Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szkoły humanistyki XX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-SZHS-K
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Szkoły humanistyki XX w.
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Obowiązkowe dla studiów stacjonarnych mgr
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Konwersatorium jest pomyślane jako uzupełnienie

wykładu „Szkoły humanistyki XX w.” prowadzonego na I

r. st. uzup. Ma ono zaoferować możliwość bliższego

przyjrzenia się wybranym problemom humanistyki XX i

XXI w.

Pełny opis:

W trakcie zajęć omawiane będą wybrane nurty, pojęcia i

zagadnienia, które odegrały szczególnie istotną rolę w

kształtowaniu się współczesnej humanistyki, od jej

narodzin pod koniec XIX wieku, po ostatnie dekady.

Zajęcia będą okazją do tego, aby uczestnicy_czki przyjrzeli

się przez pryzmat tekstów wybranym teoriom, które są

kluczowe dla współczesnej refleksji o kulturze

prowadzonych na gruncie różnych dyscyplin

humanistycznych i społecznych, i które – jako takie –

stanowią istotny punkt odniesienia dla badań

prowadzonych na gruncie historii sztuki przez cały wiek

XX. W trakcie zajęć przyjrzymy się takim nurtom jak

strukturalizm i dekonstrukcjonizm, takim pojęciom jak

dyskurs, ideologia, narracja, rozumienie i takim

zagadnieniom jak prawa w kulturze, obiektywność

poznania, pamięć kulturowa, relacja kultura/natura.

Zajęcia będą tak skonstruowane – i tak też będą dobrane

lektury – aby jedno zagadnienie było omawiane na jednym

spotkaniu. Zgodnie z charakter zajęć (konwersatorium)

akcent zostanie położony na interakcję z

uczestnika_czkami, wymagającą od nich znajomości

tekstów.

Literatura:

Szczegółowa literatura zostanie podana na pierwszych

zajęciach; funkcję podręcznika będą pełnić następujące

opracowania:

- D. Bachmann-Medick, Cultural turns: nowe kierunki w

naukach o kulturze, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa

2012.

- Ch. Barker Ch., Studia kulturowe. Teoria i praktyka,

tłum. A. Sadza, Kraków 2005

- T. Benton, I. Craib, Filozofia nauk społecznych: od

pozytywizmu do postmodernizmu, Wrocław 2003

- A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX w.,

Kraków 2006

- J. Lechte, Panorama współczesnej myśli humanistycznej,

tłum. T. Baszniak, Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

Absolwent_ka:

K2_W01 ma pogłębioną wiedzę o specyfice

przedmiotowej i metodologicznej historii sztuki w

kontekście współczesnej humanistyki, którą to wiedzę jest

w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności

profesjonalnej

K2_W03 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę,

obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu

wybranych nurtów humanistyki współczesnej

K2_W05 ma szczegółową wiedzę o współczesnych

dokonaniach, szkołach badawczych, obejmującą wybrane

obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,

właściwych dla współczesnej humanistyki

Absolwent_ka potrafi:

K2_U01 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować

i integrować informacje z zakresu wybranych

współczesnych nurtów humanistyki z wykorzystaniem

różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie

krytyczne sądy

K2_U03 integrować wiedzę z różnych dyscyplin

humanistycznych oraz zastosować ją w nietypowych

sytuacjach profesjonalnych

K2_U05 stosować umiejętność merytorycznego

argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów

oraz poglądów innych autorów, samodzielnego

formułowania wniosków i krytycznych wypowiedzi oraz

tworzenia syntetycznych podsumowań

K2_U06 stosować umiejętność formułowania opinii

krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy

naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji

opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych

mediach

K2_U12 świadomie stosować swoją wiedzę z zakresu

humanistyki i umiejętności warsztatowych oraz rozumie

potrzebę pogłębiania ich przez całe życie

K2_U14 samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać

umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne

działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania

własną karierą zawodową

Absolwent_ka jest gotów_owa do:

K2_K04 prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania

dylematów związane z wykonywaniem zawodu, rozumie

konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy

historyka sztuki i popularyzacji wiedzy z zakresu historii

sztuki

K2_K05 systematycznego uczestnictwa w życiu

kulturalnym, interesowania się aktualnymi wydarzeniami

kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu

artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność

- składanie notatek z omawianych lektur

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Salwa
Prowadzący grup: Mateusz Salwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Salwa
Prowadzący grup: Mateusz Salwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)