Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rzeźba w przestrzeni publicznej w Europie środkowej doby nowożytnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-RZWPP-WE Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Rzeźba w przestrzeni publicznej w Europie środkowej doby nowożytnej
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Wykład z epok
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone jednemu z ważniejszych zagadnień kultury artystycznej czasów nowożytnych w całej Europie Środkowej, związanemu z równoległym, dwutorowym rozwojem w XVII i XVIII w. oficjalnego rzeźbiarskiego portretu monarszego / świeckiego i państwowych (lub zbiorowych) fundacji sakralnych w przestrzeni publicznej. Omówiona zostanie antyczna oraz nowożytna, zwłaszcza włoska i francuska tradycja pomników monarszych z jej recepcją w krajach habsburskich i dawnej Rzeczypospolitej oraz kolumn i słupów ,,morowych”, wreszcie pojedynczych pomników dedykowanych kultowi maryjnemu lub świętych (Jan Nepomucen, Florian, Antoni Padewski, Roch i in.).

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone jednemu z ważniejszych, a wciąż oczekującemu w Polsce na solidne przebadanie zagadnień kultury artystycznej czasów nowożytnych w całej Europie Środkowej, związanemu z równoległym, dwutorowym rozwojem w XVII i XVIII w. oficjalnego rzeźbiarskiego portretu monarszego / świeckiego i państwowych (lub zbiorowych) fundacji sakralnych w przestrzeni publicznej. Omówiona zostanie antyczna (Rzym i Bizancjum) oraz nowożytna, zwłaszcza włoska (przede wszystkim Medyceusze) i francuska (Burbonowie z Ludwikiem XIV na czele) tradycja pomników monarszych en pied i konnych z jej recepcją w krajach habsburskich i dawnej Rzeczypospolitej, oraz formalna i ideowa geneza kolumn i słupów ,,morowych”, wreszcie pojedynczych pomników dedykowanych kultowi Trójcy Św., maryjnemu lub popularnych świętych patronów doby potrydenckiej (Jan Nepomucen, Józef, Florian, Antoni Padewski, Roch i in.).

Literatura:

A. Adamczewska, Die Dreifaltigkeitssäule in Schlesien, [w:] Studien zur europäischen Barock und Rokokoskulptur, hg. K. Kalinowski, Poznań 1985, s. 273-287.

J. A. Chrościcki, Sztuka i polityka: funkcje propagandowe sztuki w epoce Wazów 1587-1668, Warszawa 1983.

E. Grochowska-Sachs, Św. Jan Nepomucen. Pomniki w powiecie Wrocław, Wrocław 2006.

Himmlisch! Der Barockbildhauer Johann Georg Pinsel, hg. A. Husslein-Arco, M. Hohn, G. Lechner, Wien 2016.

S. Jemelková, Sloup Nejsvětější Trojice Olomouc, Olomouc 2008.

K. Kalinowski, Rzeźba barokowa na Śląsku, Warszawa 1986.

M. Koller, Die Wiener Pestsäule, Wien 1982.

I. Koska, Johann Heinrich Meissner: ein Danziger Bildhauer des 18. Jahrhunderts, Danzig 1936.

J. Kowalczyk, La place ”royale” et la statue équestre du prince Hieronim Florian Radziwiłł, [w:] Studien zur barocken Gartenskulptur, hg. K. Kalinowski, Poznań 1999, s. 191-201.

G. Schikola, Das öffentliche sakrale Denkmal in den habsburgischen Ländern : die Auswirkung der Wiener Pestsäule, [w:] Studien zur europäischen Barock. und Rokokoskulptur, hg. K. Kalinowski, Poznań 1985, s. 253-271.

J. Slouka, Mariánské a morové sloupy Čech a Moravy, Praha 2010.

B. Szymanowska, Kolumna Zygmunta, wyd. 2, Warszawa 1972.

M. Wardzyński, Prace rzeźbiarsko-kamieniarskie Wacława Beranka dla konwentów Paulinów prowincji polskiej. Jasna Góra-Pińczów-Beszowa-Skałka, [w:] Veritati serviens. Księga Pamiątkowa Ojcu Profesorowi Januszowi Zbudniewkowi ZP, pod red. J. Dzięgielewskiego, T. Krawczaka, K. Łataka i W. J. Wysockiego, Warszawa 2009, s. 493–527.

M. Wyrzykowska, Śląsk w orbicie Wiednia. Artystyczne związki Śląska z Arcyksięstwem Austriackim w latach 1648-1741, Wrocław 2010.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Hiszt_W01: ma podstawową wiedzę o miejscu historii sztuki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi

Hiszt_W02: zna podstawową terminologię używaną w historii sztuki, zna jej źródła, potrafi ją zastosować

Hiszt_W08: zna i rozumie podstawowe tendencje w rozwoju historii sztuki oraz posiada orientację w piśmiennictwie historyczno-artystycznym z danego zakresu

UMIEJĘTNOŚCI

Hiszt_U01: potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury artystycznej, potrafi przeprowadzić ich krytyczną analizę oraz interpretację w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, a także miejsca w procesie historycznokulturowym

Hiszt_U03: potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w zakresie historii sztuki, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

Hiszt_U04: potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i w piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień historyczno-artystycznych, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku historii sztuki, jak i innych dyscyplin

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Hiszt_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

Hiszt_K03: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Hiszt_K04: prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach;

Zaliczenie pisemne z częścią wizualną i esejem z listy do wyboru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wardzyński
Prowadzący grup: Michał Wardzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.