Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tradycja artystyczna ,,op Nederlandse manier” w XVII i na początku XVIII wieku w Europie Środkowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-TA-SP Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Tradycja artystyczna ,,op Nederlandse manier” w XVII i na początku XVIII wieku w Europie Środkowej
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Specjalizacja
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia prezentują najnowsze podsumowanie stanu badań nad genezą, rozwojem i stopniowym zanikaniem nurtu niderlandzkiego w architekturze i sztukach plastycznych XVII w. w Europie Środkowej, zjawiskiem importów dzieł i wizyt artystów z Niderlandów Hiszpańskich i Holandii oraz nad refleksami tej sztuki widocznymi w twórczości najznamienitszych artystów i rzemieślników miejscowych.

Pełny opis:

Przykład najwybitniejszego artysty holenderskiego w Rzeczypospolitej - architekta, projektanta i malarza Tilmana van Gameren, pracującego na dworze królewskim i u boku najważniejszym magnatów koronnych 4. ćw. XVII w. - świadczy o pierwszorzędnym znaczeniu i roli komponentu holendersko-flamandzkiego w kulturze artystycznej Rzeczypospolitej w tym okresie. Artystów formatu Tilmana miały w tym okresie Brandenburgia-Prusy (Jean-Baptiste Dieussart, Cornelis Ryckwaert), Czechy i Morawy (Jan de Herdt, Joachim von Sandrart), Śląsk (Sulpicius Gode) czy Górne Węgry (J. Drentwedt). Zajęcia są poświęcone bieżącej dyskusji na temat różnorodnych elementów składowych procesu przejmowania atrakcyjnej stylistyki baroku flamandzkiego i holenderskiego w architekturze, malarstwie i rzeźbie krajów środkowoeuropejskich: elektoratu Brandenburgii-Prus, monarchii habsburskiej (Królestwo Czech, Margrabstwo Moraw, Śląsk i Górne Węgry) i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. głównie dzięki szczegółowej analizie twórczości wybranych twórców przybyłych z obu części historycznych Niderlandów. Rozważone zostaną m.in. kwestie zakupów artystycznych dworów władców i elit politycznych, wyjazdów lokalnych mistrzów na naukę do Holandii (Amsterdam, s'Gravenhage, Delft) i Flandrii (Antwerpia, Bruksela, Mechelen), wreszcie recepcji wzorów formalnych i rycin wzornikowych.

Literatura:

Barockplastik in Norddeutschland, hrsg. J. Rassmussen, Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg 1977.

Barok. Dejiny slovenkého výtvarného umenia, red. I. Rusina, Bratislava 1998.

O. J. Blažiček, Barokní sochařství 17. století v Čechách, [w:] Dějiny českého vytvarného umění, Vol. II / 1: Od počatků renesance dozaveěru baroka, red. J. Dvorský, Praha 1989, s. 293-314.

J. Burian, Baroko v Čechách a na Moravě, Praha 1993.

Hasła osobowe rzeźbiarzy w Saur / De Gruyter Allgemeines Künstlerlexikon, Słowniku Artystów Polskich i Obcych w Polsce Działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. 1-10, t. uzup., oraz w Polskim Słowniku Biograficznym.

I. Krsek, Barokní malířství 17. století na Moravě, [w:] Dějiny českého vytvarného umění, Vol. II / 1: Od počatků renesance dozaveěru baroka, red. J. Dvorský, Praha 1989, s. 357-371.

I. Krsek, Z. Kudělka, M. Stehlík, J. Válka, Umění baroka na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996.

M. Karpowicz, Barok w Polsce, Warszawa 1988.

A. Kolbiarz, Między Pragą a Legnicą. Matthäus (Matthias) Knote. Śląski rzeźbiarz epoki baroku i jego warsztat, Legnica 2017.

A. Lipińska, Wewnętrzne światło. Południowoniderlandzka rzeźba alabastrowa w Europie Środkowo-Wschodniej, Wrocław 2007.

Malarstwo barokowe na Śląsku, red. A. Kozieł, Wrocław 2017.

Malarstwo polskie: manieryzm, barok, oprac. M. Walicki, W. Tomkiewicz, A. Ryszkiewicz, Warszawa 1971.

A. J. Miłobędzki, Architektura polska XVII wieku, t. 1-2, Warszawa 1980.

S. Mossakowski, Tylman z Gameren (1632-1706), Warszawa 2012.

E. Neurdenburg, De zeventiende eeuwsche beeldhouwkunst in de noordelijke Nederlanden. Hendrick de Keyser, Artus Quellinus, Romboult Verlhust, en Tijdgenooten, Amsterdam 1948.

Badeloch Noldus, Trade in Good Taste. Relations in Architecture and Culture between the Dutch Republic and the Baltic World in the Seventeenth Century, Turnhout 2004.

