Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie dodatkowe dr M. Czekanowska-Gutman

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-SELICDMCZG
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie dodatkowe dr M. Czekanowska-Gutman
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Seminarium adresowane jest do Studentów/Studentek

zainteresowanych sztuką nowoczesną powszechną i polską

od końca XIX w. do lat 60. XX ze szczególnym

uwzględnieniem szeroko rozumianej tematyki żydowskiej.

Zaproponowane przez Studentów/Studentki lub

zasugerowane przez prowadzącą zagadnienia staną się

punktem wyjścia do stworzenia referatu, a następnie

pisemnej pracy. Zajęcia mają na celu przygotowanie

Studentów/Studentki do samodzielnego przygotowania prac

naukowych z zakresu sztuki nowoczesnej i do publicznych

wystąpień naukowych oraz udoskonalenie krytycznej

analizy i interpretacji różnych rodzajów dzieł sztuki podczas

bezpośredniego kontaktu z nimi.

Pełny opis:

Przedmiotem rozważań na seminarium będą rozmaite

aspekty sztuki i krytyki artystycznej nowoczesnej,

powszechnej i polskiej w okresie od końca XIX w. do lat 60.

XX w. ze szczególnym uwzględnieniem twórczości artystów

pochodzenia żydowskiego, w powiązaniu z szerszymi

zjawiskami kulturowymi.

Zaproponowane przez Studentów/Studentki lub

zasugerowane przez prowadzącą zagadnienia odmienne od

tematyki przygotowywanej pracy licencjackiej staną się

punktem wyjścia do stworzenia referatu, a następnie

pisemnej pracy. Zajęcia mają na celu zaznajomić

Studentów/Studentki z zagadnieniem samodzielnego

przygotowania pisemnych prac naukowych, jak również

wystąpień ustnych z zakresu sztuki nowoczesnej, z

naciskiem na właściwy dobór pytań badawczych i

metodologii, a także zebranie i analizę materiałów w pracy

pisemnej. Szczegółowy program zajęć będzie kształtowany

na bieżąco w zależności od liczby uczestników i ich

zainteresowań.

W ramach seminarium planowane są również wizyty w

muzeach, dyskusje na temat poszczególnych wystaw

czasowych i stałych oraz analiza wybranych publikacji na

temat sztuki nowoczesnej.

Literatura:

Anne D’Alleva, Metody i teorie historii sztuki. Jak czytać…,

przeł. Eleonora Jedlińska, Jakub Jedliński, Universitas,

Kraków 2012.

Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla

humanistów, przeł. Grażyna Jurkowlaniec, Wydawnictwo

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

The Art of Art History. A Critical Anthology, red. Donald

Preziosi, Oxford University Press, Oxford 1998.

Radosław Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich

i licencjackich. Krótki przewodnik po metodologii pisania

pracy dyplomowej, CeDeWu, Warszawa 2009.

Literatura będzie dostosowywana do indywidualnych

zainteresowań badawczych uczestników seminarium

Efekty uczenia się:

Student/Studentka:

K_W01– „ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu

historii sztuki w systemie nauk oraz o jej specyfice

przedmiotowej i metodologicznej”;

K_W03 – „ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu

historii sztuki nowoczesnej, obejmującą dzieje, teorię i

metodologię dyscypliny”;

K_W04 – „ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii

sztuki nowoczesnej w ujęciu chronologicznym, tematycznym

i problemowym, w zakresie najważniejszych artystycznych

kierunków, ruchów, tendencji, środowisk”;

K_W05 – „ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach

rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie

historii sztuki nowoczesnej”;

K_W07 – „zna i rozumie podstawowe metody analizy i

interpretacji obiektów sztuki, stosowane w historycznej i

aktualnej historii sztuki i będą potrafili je dostosować do

badania konkretnego dzieła”;

Umiejętności

Student/Studentka:

K_U01 – „potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać,

selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne

źródła”;

K_U02 – „posiada podstawowe umiejętności badawcze,

obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych,

dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i

prezentacje wyników, pozwalające na rozwiązywanie

problemów w zakresie historii sztuki”;

K_U03 – „potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami

teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami

historii sztuki nowoczesnej w typowych sytuacjach

profesjonalnych”;

K_U04 – „potrafi rozpoznać różne rodzaje obiektów sztuki

(pod względem techniki, tematu, typologii, chronologii,

stylistyki, genezy, atrybucji) oraz przeprowadzić ich

krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych

metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania

społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym;

będą umieli opisać dzieła omawianego okresu identyfikując i

wartościując zjawiska oraz problemy szczególnie istotne”;

K_U06 – „umie samodzielnie zdobywać wiedzę i zdobywać

umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna

naukowego”;

K_U07 – „posiada umiejętność merytorycznego

argumentowania z wykorzystaniem poglądów różnych

badaczy historii sztuki i historii kultury oraz umiejętność

wyciągania wniosków”;

K_U10- „posiada umiejętność przygotowywania typowych

prac w języku polskim, dotyczących zagadnień

szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć

teoretycznych oraz innych źródeł”;

K_U11 – „posiada umiejętność przygotowania wystąpień

ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień

szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć

teoretycznych w zakresie historii sztuki oraz innych źródeł”;

W zakresie kompetencji społecznych Student/Studentka:

K_K01 - „potrafi odpowiednio określić priorytety służące

realizacji zadań, określonych przez siebie i innych”;

K_K03 - ” potrafi przekuwać projekty w konkretne działania

o charakterze badawczym, muzealniczym lub

wystawienniczym, myśląc w sposób przedsiębiorczy i

działając na rzecz dobra wspólnego”;

K_K04 - „prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy

związane z wykonywaniem zawodu (muzealnika, kuratora,

edukatora historii sztuki, animatora kultury, recenzenta

wystaw)”;

K_K05 - „uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z

różnych mediów i form (poznaje zbiory muzealne, wystawy,

instytucje kultury, uczestniczy w spotkaniach z artystami,

kuratorami, kustoszami i konserwatorami)”

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie udziału w zajęciach oraz pracy

pisemnej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czekanowska-Gutman
Prowadzący grup: Monika Czekanowska-Gutman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)