Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka starożytna w MNW

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-SZSTRMNW-K
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sztuka starożytna w MNW
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Konwersatoria
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie uczestników zajęć z kolekcją sztuki starożytnej w Muzeum Narodowym w Warszawie, poprzez szczegółową analizę pojedynczych zabytków (lub ich grup) z zastosowaniem odpowiedniej terminologii, przy uwzględnieniu szerszego tła historyczno-kulturowego.

Pełny opis:

Podczas wizyt w Muzeum Narodowego w Warszawie uczestnicy zajęć będą mieli możliwość poznania dzieł sztuki starożytnej na szerszym tle historyczno-kulturowym. Analizie zostaną poddane zabytki (lub grupy zabytków), których znajomość pozwoli rozszerzyć wiedzę na temat różnych aspektów życia (i śmierci) w starożytnych cywilizacjach basenu Morza Śródziemnego jak:

1. W rzymskim perystylu (rzymska rzeźba dekoracyjna);

2. Potęga obrazów i rzymski portret oficjalny;

3. Symbolika śmierci (sztuka sepulkralna);

4. Boginie, bogowie, herosi i mityczny zwierzyniec (rzeźba mitologiczna);

6. Kulty prywatne w antyku (rzeźba i terakoty);

7. Sport i zabawa w starożytnej Grecji i Rzymie

8. Życie codzienne w starożytnej Grecji (grecka ceramika i malarstwo wazowe);

9. Magia i wróżbiarstwo w codziennym życiu;

10. Sztuka autoprezentacji – stroje, fryzury, biżuteria;

11. Nie tylko glina (w warsztacie starożytnego rzemieślnika);

12. Więcej światła! (lampki: kształty, dekoracja);

13. Cypr – między Wschodem a Zachodem;

14. Egipt - na styku dawnych cywilizacji.

Literatura:

Opracowania:

• P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Warszawa-Wrocław 1990;

• K. Michałowski, Jak Grecy tworzyli sztukę, 1970;

• J.A. Ostrowski, Słownik artystów starożytności: architektura, rzeźba, malarstwo, rzemiosło artystyczne, 1994;

• J.A. Ostrowski, Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa-Kraków 1999;

• E. Papuci-Władyka, Sztuka starożytnej Grecji, Warszawa-Kraków 2001;

• P. Zanker, August i potęga obrazów, Poznań 1999;

Pozycje katalogowe:

• W. Dobrowolski: Malarstwo na wazach greckich ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa b.d. [1978];

• A. Sadurska, Les portraits romains dans les collections polonaises, Corpus Signorum Imperii Romani, volume I, Varsovie 1972 (wybrane pozycje katalogowe);

• A. Sadurska et al., Les monuments funéraires: autels, urnes, stèles divers dans les collections polonaises, Corpus Signorum Imperii Romani, volume II.1, Varsovie 1990 (wybrane pozycje katalogowe)

• A. Sadurska et al., Les sarcophages et les fragments de sarcophages dans les collections polonaises, Corpus Signorum Imperii Romani, volume II.2, Varsovie 1992 (wybrane pozycje katalogowe)

• T. Mikocki, Les sculptures mythologiques et decoratives dans les collections polonaises, Corpus Signorum Imperii Romani volume III.1, Varsovie 1994 (wybrane pozycje katalogowe);

• T. Mikocki et al., Les sculptures mythologiques et décoratives dans les collections polonaises. Les reliefs décoratifs, meubles, décor de fontaines, hermès, vases, etc, Corpus Signorum Imperii Romani. Pologne, vol. 3, 2, Varsovie 1999 (wybrane pozycje katalogowe).

Bardziej szczegółowa literatura będzie podawana do tematów referatów (wybieranych w zależności od indywidualnych zainteresowań uczestników zajęć).

Efekty uczenia się:

- zna podstawową terminologię historyczno-artystyczną dotyczącą dzieł sztuki starożytnej, w szczególności w zakresie technik, materiałów, funkcji, datowania, warunków przechowywania (K_W02);

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii sztuki starożytnej w ujęciu chronologicznym, tematycznym i problemowym, w zakresie najważniejszych artystycznych kierunków i uwarunkowań historycznych i kulturowych (K_W04);

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji obiektów sztuki starożytnej i potrafi je dostosować do badania konkretnego dzieła (K_W17);

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła w odniesieniu do dziel sztuki starożytnej (K_U01);

- potrafi rozpoznać różne rodzaje obiektów sztuki starożytnej (pod względem techniki, tematu, typologii, chronologii, stylistyki, genezy, atrybucji) oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich funkcji, znaczenia, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym, umie opisać dzieła starożytne identyfikując i wartościując zjawiska i problemy szczególnie istotne (K_U04);

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i zdobywać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U06);

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów różnych badaczy sztuki i kultury starożytnej oraz umiejętność wyciągania wniosków (K_U07);

- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu sztuki starożytnej z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz innych źródeł (K_U011);

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (K_U013).

Metody i kryteria oceniania:

Wystąpienia ustne – opis zabytku (lub grupy zabytków) z kolekcji MNW

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)