanie zobaczyć jak przebiegała nić wzajemnej relacji między nimi (w zakresie strategii cytatu, inspiracji, nawiązań, wzajemnego oddziaływania).

Podczas zajęć wspólnie postaramy się odpowiedzieć m.in. na poniższe pytania:

Jak wyeksplicytować filmowo niesamowity i skomplikowany świat fotografii Diane Arbus? Kiedy polscy fotografowie jak choćby Wojeciech Zamecznik czy Zofia Chomętowska sięgali po kamerę filmową? Co fotograficznego mają w sobie takie realizacje jak np. Trzy kolory: czerwony Krzysztofa Kieślowskiego? Jaki typ eksperymentu łączy fotogramy Bronisława Schlabsa i krótkometrażowe animacje Kazimierza Urbańskiego?

Pełny opis:

Zajęcia będą przebiegały w ramach następujących bloków tematycznych:

• Świat iluzjonistycznych trików: pierwsze spotkania fotografii i filmu

• Figura fotografa/fotografki w filmie

• Aparat jako substytut kamery filmowej? Czyli fotografowie wobec filmu

• „Fotograficzność” kadrów filmowych (strategie i sposoby konstruowania kompozycji)

• Opresyjne spojrzenie kamery (fotograficzny i filmowy voyeuryzm)

• Abstrakcja „ręcznie malowana” – artystyczny gest na błonie i taśmie filmowej

• Eksperymenty z kolorem w świecie fotografii i filmu

• Słowo i obraz – zabawa z tekstem w sferze wizualnej

• Jak zobrazować dźwięk? strategie fotograficzne i filmowe

• Foundfootage w fotografii i filmie

Powyżej wymienione zagadnienia zostaną omówione w trakcie wspólnych dyskusji. Uczestnicy będą proszeni niekiedy o zapoznanie się zapoznanie się z określonym materiałem filmowym przed zajęciami, realizacje krótkometrażowe będą pokazywane w ramach konwersatorium.

Literatura:

W ramach zajęć zapoznamy się z wybranymi fragmentami poniższych publikacji (dokładny spis wymaganej literatury powstanie w uzgodnieniu z uczestnikami zajęć):

D. Bordwell, K. Thompson, Film Art. Sztuka filmowa: wprowadzenie, Warszawa 2010.

U. Czartoryska, Plastyczne przygody fotografii, Gdańsk 2002.

A. Gwóźdź, Obrazy i rzeczy. Film między mediami, Kraków 2003.

J. Habermas, Od wrażenia zmysłowego do symbolicznego wyrazu, Warszawa 2004.

M. Hopfinger, Doświadczenia audiowizualne, Warszawa 2003.

A. Jamroziakowa, Obraz i metanarracja, Warszawa 1994.

S. Krackauer, Teoria filmu. Wyzwolenie materialnej rzeczywistości, Gdańsk 2009.

W. Murch, W mgnieniu oka. Sztuka montażu filmowego, Warszawa 2007.

Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, red. M. Hopfinger, Warszawa 2005.

K. Wolny-Zmorzyński, Fotograficzne gatunki dziennikarskie, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Student w zakresie wiedzy:

• Wymienia fotografów polskich i zagranicznych interesujących się filmem oraz wykorzystujących swoje doświadczenia w celu skonstruowania wypowiedzi twórczej w innym medium artystycznym

• Identyfikuje założenia przyświecające strategii cytatu oraz foundfootage

• Zna i wyjaśnia sposób kreowania dzieł abstrakcyjnych na gruncie filmu i fotografii

Student w zakresie umiejętności:

• Potrafi przeanalizować konstrukcję i kompozycję obrazu fotograficznego

• Opisuje i krytycznie omawia dzieło audiowizualne – pod kątem budowy, struktury, przebiegu narracyjnego i dramaturgicznego

• Umie uzasadnić w jakim punkcie dane dzieło filmowe nawiązuje do strategii fotograficznych

• Po zapoznaniu się z wybranymi zestawieniami dzieł filmowych i fotograficznych, potrafi opisać zachodzący między nimi charakter zależności lub nić powiązania

Student w zakresie postaw/kompetencji społecznych:

• Aktywnie uczestniczy w dyskusjach na temat różnych obszarów kultury wizualnej

• Rozumie jak cenne są próby podejmowania interdyscyplinarnego spojrzenia na obraz filmowy i fotograficzny

• Wnikliwie ocenia różne jakości wybranych realizacji filmowych i fotograficznych oraz potrafi uargumentować swoje opinie

Metody i kryteria oceniania:

Trzy warunki zaliczenia:

1) Obecność na zajęciach (możliwe dwie nieobecności w semestrze bez konieczności usprawiedliwienia)

2) Przygotowanie do zajęć – realizowane m.in. poprzez: zapoznanie się z określonym (zadanym) materiałem filmowym przed zajęciami

3) Napisanie krótkiego eseju – o jednej, dowolnie wybranej scenie filmowej lub fotografii – w perspektywie zagadnień omawianych na zajęciach (wytyczne dotyczące niezbędnych informacji do zawarcia w eseju zostaną udostępnione wszystkim uczestnikom zajęć)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.