Onder den Oranje boom: Niederländische Kunst und Kultur im 17. und 18. Jahrhundert an deutschen Fürstenhöfen, hrsg. Thomas Hoeps; Onder den Orajne boom: Dynastie in der Republik: das Haus Oranien-Nassau als Vermittler niederländischer Kultur in deutschen Territorien im 17. und 18. Jahrhundert, ed. H. Lademacher, Kaiser-Wilhelm-Museum Krefeld (17 April-18 July 1999), Berlin-Oranienburg, Schloss Oranienburg (14 August-14 November 1999), Apeldoorn, Paleis Het Loo (16 December 1999-20 March 2000), oba wyd. München 1999.

P. Philippot, D. Coekelberghs, P. Loze, D. Vautier, L’architecture religieuse et la sculpture baroques dans les Pays-Bas méridionaux et la principauté de Liège 1600-1770, Spirmont 2003.

Primus inter pares: pierwszy wśród równych, czyli Opowieść o królu Janie III, red. D. Walawender-Musz, Warszawa 2013.

F. Scholten, Sumptuous Memories. Studies in seventeenth-century Dutch tomb sculpture, Zwolle 2003.

La sculpture au siècle de Rubens dans les Pays-Bas méridionaux et la Principauté de Liège, Musee d’Art Ancien, Bruxelles 15 juillet-2 octobre 1977, gent 1977.

M. Stehlík, Barokní sochařství 17. století na Moravě, [w:] Dějiny českého vytvarného umění, Vol. II / 1: Od počatků renesance dozaveěru baroka, red. J. Dvorský, Praha 1989, s. 314-323.

M. Šroněk, Barokní malířství 17. století v Čechách, [w:] Dějiny českého vytvarného umění, Vol. II / 1: Od počatků renesance dozaveěru baroka, red. J. Dvorský, Praha 1989, s. 324-356.

Sztuka polska: manieryzm, barok (XVII wiek), red. Z. Bania, Warszawa 2013.

Świat polskich Wazów. Przestrzeń – Ludzie – Sztuka. Eseje, red. Z. Hundert, J. Żukowski, Warszawa 2019.

Święto baroku: sztuka w służbie prymasa Michała Stefana Radziejowskiego (1645-1705), red. nauk. J. Żmudziński. Katalog wystawy, Muzeum Pałac w Wilanowie, maj - wrzesień 2009, Warszawa 2009.

J. Talbierska, Grafika XVII wieku w Polsce: funkcje, ośrodki, artyści, dzieła, Warszawa 2011.

Tilman van Gameren 1632-1706. A Dutch Architect to the Polish Court, praca zbiorowa, Amsterdam 2002.

M. Wardzyński, Flemish Trend in Schleswig-to-Königsberg Baroque Sculpture in Marble and Stone in the Second Half of the 17th Century’, in: Polish Baroque, European Contexts: Proceedings of an International Seminar held at The Institute for Interdisciplinary Studies ‘Artes Liberales’, University of Warsaw, June 27-28, 2011, ed. by P. Salwa, Warsaw 2012, p. 229-256.

M. Wardzyński, Marmur i alabaster w rzeźbie i małej architekturze Rzeczypospolitej : studium historyczno-materiałoznawcze przemian tradycji artystycznych od XVI do początku XVIII wieku, Warszawa 2015.

M. Wardzyński, Flemish current in sculpture in the Polish-Lithuanian Commonwealth in High Baroque period (second half of the 17th and beginning of the 18th century). An introduction, in: Art of the Southern Netherlands : Gdańsk and the Polish-Lithuanian Commonwealth, Eds. J. Tylicki and J. Żukowski, in co-operation with A. Żukowska, Gdańsk 2017, p. 149-172, fig. on p. 303-310.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Hiszt_W01: ma podstawową wiedzę o miejscu historii sztuki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi

Hiszt_W02: zna podstawową terminologię używaną w historii sztuki, zna jej źródła, potrafi ją zastosować

Hiszt_W08: zna i rozumie podstawowe tendencje w rozwoju historii sztuki oraz posiada orientację w piśmiennictwie historyczno-artystycznym z danego zakresu

UMIEJĘTNOŚCI

Hiszt_U01: potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury artystycznej, potrafi przeprowadzić ich krytyczną analizę oraz interpretację w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, a także miejsca w procesie historycznokulturowym

Hiszt_U03: potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w zakresie historii sztuki, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

Hiszt_U04: potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i w piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień historyczno-artystycznych, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku historii sztuki, jak i innych dyscyplin

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Hiszt_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

Hiszt_K03: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Hiszt_K04: prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach;

Zaliczenie pisemne z częścią wizualną i esejem z listy do wyboru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wardzyński
Prowadzący grup: Michał Wardzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

Tryb zajęć: Zajęcia będą prowadzone zdalnie, w czasie rzeczywistym, w terminach przewidzianych w planie. Studenci otrzymają link do spotkań od prowadzącego.

Uwagi:

W przypadku konieczności ukończenia semestru w trybie zdalnym, dopuszczalna jest forma zdalna egzaminu/zaliczenia, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Rektora UW. Zostanie to ogłoszone z określonym przez Rektora wyprzedzeniem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.