Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie- podstawowe dr K. Kopania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-SEMLICKKP Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie- podstawowe dr K. Kopania
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Na seminarium będzie można pisać prace z:

• historii sztuki średniowiecznej (polskiej i obcej).

• związków sztuk plastycznych z teatrem

Pełny opis:

Na seminarium będzie można pisać prace z:

• historii sztuki średniowiecznej (polskiej i obcej).

• związków sztuk plastycznych z teatrem.

W przypadku prac z zakresu historii sztuki średniowiecznej preferowane będą tematy związane z funkcją, treściami oraz odbiorem dzieł sztuki. Osoby chcące pisać prace poświęcone związkom sztuk plastycznych z teatrem będą mogły podejmować zagadnienia dotyczące szeroko pojętych wzajemnych relacji między obydwoma rodzajami sztuk (z wyjątkiem zagadnień związanych z architekturą budynków teatralnych).

Kilka pierwszych zajęć zostanie poświęconych zagadnieniom związanym ze sposobem pisania pracy licencjackiej, a więc warsztatowi historyka sztuki (a także teatru), metodologii, krytycznej analizie źródeł oraz krytycznej lekturze tekstów. Na pozostałych zajęciach studenci będą referować i omawiać fragmenty swoich prac.

Literatura:

Lista lektur do ustalenia indywidualnie z każdym studentem. Do końca października zalecane jest przeczytanie następującej pozycji, która zdecydowanie ułatwi pisanie pracy licencjackiej:

• Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, przekł. Grażyna Jurkowlaniec, przedm. Wojciech Tygielski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007

Osoby chcące pisać prace z zakresu związków sztuk plastycznych z teatrem zobowiązane są do przeczytania następujących pozycji:

• Christopher Balme, Wprowadzenie do nauki o teatrze, przełożyli i uzupełnieniami opatrzyli Wojciech Dudzik i Małgorzata Leyko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

• Henryk Jurkowski, Szkice z teorii teatru lalek, Polunima, Łódź 1993 (w przypadku osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z teatrem lalek bądź jego pograniczami)

• Henryk Jurkowski, Przemiany ikonosfery. Wizualny kontekst sztuki teatru, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009

• Irena Sławińska, Współczesna refleksja o teatrze. Ku antropologii teatru, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979

Efekty uczenia się:

K_W04 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii sztuki H1A_W04

K_W06 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych naukowych osiągnięciach aktualnej historii sztuki H1A_W06

K_W07 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji obiektów sztuki, stosowane w historycznej i aktualnej historii sztuki H1A_W07

K_W08 zna i rozumie podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego H1A_W08

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje , wykorzystując różne źródła i sposoby H1A_U01

K_U02 posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentacje wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie historii sztuki H1A_U02

K_U03 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i zdobywać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego H1A_U03

K_U06 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów różnych badaczy historii sztuki i historii kultury oraz umiejętność wyciągania wniosków H1A_U06

K_U07 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych technik i kanałów informacyjnych ze specjalistami w zakresie historii sztuki H1A_U07

K_U08 posiada umiejętność przygotowywania typowych prac w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz innych źródeł H1A_U08

K_U09 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz innych źródeł H1A_U09

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie H1A_K01

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań, określonych przez siebie i innych H1A_K03

K_K06 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i form H1A_K06

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium jest złożenie pracy licencjackiej. Warunkiem zaliczenia semestru zimowego jest oddanie konspektu ze wstępnym stanem badań.

Warunkiem zaliczenia jest złożenie pracy dyplomowej i jej akceptacja przez promotora w systemie apd.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.