Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie dr hab. M. Wardzyński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-SEMMGRMW
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie dr hab. M. Wardzyński
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie z dziedziny nowożytnej sztuki i kultury polskiej oraz powszechnej (w zakresie sztuk plastycznych oraz urbanistyki, architektury i budownictwa a także rzemiosła artystycznego, historii kultury materialnej i ikonografii), dla chętnych – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki kultury artystycznej Warszawy i Mazowsza.

Pełny opis:

Seminarium magisterskie z dziedziny nowożytnej sztuki i kultury polskiej oraz powszechnej, dla chętnych – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki kultury artystycznej Warszawy i Mazowsza. Obejmuje przede wszystkim sztuki plastyczne oraz urbanistykę, architekturę i budownictwo a także rzemiosło artystyczne, historię kultury materialnej i ikonografię. Wybór tematów powinien należeć do Uczestników, mile widziane będą tematy problemowe lub próby ujęć przekrojowych, także z zastosowaniem zróżnicowanych metod badawczych (ujęcia: wielokulturowe, geografii artystycznej, mobility turn czy relacji źródło-peryferia (do początku XVIII w. i europeizacji sztuki dworskiej w Rosji za cara Piotra I), histoire croisée (przenikanie się wpływów europejskich oraz kultury i przejawów artystycznych sarmatyzmu, orientalizm w Rzeczypospolitej).

W ramach zajęć i przygotowania warsztatowego odbędą się wyjścia grupy do głównych zbiorów naukowych w Warszawie (Zbiory Ikonografii IS PAN, NID, AGAD, APW, Działy Rękopisów i Starych Druków BN).

Najbardziej wartościowe prace będą kierowane do wygłoszenia i druku w periodykach studenckich, doktoranckich oraz w magazynach popularyzujących wiedzę o zabytkach i ich ochronie w Polsce.

Literatura:

H. Kozakiewicz, S. Kozakiewicz, Renesans w Polsce, Warszawa 1987.

M. Karpowicz, Barok w Polsce, Warszawa 1988.

Sztuka polska: późny barok, rokoko, klasycyzm (XVIII wiek), red. J. Kowalczyk, Warszawa 2016.

A. J. Miłobędzki, Architektura XVII wieku w Polsce, Warszawa 1980.

J. Kowalczyk, Świątynie późnobarokowe na Kresach : kościoły i klasztory w diecezjach na Rusi Koronnej, Warszawa 2006.

Malarstwo polskie: manieryzm, barok, oprac. M. Walicki, W. Tomkiewicz, A. Ryszkiewicz, Warszawa 1971.

Z. Michalczyk, W lustrzanym odbiciu : grafika europejska a malarstwo w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych ze szczególnym uwzględnieniem późnego baroku, Warszawa 2016.

M. Wardzyński, Marmur i alabaster w rzeźbie i małej architekturze Rzeczypospolitej : studium historyczno-materiałoznawcze przemian tradycji artystycznych od XVI do początku XVIII wieku, Warszawa 2015.

Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, Cz. I: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, red. J. K. Ostrowski, t. 1-23, Kraków 1994-2015.

Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, Cz. I: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, red. J. K. Ostrowski, t. 1-23, Kraków 1993-2015.

Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, Cz. II: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego, red. M. Kałamajska-Saeed, t. 1-3, Kraków 2003-2013.

Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, Cz. III: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa wileńskiego, red. M. Kałamajska-Saeed, t. 1-4, Kraków 2005-2011.

Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, Cz. IV: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa trockiego, red. M. Kałamajska-Saeed, t. 1-3, Kraków 2012-2016.

Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, Cz. V: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego, red. M. Zgliński, t. 1-3, Kraków 2013-2016.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Hiszt_W01: ma pogłębioną wiedzę o miejscu historii sztuki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi

Hiszt_W02: zna i rozumie szeroki zakres terminologii używanej w historii sztuki oraz jej zastosowania w obrębie różnych dyscyplin naukowych

Hiszt_W08: zna i rozumie tendencje w historii sztuki oraz posiada orientację w specjalistycznym piśmiennictwie historyczno-artystycznym z danego zakresu

Hiszt_W10: zna i rozumie zasady pisania prac naukowych

Hiszt_W12: zna w sposób pogłębiony specyfikę zjawisk artystycznych ich pochodzenie i funkcje

UMIEJĘTNOŚCI

Hiszt_U01: potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury artystycznej oraz przeprowadzić ich wnikliwą krytyczną analizę i interpretację, w celu określenia ich wielorakich właściwości, znaczeń, oddziaływania społecznego, a także miejsca w procesie historyczno-kulturowym

Hiszt_U03: potrafi samodzielnie zdobywać szczegółową wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności historyka sztuki, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

Hiszt_U04: potrafi w sposób precyzyjny i logiczny wypowiadać się w mowie i na piśmie z wykorzystaniem własnych poglądów, na tematy dotyczące wybranych zagadnień artystycznych, w odniesieniu do różnych ujęć teoretycznych, pochodzących zarówno z historii sztuki, jak i innych dyscyplin

Hiszt_U08: posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych dotyczących szczegółowych zagadnień artystycznych, z wykorzystaniem argumentacji własnej w odniesieniu do rozmaitych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

Hiszt_U11: potrafi oceniać, porównywać i weryfikować wyniki badań naukowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Hiszt_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

Hiszt_K02: potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, promuje i potrafi przestrzegać zasad etyki zawodowej

Hiszt_K03: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Hiszt_K04: prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach;

Gradacja zaliczeń zajęć na I i II roku studiów 2. stopnia: rok I, semestr zimowy – referat prezentujący temat i stan badań, semestr letni – referat i przedstawienie pisemne wstępu pracy z omówieniem części historycznej pracy, wymiennie opisu analizowanego zabytku / grupy zabytków, biografią artysty lub wstępnym opisaniem zjawiska, procesu lub problemu badawczego (z dołączoną bibliografią i – jako część ilustracyjna – prezentacją multimedialną); rok II, semestr zimowy – referat i przygotowanie 40–50% objętości planowanej pracy magisterskiej (z odpowiednio zaawansowanymi dodatkami j.w.), semestr letni – referat końcowy z prezentacją wszystkich ustaleń i tez oraz złożenie gotowej pracy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wardzyński
Prowadzący grup: Michał Wardzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wardzyński
Prowadzący grup: Michał Wardzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)