Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rzeczpospolita na kulturowej mapie Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-RZNME-KK Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Rzeczpospolita na kulturowej mapie Europy
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Konwersatoria z historii kultury
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest prześledzenie wzajemnych kontaktów oraz historycznych uwarunkowań określających miejsce i pozycję państwa polsko-litewskiego w nowożytnej Europie. Zagadnienie to analizowane będzie przede wszystkim w kontekście wybranych zjawisk z zakresu historii kultury – rozpatrywanych na tle zasadniczych przemian społecznych i gospodarczych.

Pełny opis:

Oto przegląd tematów, których część będzie omawiana:

1) Regiony Europy – odmienne tradycje, różne poziomy rozwoju. Ujęcia modelowe w historiografii europejskiej (koncepcja „długiego trwania” - Fernand Braudel, modele i strefy gospodarcze – Witold Kula, Marian Małowist; centra i peryferie - Immanuel Wallerstein) oraz ich przydatność.

2) Dziedzictwo średniowiecza – postępująca unifikacja kulturowa (rola łaciny, jednolity system edukacji, także uniwersyteckiej, klasztory, ruch pielgrzymkowy).

3) Granice polityczne – terytoria pograniczne – granice w kulturze; najważniejsze organizmy polityczne, które powstały w okresie średniowiecza i ich późniejsza ewolucja ku państwu narodowemu.

4) Podział Europy na katolicką i protestancką. Integracyjna rola papiestwa; Sobór trydencki – reformy instytucjonalne – sukcesy kontrreformacji (edukacja, dyplomacja, przepływ informacji; dokumentowanie działalności kościoła: relacje o stanie diecezji, wizyty ad limina etc.).

5) Nowożytne centra Europy – zmiany na pozycji lidera (Rzym – Florencja/Mediolan/Neapol – Paryż – Madryt – Londyn/Amsterdam); nowe atrybuty centrum.

6) Migracje na kontynencie europejskim – powody – kierunki – konsekwencje kulturowe. Włosi w Rzeczypospolitej; Włosi w Europie.

7) Europejskie inspiracje w okresie renesansu i baroku (nowe idee oraz formy ich rozprzestrzeniania się; podróże „do szkół” a system edukacji).

8) Obieg informacji – europejskie centra ich zbierania oraz dystrybucji. Przemiany polityczne stymulujące wzrost zainteresowania informacją. Postęp techniczny – wynalezienie druku – gwałtowne zwiększenie nakładów. Początki prasy; rola gazetek rękopiśmiennych (avvisi) oraz druków ulotnych – formy ich cyrkulacji, zasięg społecznego oddziaływania.

9) Nowożytna dyplomacja – nowe zadania i funkcje; zmiany organizacyjne.

a) Ewolucja i stabilizowanie się struktur dyplomatycznych. Relacje nuncjuszy papieskich oraz ambasadorów weneckich; korespondencja bieżąca.

b) Polskie poselstwa na europejskich dworach (Mikołaj Wolski, 1610; Jerzy Ossoliński,1633; Krzysztof Opaliński, 1645) – cele, przebieg misji, propaganda i odbiór społeczny.

c) Ceremoniał dyplomatyczny – forma porządkowania oficjalnych kontaktów, a zarazem ważne zjawisko kulturowe

d) Kształtowanie wyobrażeń: formułowane oceny i komentarze oraz różnorodne formy oddziaływanie propagandowego stosowane przez polsko-litewskich posłów udających się do europejskich stolic, a także opinie zagranicznych dyplomatów przybywających do Rzeczypospolitej.

Literatura:

Przykładowo: Fernand Braudel, Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w czasach Filipa II; Marian Małowist, Wschód a Zachód Europy; Antoni Maczak, Rządzący i rządzeni; Witold Kula, Miary i ludzie; Wolfgang Reinhard, Życie po europejsku; Henryk Litwin, Chwała Północy.

Efekty uczenia się:

Orientacja w podobieństwach i różnicach dróg rozwojowych poszczególnych regionów Europy oraz polskiej społecznej, ustrojowej i kulturowej specyfice. Refleksja nad czynnikami sprzyjającymi rozprzestrzenianiu się wzorców, a także determinującymi zacofanie oraz stymulującymi rozwój.

Student zna, rozumie, potrafi:

K_W02: zna podstawową terminologię historyczno-artystyczną, potrzebną do rozpoznania zarówno właściwości formalno-stylowych, jak i treści ideowych dzieł sztuki i innych wytworów kultury;

K_W16: ma podstawową wiedzę o powiązaniach dyscyplin humanistycznych takich jak historia, historii sztuki, filozofia, antropologia, wiedza o kulturze, religii i literaturze;

K_U04: potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację zabytków kultury, w tym dzieł sztuki, z zastosowaniem nowoczesnej metodologii, w celu określenia ich oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym;

K_U11: posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących kulturowego kontekstu dzieł sztuki oraz innych wytworów kultury, w tym tekstów źródłowych;

K_U13: potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej role słuchacza, dyskutanta i referenta.

Metody i kryteria oceniania:

Frekwencja, aktywność na zajęciach oraz - ewentualnie - kolokwium zaliczeniowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Tygielski
Prowadzący grup: Wojciech Tygielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W przypadku konieczności ukończenia semestru w trybie zdalnym, dopuszczalna jest forma zdalna egzaminu/zaliczenia, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Rektora UW. Zostanie to ogłoszone z określonym przez Rektora wyprzedzeniem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.