Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie dodatkowe dr M. Wróblewska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-SEMLICD Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie dodatkowe dr M. Wróblewska
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie przeznaczone jest dla stu-dentów zainteresowanych historią sztuki nowoczesnej i współczesnej, historią i teorią fotografii oraz muzeologią.

Pełny opis:

Seminarium licencjackie przeznaczone jest dla studentów zainteresowanych historią sztuki nowoczesnej i współczesnej, a także historią i teorią fotografii lub muzeologią. Zakres tematyczny uwzględnia dzieje sztuki w XIX, XX i początkach XXI wieku; fotografię na świecie (od początków procesu jej wynajdywania, na przełomie XVIII i XIX stulecia, do dziś). W przypadku muzeologii, podejmowane będą zagadnienia związane zarówno z historią, jak i współczesną problematyką muzeów (nie tylko sztuki).

Przedmiotem zainteresowań podczas spotkań będą również nowe ujęcia teoretyczne i metodologiczne, nowe kategorie badawcze, służące analizie wymienionych zjawisk.

Studenci podczas zajęć pracować będą na zbiorach archiwalnych (w przypadku fotografii lub muzeów polskich), albo korzystać z publikowanych źródeł i opracowań.

Głównym celem seminarium jest przygotowanie pracy licencjackiej. Służyć temu będzie rozwijanie umiejętności analizy dzieł sztuki, fotografii lub wybranych problemów z zakresu muzeologii (w zależności od tematów wybranych przez uczestników), a także rozwijanie kompetencji teoretycznych.

Literatura:

Dostosowana do zainteresowań i potrzeb seminarzystów.

Efekty uczenia się:

K_W01; K_W03; K_W04; K_W05; K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U06; K_U07; K_U10; K_U13; K_K01; K_K05

Student zna i rozumie:

ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii sztuki, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej;

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu historii sztuki i innych nauk historycznych;

ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki;

ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, szkołach badawczych, obejmującą wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki.

Student potrafi:

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu historii sztuki z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy;

wykorzystywać pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla historii sztuki;

integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie historii sztuki oraz zastosować ją w nietypowych sytuacjach profesjonalnych;

przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów dzieł sztuki, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia historii sztuki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym;

stosować umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, samodzielnego formułowania wniosków i krytycznych wypowiedzi oraz tworzenia syntetycznych podsumowań;

stosować umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach;

potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik informacyjno-komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu historii sztuki oraz dziedzin nauki i dyscyplin pokrewnych oraz niespecjalistami, w języku polskim i języku obcym, a także popularyzować wiedzę o humanistyce oraz wytworach kultury i jej instytucjach;

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, planować własne przedsięwzięcia badawcze, jak też czuwać nad realizacją zadań zbiorowych.

Student jest gotów do:

odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;

uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i form (poznaje zbiory muzealne, wystawy, instytucje kultury, uczestniczy w spotkaniach z artystami, kuratorami, kustoszami i konserwatorami).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (do-puszczalne dwie nieobecności w seme-strze),

- prezentacja referatu na seminarium

- złożenie pisemnej pracy (ok. 10-12 stron), zawierającej aparat naukowy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.