Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka instalacji i praktyki wystawiennicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-SZI-SP
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sztuka instalacji i praktyki wystawiennicze
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Historia kultury - interpretacje i inspiracje - moduł specjalizacyjny, Hist. kult. w dob. hum. cyfr.
Specjalizacja
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia omawiają i porządkują zjawisko sztuki instalacji wobec współczesnych praktyk wystawowych.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są prezentacji i interpretacji sztuki instalacji jako ważnego nurtu w sztuce współczesnej. Podejmują zagadnienie genezy sztuki instalacji w tradycji lat 60. XX wieku. Definiują sztukę instalacji jako złożoną relację między heterogeniczną strukturą dzieła, pozycją widza oraz materialnym i symbolicznym kontekstem. Zajęcia pokazują istotne tematy podejmowane przez współczesnych artystów – indywidualnej percepcji i partycypacji, historii i pamięci, polityczności sztuki instalacji. Kolejne spotkania poświęcone są poszczególnym realizacjom, podejmującym ramowe tematy w nowym formacie artystycznym – w twórczości m. in Olafura Eliassona, Jamesa Turrella, Billa Violi, Leona Tarasewicza, Mirosława Bałki, Christiana Boltanskiego, Shimona Attie, Anselma Kifera, Rachel Whiteread, Doris Salcedo, Santiago Sierry, i in. oraz totalnych projektach kuratorskich (np. Harolda Szeemanna). W ramach zajęć studenci przygotowują prezentacje, pokazujące współzależność przestrzennych praktyk artystycznych i projektów kuratorskich.

Literatura:

Altshuler B., Avant-garde in exhibition: new art in the 20th century, New York 1994; Altshuler B., Biennales and beyond – Exhibitions that mad Art History, 1962-2002, London 2013Bishop Clair, Installation Art. A Critical History, London 2005; Guzek Łukasz, Sztuka instalacji. Zagadnienie związku przestrzeni i obecności w sztuce współczesnej, Warszawa 2007; Fer Briony, The Infinite line. Re-making art after modernism, Yale University Press , New Haven- London 2004; Rorimer Anne, New art in the 60s and 70s. Redefining reality, London 2004. Rosenthal Mark, Understanding Installation Art: From Duchamp to Holzer, Munich 2003; Thinking about Exhibition, ed. R. Greenberg, B. W. Ferguson, S. Nairne, London-New York 1996.

Efekty uczenia się:

K2_W02; K2_W03; K2_W04; K2_W05; K2_W06; K2_W07; K2_U01; K2_U02; K2_U04; K2_U05; K2_U06; K2_U07; K2_U08; K2_U09; K2_U10; K2_U13; K2_U14; K2_K01; K2_K03; K2_K04; K2_U10; K2_U11

Student zdobywa umiejętności w zakresie analizy i interpretacji

współczesnych zjawisk artystycznych. Zajęcia powinny skłonić słuchaczy do wyrażania własnych sądów na ich temat, a także do aktywnego uczestnictwa w bieżącym życiu artystycznym, w którym omawiane obszary twórczości zajmują istotne miejsce.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie prezentacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lachowski
Prowadzący grup: Marcin Lachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)