Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie podstawowe dr J. Balisz-Schmelz

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-SEMLICJB Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie podstawowe dr J. Balisz-Schmelz
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Najważniejszym celem zajęć będzie doprecyzowanie zainteresowań uczestniczek i uczestników, sformułowanie tematu i głównych tez pracy licencjackiej, a następnie wspólne wypracowanie odpowiedniego aparatu naukowego oraz metodologicznego.

Pełny opis:

Seminarium skierowane jest do osób zainteresowanych sztuką i kulturą współczesną, zwłaszcza w jej ujęciu społeczno-politycznym.

Podczas kolejnych spotkań studenci i studentki zapoznają się z warsztatem niezbędnym do pisania prac pisemnych (kwerendy biblioteczne, archiwalne oraz w sieci, wizyty w muzeach bądź galeriach, wywiady), nabędą umiejętność właściwego formułowania problemu badawczego, stawiania głównych tez oraz wyboru perspektywy metodologicznej, a następnie porządkowania materiału, ustalania struktury pracy i prowadzenia w niej logicznej i merytorycznej argumentacji.

Kolejne etapy oraz wyniki badań prezentowane będą przez uczestników na poszczególnych spotkaniach i wspólnie dyskutowane, co ma pomóc w ich weryfikacji, a także w poszerzaniu bądź wskazywaniu dodatkowych kontekstów i rozwiązywaniu ewentualnych problemów, z jakimi autor / autorka napotka się w trakcie pracy.

W ramach seminarium będziemy również krytycznie omawiać aktualne wydarzenia artystyczne oraz zapoznawać się z fragmentami najnowszych publikacji z zakresu historii sztuki i kultury.

Literatura:

W zależności od problemów / tematów, które będą się wyłaniać podczas bieżących dyskusji oraz zainteresowań badawczych uczestniczek i uczestników zajęć.

Efekty uczenia się:

Student / studentka:

K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu historii sztuki współczesnej w systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej

K_W03 ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu historii sztuki współczesnej, obejmującą dzieje, teorię i metodologię dyscypliny

K_W04 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii sztuki współczesnej w ujęciu chronologicznym, tematycznym i problemowym, w zakresie najważniejszych artystycznych kierunków, ruchów, tendencji, środowisk

K_W05 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych naukowych osiągnięciach aktualnej historii sztuki współczesnej

K_W17 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji obiektów sztuki współczesnej, stosowane w aktualnej historii sztuki i potrafi je dostosować do badania konkretnego dzieła

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła i sposoby

K_U02 posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę

problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentacje wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie historii

sztuki współczesnej

K_U03 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami historii sztuki współczesnej w typowych sytuacjach profesjonalnych

K_U04 potrafi rozpoznać różne rodzaje obiektów sztuki współczesnej (pod względem techniki, tematu,

typologii, chronologii, stylistyki, genezy, atrybucji) oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich

znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym, umie opisać dzieła omawianego okresu identyfikując i wartościując zjawiska i problemy szczególnie istotne

K_U06 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i zdobywać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

K_U07 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów różnych badaczy historii sztuki i historii kultury współczesnej oraz umiejętność krytycznego wyciągania wniosków

K_U13 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K03 potrafi przekuwać projekty w konkretne działania o charakterze badawczym

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach, złożenie do końca semestru pracy pisemnej poprzedzone wygłoszeniem referatu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Balisz-Schmelz
Prowadzący grup: Justyna Balisz-Schmelz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

Tryb zajęć: Zajęcia prowadzone zdalnie, na żywo. Studenci otrzymają link do spotkań oraz materiałów od prowadzącej.

Kryteria oceniania/ forma zaliczenia: Aktywny udział w zajęciach, złożenie do końca semestru pracy pisemnej poprzedzone sprawozdaniami z postępów nad badaniami i wygłoszeniem referatu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.