Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie - podstawowe dr M. Smoliński, dr R. Sulewska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-SEMLICSSP Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie - podstawowe dr M. Smoliński, dr R. Sulewska
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone przygotowaniu pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie pracy licencjackiej. Na wstępnych zajęciach studenci zostaną zapoznani z regulacjami prawnymi dotyczącymi zakończenia tego etapu studiów, zasadami sporządzania i oceny pracy licencjackiej oraz zalecanym harmonogramem pracy. Program pozostałych zajęć kształtowany jest w oparciu o indywidualne zainteresowania studentów odzwierciedlone w tematach przygotowywanych prac. Dodatkowymi zagadnieniami prezentowanymi na seminarium będą te rozszerzające poruszaną w nich problematykę. Na poszczególnych etapach przygotowania pracy dyskutowane będą zagadnienia dotyczące przyjętych założeń metodologicznych, wykorzystanej literatury i źródeł, konstrukcji pracy i jej opracowania.

Zajęcia zdalne przeprowadzane w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem zajęć na r.ak. 2020/21

Zajęcia prowadzone z użyciem narzędzi do spotkań on-line dostępnych na Uniwersytecie Warszawskim (np. Google Meet, Zoom)

Literatura:

• Barnet S., A Short Guide to Writing about Art, wyd. VIII, New York – Boston – San Francisco 2005

• D’Alleva A., Jak studiować historię sztuki, tłum. E. i J. Jedlińscy, Kraków 2008

• D’Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, tłum. E. i J. Jedlińscy, Kraków 2008

• Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, tłum. G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007

• Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe?, wyd. II, Gdańsk 1999

• Wojcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną licencjacką, magisterską, doktorską, wyd. VII, Warszawa 2005

Materiały na zajęcia udostępniane w wyodrębnionym katalogu

na Dysku Google

Dodatkowa literatura będzie uzgadniana z każdym uczestnikiem zajęć indywidualnie.

Efekty uczenia się:

K_W17, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U10, K_U13, K_K01

Po zrealizowaniu zajęć student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową dotyczącą wybranego problemu badawczego; analizuje źródła po kątem możliwości ich wykorzystania w badaniach nad sztuką nowożytną; posiada umiejętności obejmujące formułowanie problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie, analizę i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie historii sztuki; uzasadnia wybór tematu badań, opracowuje kwestionariusz badawczy, formułuje tytuł, zakres i konstrukcję pracy; zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację dzieł sztuki z zastosowaniem metod badawczych odpowiednich dla wybranego problemu; potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego; wyszukuje, selekcjonuje, analizuje i ocenia informacje, źródła i opracowania właściwe dla podjętego tematu, czyta krytycznie literaturę przedmiotu; prezentuje wyniki swojej pracy, dyskutuje o tezach zawartych w prezentacjach innych uczestników zajęć; posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów badaczy historii sztuki i historii kultury oraz umiejętność wyciągania wniosków; potrafi pracować i współdziałać w grupie; posiada umiejętność przygotowywania typowych prac w języku polskim dotyczących zagadnień szczegółowych; redaguje teksty naukowe zgodnie z przyjętymi zasadami.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie przygotowanej pracy, która zostanie oceniona zgodnie z kryteriami oceniania pracy licencjackiej stosowanymi w Instytucie Historii Sztuki UW. Warunkiem zaliczenia jest złożenie pracy dyplomowej i jej akceptacja przez promotora w systemie APD

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Smoliński, Renata Sulewska
Prowadzący grup: Mariusz Smoliński, Renata Sulewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.