Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szkoły humanistyki XX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-SZHS-K
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Szkoły humanistyki XX w.
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Obowiązkowe dla studiów stacjonarnych mgr
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Konwersatorium jest pomyślane jako uzupełnienie wykładu „Szkoły humanistyki XX w.” prowadzonego na I r. st. uzup. Ma ono zaoferować możliwość bliższego przyjrzenia się wybranym problemom humanistyki XX w., przede wszystkim koncepcjom najbardziej aktualnym.

Pełny opis:

Konwersatorium jest pomyślane jako uzupełnienie wykładu „Szkoły humanistyki XX w.” prowadzonego na I r. st. uzup. Ma ono zaoferować możliwość bliższego przyjrzenia się wybranym problemom humanistyki XX w., przede wszystkim koncepcjom najbardziej aktualnym.

Literatura:

Szczegółowa literatura zostanie podana na pierwszych zajęciach; funkcję podręcznika będzie pełnić: D. Bachmann-Medick, Cultural turns: nowe kierunki w naukach o kulturze, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

(a) Informacje ogólne:

- ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej (H2A_W01)

- zna terminologię nauk humanistycznych na poziomie rozszerzonym (H2A_W02)

- posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych (H2A_U04)

- potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury w zakresie nauk humanistycznych, stosując oryginalne podejścia uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym (H2A_U05)

- systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi trendami w humanistyce (H2A_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Frekwencja, aktywność, prezentacja lub esej końcowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Salwa
Prowadzący grup: Mateusz Salwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Salwa
Prowadzący grup: Mateusz Salwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)