Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Srebrny wiek. Sztuka i kultura Rosji u progu katastrofy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-SRW-KK Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Srebrny wiek. Sztuka i kultura Rosji u progu katastrofy
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Konwersatoria z historii kultury
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone jednemu z najbardziej pasjonujących momentów w dziejach kultury rosyjskiej, fenomenowi w skali europejskiej, kiedy Wschód spotkał się z Zachodem, symbolizm z awangardą, sztuka z literaturą, filozofią i nauką, duchowość prawosławnej ikony z kubofuturyzmem i konstruktywizmem – wszystko to u progu Wielkiej Wojny i Rewolucji Październikowej.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone jednemu z najbardziej pasjonujących momentów w dziejach kultury rosyjskiej, fenomenowi w skali europejskiej, kiedy Zachód spotkał się ze Wschodem, symbolizm z awangardą, sztuka z filozofią i nauką, duchowość prawosławnej ikony z kubofuturyzmem i konstruktywizmem.

Przywołane zostaną najciekawsze zjawiska tworzące fenomen Srebrnego Wieku kultury rosyjskiej.

Analizie zostaną poddane: geneza, czynniki rozwoju i przejawy sztuki rosyjskiej omawianego okresu i jej wpływ na sztukę europejską, w tym polską.

Wskazane zostaną najważniejsze ugrupowania i osobowości artystyczne, wystawy i dzieła – na tle burzliwej panoramy społeczno-politycznej.

Literatura:

Przykładowe teksty:

Altshuler Bruse, The Avant-Garde in Exhibition. New Art in the 20th Century, New York 1994

P. Florenski, Ikonostas i inne szkice, Warszawa 1984

P. Florenski, Sens idealizmu, Metafizyka obrazu i oblicza oraz inne pisma, wybór i oprac. T. Obolevitsch i P. Rojek, Warszawa 2009

Henderson L.D., The Fourth Dimension and Non-Euclidean Geometry in Modern Art, New York 1983; revised edition Cambridge, Massachusetts, London 2012

Kornhauser J. red., Szumna M. red., Kmiecik M. red:, Awangarda i krytyka. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Kraków 2016

Luba I., Wawer E.P., Władysław Strzemiński i Wielka Wojna, „Rocznik Historii Sztuki” XL: 2015, s. 93–117

Liwszyc B., Półtoraoki strzelec, przeł. A. Pomorski, Warszawa 1995

Przybylski R., Odwieczna Rosja. Mandelsztam w roku 1917, Warszawa 2012

Stołowicz L., Historia filozofii rosyjskiej. Podręcznik, przekład i posłowie B. Żyłko, Gdańsk 2008

Symbol w kulturze rosyjskiej, ed. Naukowa K. Duda, T. Obolevitch, Kraków 2010

Turowski A., Malewicz w Warszawie: rekonstrukcje i symulacje, Kraków 2002

Turowski A., Muzea Kultury Artystycznej, „Artium Questiones” 1983, nr 2, s. 90–103

Wołkow S., Czarodziejski chór. Historia kultury rosyjskiej od Tołstoja do Sołżenicyna, przeł. W. Stanisławski, Warszawa 2015

Wünsche I., The Organic School of Russian Avant-Garde. Neture’s Creative Principles, Routledge 2015

Katalogi wystaw indywidualnych i zbiorowych.

Efekty uczenia się:

K_W06; K_W14; K_W15; K_U05; K_U07; K_K02; K_K04

Student zna, rozumie, potrafi:

ma wiedzę o dawnych i współczesnych instytucjach kultury i orientację w życiu kulturalnym

posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniej-szych

osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk

humanistycznych i społecznych

ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych koncepcjach filozoficznych od antyku do współczesności

potrafi krytycznie analizować teksty z obszaru teorii sztuki i nowych mediów, socjologii i filozofii kultury

posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów różnych badaczy historii sztuki i historii kultury oraz umiejętność wyciągania wniosków

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie światowego i krajowego dziedzictwa kulturowego, standardów upowszechniania, bezpieczeństwa i ochrony dzieł sztuki

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu (muzealnika, kuratora, edukatora historii sztuki, animatora kultury, recenzenta wystaw)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności) oraz pisemnego kolokwium egzamin pisemny z tematyki omawianej w trakcie wykładów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Luba
Prowadzący grup: Iwona Luba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

Tryb zajęć: Zajęcia będą prowadzone zdalnie, w czasie rzeczywistym, w terminach przewidzianych w planie. Studenci otrzymają link do spotkań od prowadzącej.

Metody i kryteria oceniania: Zaliczenie na podstawie obecności (dopuszczalne dwie nieobecności) i aktywności na zajęciach oraz kolokwium ustne - przeprowadzone za pośrednictwem platformy internetowej.

Uwagi:

W przypadku konieczności ukończenia semestru w trybie zdalnym, dopuszczalna jest forma zdalna egzaminu/zaliczenia, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Rektora UW. Zostanie to ogłoszone z określonym przez Rektora wyprzedzeniem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.